Land and Houses

เงินฝากปลอดภาษี 36 เดือน

Loan Type
เงินฝากประจำ
ปลอดภาษี เงินฝากประจำ 36 เดือน

ดอกเบี้ยต่อปี

2.40

%

ขั้นต่ำเปิดบัญชี

1,000

บาท

โฆษณา

เงื่อนไขในการรับอัตราดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 12 เดือน วงเงินขั้นต่ำสุด + 0.65%

ข้อมูลทั่วไป

ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ / Land and Houses
ดอกเบี้ยต่อปี 2.40%
ดอกเบี้ยปลอดภาษี ปลอดภาษี
ระยะเวลาการฝาก 36 เดือน
ฝากทุกเดือน ต้องฝากทุกเดือน
เงินฝากขั้นต่ำในการเปิดบัญชี 1,000

เงื่อนไขการเปิดบัญชี

อายุผู้ฝาก

7 ปีขึ้นไป

 • เปิดบัญชีในนามบุคคลธรรมดาเท่านั้น
 • มีสิทธิ์ขอยกเว้นภาษีดอกเบี้ยเงินฝากประเภทนี้ได้คนละ 1 บัญชีเท่านั้น
 • จะต้องฝากเงินทุกๆเดือน ตามจำนวนเงินฝากครั้งแรกที่เปิดบัญชี เป็นระยะเวลา 36 งวด ติดต่อกัน

รายละเอียดดอกเบี้ยเพิ่มเติม

 • วิธีคิดอัตราดอกเบี้ย : อัตราดอกเบี้ยแบบอื่น ๆ
 • ระยะเวลาจ่ายดอกเบี้ย : เมื่อครบกำหนดระยะเวลาเงินฝาก
 • ช่องทางการรับดอกเบี้ย : โอนเข้าบัญชีนี้

ดอกเบี้ย กรณีผิดเงื่อนไขการฝาก

กรณีถอนก่อนครบกำหนด

 • ฝาก < 3 เดือน : จะไม่จ่ายดอกเบี้ย
 • ฝาก >= 3 เดือน : จะได้รับดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ต่ำสุด และอัตราดอกเบี้ยรับต้องเสียภาษี

กรณีขาดฝากตามงวดที่กำหนด

กรณีที่ท่านขาดฝาก ธนาคารฯ กำหนดให้ท่านต้องนำส่วนที่ไม่ได้นำฝากของเดือนก่อนหน้าเข้าฝากในเดือนถัดไปพร้อมกับจำนวนที่ต้องนำฝากปกติในแต่ละเดือน ทั้งนี้ หากขาดฝากมากกว่า 2 เดือนขึ้นไป ท่านต้องมาดำเนินการปิดบัญชีเท่านั้น (ได้รับอัตราดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ตามประกาศธนาคารและหักภาษี ณ ที่จ่าย หากลูกค้าขาดฝากมากกว่า 2 เดือนขึ้นไป)

การฝาก / ถอน / โอน

 • จำนวนเงินในการฝากขั้นต่ำต่อครั้ง : 1,000 บาท/เดือน
 • จำนวนเงินในการฝากสูงสุด : 16,500 บาท/เดือน
 • ฝากเพิ่มในบัญชีเดิม : ได้
 • ถอนเงินก่อนครบกำหนด : ไม่ได้

การฝาก

 • ต้องฝากเงินเป็นจำนวนเงินเท่ากันทุกฯเดือน ตามจำนวนเงินที่เปิดบัญชีครั้งแรก

การปิดบัญชี

 • จะต้องปิดบัญชีที่สาขาที่เปิดบัญชีเท่านั้น
 • กรณีปิดบัญชีก่อนระยะเวลา 6 เดือน ธนาคารเก็บค่าธรรมเนียม

การต่ออายุบัญชี

ธนาคารจะรับฝากต่อและจ่ายดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์ บุคคลธรรมดา ขั้นต่ำสุด และอัตราดอกเบี้ยจะต้องเสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย

ค่าธรรมเนียม

 • ค่ารักษาบัญชี : ไม่มีการเรียกเก็บค่ารักษาบัญชี
 • ค่าบริการแจ้งยอดเงินและความเคลื่อนไหวของบัญชีผ่าน SMS : ไม่มีบริการ
 • ค่าธรรมเนียมออกสมุดคู่ฝากใหม่ : 50 บาท/เล่ม
 • ค่าธรรมเนียมขอใบแสดงรายการเคลื่อนไหวทางบัญชีเงินฝาก ผ่านสาขา : ขอใบแสดงรายการย้อนหลังน้อยกว่า 6 เดือน: 100 บาท/ฉบับ/บัญชี ขอใบแสดงรายการย้อนหลังตั้งแต่ 6 เดือน - 2 ปี: 200-300 บาท/ฉบับ/บัญชี ขอใบแสดงรายการย้อนหลังมากว่า 2 ปี: 400 บาท/ฉบับ/บัญชี เงื่อนไข: ย้อนหลังจากเดือนปัจจุบัน - น้อยกว่า 6 เดือน 100 บาท ต่อครั้งต่อบัญชี - ตั้งแต่ 6 เดือน ถึง 12 เดือน 200 บาท ต่อครั้งต่อบัญชี - มากกว่า 12 เดือน ถึง 24 เดือน 300 บาท ต่อครั้งต่อบัญชี - มากกว่า 24 เดือน 400 บาท ต่อครั้งต่อบัญชี
 • ค่าธรรมเนียมปิดบัญชี : 100 บาท/บัญชี เมื่อปิดบัญชีก่อน 180 วัน

ข้อมูลบัญชีเงินฝากอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามข้อมูลกับทางธนาคารอีกครั้งก่อนตัดสินใจ

เงินฝากแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ "นโยบายความเป็นส่วนตัว" และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ "จัดการคุ๊กกี้"

ข้อมูลที่ได้และใช้ประมวลผลจากการใช้คุกกี้นั้น ไม่มีการระบุชื่อ หรือบ่งบอกความเป็นตัวตนของท่านได้ อีกทั้งไม่มีการเก็บข้อมูลจำเพาะบุคคลเช่น ชื่อ อีเมล เป็นต้น และใช้เป็นข้อมูลทางสถิติเท่านั้น

คุกกี้ที่จำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ (Strictly Necessary Cookies) StrictlyNecessaryCookies

มีความสำคัญต่อการทำงานของเว็บไซต์ ซึ่งช่วยให้ผู้เข้าชมสามารถเข้าถึงข้อมูล และใช้งานในเว็บไซต์ได้อย่างปลอดภัย

คุกกี้สำหรับการวิเคราะห์ (Analytics Cookies) AnalyticsCookies

มีหน้าที่จดจำและนับจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ตลอดจนวิเคราะห์พฤติกรรมในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ เพื่อปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์