Land and Houses

เงินฝากออมทรัพย์คุ้มครองชีวิต 1

Loan Type
เงินฝากออมทรัพย์

ดอกเบี้ยต่อปี

0.25

%

ขั้นต่ำเปิดบัญชี

1,000

บาท

โฆษณา

ข้อมูลทั่วไป

ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ / Land and Houses
ดอกเบี้ยต่อปี 0.25%
ระยะเวลาการฝาก ไม่กำหนด
เงินฝากขั้นต่ำในการเปิดบัญชี 1,000

เงื่อนไขการเปิดบัญชี

อายุผู้ฝาก

15 - 70 ปีบริบูรณ์

 • เปิดบัญชีในนามบุคคลธรรมดาเท่านั้น
 • เปิดบัญชี 1 ราย ต่อ 1 บัญชีเท่านั้น

(ไม่รับเปิดบัญชีร่วม)

รายละเอียดดอกเบี้ยเพิ่มเติม

 • วิธีคิดอัตราดอกเบี้ย : อัตราดอกเบี้ยคงที่
 • ระยะเวลาจ่ายดอกเบี้ย : ทุกเดือน มิ.ย. และ ธ.ค.
 • ช่องทางการรับดอกเบี้ย : โอนเข้าบัญชีนี้

การฝาก / ถอน / โอน

 • จำนวนเงินในการฝากขั้นต่ำต่อครั้ง : ไม่กำหนด
 • จำนวนเงินในการฝากสูงสุด : ไม่กำหนด

การถอน

 • ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
 • สามารถถอนต่างสาขาได้ โดยเจ้าของบัญชีต้องมาดำเนินการเอง ทั้งนี้กำหนดให้จำนวนเงินที่ถอนเงินสดได้ไม่เกิน 2,000,000 บาท/วัน เงินโอนไม่เกิน 100,000,000 บาท/วัน
 • การถอน เงินข้ามเขตธนาคารฯจะมีการเรียกเก็บอัตราค่าธรรมเนียมและบริการตามประกาศของธนาคารฯ

การฝาก

 • ไม่จำกัดจำนวนครั้ง

การปิดบัญชี

 • กรณีปิดบัญชีก่อนระยะเวลา 6 เดือน ธนาคารเก็บค่าธรรมเนียม

เงินคงเหลือ

 • กำหนดยอดเงินคงเหลือขั้นต่ำ 1,000 บาท
 • หากยอดเงินคงเหลือต่ำกว่า 1,000 บาท จะไม่ได้รับความคุ้มครองประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล

ประกัน

ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA)

 • บริษัท : บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • วงเงินคุ้มครอง : <p><strong>วงเงินคุ้มครอง 25 เท่าของยอดเงินฝากคงเหลือก่อนเสียชีวิต 1 วัน และสูงสุดไม่เกิน 5,000,000 บาทต่อราย</strong></p>

วันเริ่มต้นและสิ้นสุดความคุ้มครอง

 • ความคุ้มครองจะเริ่มนับตั้งแต่วันที่เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์คุ้มครองชีวิต 1 และจะสิ้นสุดความคุ้มครองเมื่อผู้ฝากปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์คุ้มครองชีวิต 1 หรือ ผู้ฝากเงินมีอายุเกิน 70 ปี หรือ มีการจ่ายค่าทดแทนสินไหมรวมจนครบ 100% ของทุนประกันภัย

ความคุ้มครอง

 • คุ้มครองการเสียชีวิตและทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ
 • คุ้มครองตลอด 24 ชั่วโมง ทั่วโลก

ข้อยกเว้นที่ไม่ได้รับความคุ้มครอง

 • ไม่คุ้มครองประกันภัยอุบัติเหตุ หากมียอดเงินฝากคงเหลือในบัญชีต่ำกว่า 1,000 บาท /คน ก่อนหน้า 1 วัน ที่ผู้ฝากเงินเสียชีวิตหรือประสบอุบัติเหตุ
 • ไม่คุ้มครองอุบัติเหตุที่เกิดจากการขับขี่ หรือ โดยสารรถจักรยานยนต์

วิธีการขอชดเชยสินไหม

 • กรณีผู้เอาประกันภัยประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตหรือ ประสบอุบัติเหตุสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง ให้ผู้รับผลประโยชน์หรือญาติ แจ้งธนาคารฯ หรือสาขาธนาคารที่ลูกค้าเปิ ดบัญชี ทราบทันที และ ให้ผู้รับผลประโยชน์หรือญาติ จัดหาเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาจ่ายสินไหมทดแทนให้กับบริษัทฯ ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่เสียชีวิต

ค่าธรรมเนียม

 • ค่ารักษาบัญชี : ไม่มีการเรียกเก็บค่ารักษาบัญชี
 • ค่าบริการแจ้งยอดเงินและความเคลื่อนไหวของบัญชีผ่าน SMS : ค่าบริการรายเดือน : 10 บาท/บัญชี ค่าบริการรายปี : 100 บาท/บัญชี
 • ค่าธรรมเนียมออกสมุดคู่ฝากใหม่ : 50 บาท/เล่ม
 • ค่าธรรมเนียมขอใบแสดงรายการเคลื่อนไหวทางบัญชีเงินฝาก ผ่านสาขา : ขอใบแสดงรายการย้อนหลังน้อยกว่า 6 เดือน: 100 บาท/ฉบับ/บัญชี ขอใบแสดงรายการย้อนหลังตั้งแต่ 6 เดือน - 2 ปี: 200-300 บาท/ฉบับ/บัญชี ขอใบแสดงรายการย้อนหลังมากว่า 2 ปี: 400 บาท/ฉบับ/บัญชี เงื่อนไข: ย้อนหลังจากเดือนปัจจุบัน - น้อยกว่า 6 เดือน 100 บาท ต่อครั้งต่อบัญชี - ตั้งแต่ 6 เดือน ถึง 12 เดือน 200 บาท ต่อครั้งต่อบัญชี - มากกว่า 12 เดือน ถึง 24 เดือน 300 บาท ต่อครั้งต่อบัญชี - มากกว่า 24 เดือน 400 บาท ต่อครั้งต่อบัญชี
 • ค่าธรรมเนียมปิดบัญชี : 100 บาท/บัญชี เมื่อปิดบัญชีก่อน 180 วัน

ข้อมูลบัญชีเงินฝากอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามข้อมูลกับทางธนาคารอีกครั้งก่อนตัดสินใจ

เงินฝากแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ "นโยบายความเป็นส่วนตัว" และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ "จัดการคุ๊กกี้"

ข้อมูลที่ได้และใช้ประมวลผลจากการใช้คุกกี้นั้น ไม่มีการระบุชื่อ หรือบ่งบอกความเป็นตัวตนของท่านได้ อีกทั้งไม่มีการเก็บข้อมูลจำเพาะบุคคลเช่น ชื่อ อีเมล เป็นต้น และใช้เป็นข้อมูลทางสถิติเท่านั้น

คุกกี้ที่จำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ (Strictly Necessary Cookies) StrictlyNecessaryCookies

มีความสำคัญต่อการทำงานของเว็บไซต์ ซึ่งช่วยให้ผู้เข้าชมสามารถเข้าถึงข้อมูล และใช้งานในเว็บไซต์ได้อย่างปลอดภัย

คุกกี้สำหรับการวิเคราะห์ (Analytics Cookies) AnalyticsCookies

มีหน้าที่จดจำและนับจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ตลอดจนวิเคราะห์พฤติกรรมในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ เพื่อปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์