ข้อกำหนดและเงื่อนไข

savcurv.com คือเว็บไซต์ที่รวบรวมข้อมูล ความรู้ โปรโมชั่น เคล็ดลับ ข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับ การเงิน โดยเน้นไปที่บัตรเครดิต สินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อประเภทอื่น ๆ และสินค้าต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการ ในการใช้บริการ ไม่ว่าจะ ดู รับ อ่านข้อมูลบนเว็บไซต์ savcurv.com ถือว่าผู้ใช้บริการได้ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้บริการที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้เว็บไซต์นี้ทุกประการ

การใช้บริการ

 1. ท่านตกลงที่จะใช้เว็บไซต์นี้เพื่อวัตถุประสงค์ที่ชอบด้วยกฎหมาย และไม่ขัดกับศีลธรรมหรือจารีตอันดีงามของประเทศ อีกทั้งท่านตกลงว่าจะไม่กระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
 2. ใช้เครื่องมือ ซอฟต์แวร์ หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในการแทรกแซงข้อมูล แทรกแซงการให้บริการ หรือแทรกแซงการทำงานของระบบของเว็บไซต์นี้ทำการเชื่อมโยง เว็บไซต์ หรือข้อมูลเว็บไซต์ เพื่อผลประโยชน์ในทางการค้าหรือธุรกิจทั้งทางตรงและทางอ้อมหรือในประการใดๆ อันอาจทำให้ savcurv.com ได้รับความเสียหายหรืออาจถูกละเมิดสิทธิ หรือทำให้บุคคลอื่นเข้าใจผิด (กรณีที่ต้องการเชื่อมโยงข้อมูลที่อยู่บนเว็บไซต์ savcurv.com ไปยังแหล่งอื่นๆ ต้องได้รับการอนุญาตจาก savcurv.com เป็นลายลักษณ์อักษรก่อน)
 3. กระทำการใดๆ อันขัดต่อข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ และ/หรือ การแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ savcurv.com จะประกาศหรือกำหนดขึ้นภายหลัง
 4. ทรัพย์สินทางปัญญา

  ท่านตกลงและยอมรับว่า ข้อมูล ข้อความ รูปภาพ เสียง โลโก้ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อทางการค้า และ/หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์นี้ (ยกเว้นโฆษณา) เป็นงานที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายและเป็นลิขสิทธิ์ของ savcurv.com หากบุคคลใดทำการปลอมแปลง ทำซ้ำ ลอกเลียน ดัดแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณชน จำหน่าย มีไว้หรือกระทำการใดๆในลักษณะเป็นการแสวงหาประโยชน์ทางธุรกิจ การค้า หรือประโยชน์โดยมิชอบ จากลิขสิทธิ์ดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ได้รับอนุญาตจาก savcurv.com ไม่ว่ากรณีใดๆ savcurv.com จะดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ละเมิดสิทธิดังกล่าวทันที

  การปฏิเสธการรับรองบริการ

  ท่านตกลงใช้เว็บไซต์ และข้อมูลในเว็บไซต์ด้วยความระมัดระวังและรับรู้ว่า ข้อความ ข้อมูล เนื้อหา รูปภาพและ/หรือข้อมูลต่างๆ บนเว็บไซต์ ทาง savcurv.com ได้พยายามอย่างเต็มที่ในการรวบรวม ผลิต โดยยึดหลักความถูกต้องและความทันสมัยเป็นที่ตั้ง ทั้งนี้ทั้งนั้น savcurv.com ไม่ได้ให้คำรับรองความถูกต้อง คุณภาพ ความน่าเชื่อถือและความทันสมัยของข้อมูลบนเว็บไซต์นี้แต่อย่างใด ข้อความ รูปภาพ หรือข้อมูลต่างๆจากโฆษณาในรูปแบบใดๆก็ตามบนเว็บไซต์ เป็นความรับผิดชอบของผู้ประกอบการหรือผู้เขียนที่ลงโฆษณาเท่านั้น ทาง savcurv.com ไม่อาจรับรองความถูกต้องของบรรดาข้อมูล รูปภาพ ข้อความได้ ดังนั้น savcurv.com ไม่อาจร่วมรับผิดชอบไม่ว่าจะกรณีใดๆก็ตาม และไม่สามารถรับประกันหรือรับผิดในความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นทุกประการ

  ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

  ท่านตกลงและยอมรับว่าการนำเสนอข้อมูลทางเว็บไซต์นี้ savcurv.com มิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คำแนะนำอย่างผู้เชี่ยวชาญแต่อย่างใด และบรรดาข้อมูลหรือเนื้อหาบางส่วนในเว็บไซต์นี้ เช่น ความเห็นของผู้ใช้บริการ ข้อความดังกล่าวเป็นข้อความที่เขียนขึ้นโดยบุคคลภายนอกหรือผู้ใช้บางรายซึ่งไม่เกี่ยวข้องและอยู่นอกเหนือความควบคุมของทางเว็บไซต์ ดังนั้น savcurv.com จึงไม่มีความรับผิดใดๆ ที่เกิดจากข้อความดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นความเสียหาย การฟ้องร้อง เรียกร้อง หรือการกระทำละเมิดใดๆ ไม่ว่าในทางแพ่งหรือทางอาญา หรือความรับผิดใดๆ ในทางกฎหมาย ซึ่งมีผลกระทบต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ทรัพย์สิน สิทธิ หรือทรัพย์สินใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับท่านหรือบุคคลภายนอก ไม่ว่าจะโดยความผูกพันตามสัญญา ละเมิด ความรับผิดทางอาญา หรือโดยประการอื่น

  การดำเนินการเชื่อมโยงเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน

  การบริการนี้หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องอาจมีลิงค์เพื่อเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันอื่นหรือแหล่งข้อมูลอื่นๆ ทางอินเทอร์เน็ต ที่ savcurv.com ไม่มีอำนาจในการควบคุมเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันและแหล่งข้อมูลนั้นๆ ท่านรับทราบและยินยอมว่า savcurv.com จะไม่รับผิดชอบต่อสิ่งที่เกิดขึ้นบนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันและแหล่งข้อมูลดังกล่าว และไม่รับรอง ไม่รับผิดชอบ หรือรับผิดต่อเนื้อหา การโฆษณา สินค้า บริการ หรือเนื้อหาอื่นๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันหรือแหล่งข้อมูลนั้นใดๆ ทั้งสิ้น

  savcurv.com สงวนสิทธิที่จะแก้ไข ปรับปรุง และเปลี่ยนแปลงข้อความทางกฎหมายนี้ได้ตลอดเวลา ตามที่ savcurv.com เห็นสมควร โดยไม่ต้องบอกกล่าว

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ "นโยบายความเป็นส่วนตัว" และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ "จัดการคุ๊กกี้"

ข้อมูลที่ได้และใช้ประมวลผลจากการใช้คุกกี้นั้น ไม่มีการระบุชื่อ หรือบ่งบอกความเป็นตัวตนของท่านได้ อีกทั้งไม่มีการเก็บข้อมูลจำเพาะบุคคลเช่น ชื่อ อีเมล เป็นต้น และใช้เป็นข้อมูลทางสถิติเท่านั้น

คุกกี้ที่จำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ (Strictly Necessary Cookies) StrictlyNecessaryCookies

มีความสำคัญต่อการทำงานของเว็บไซต์ ซึ่งช่วยให้ผู้เข้าชมสามารถเข้าถึงข้อมูล และใช้งานในเว็บไซต์ได้อย่างปลอดภัย

คุกกี้สำหรับการวิเคราะห์ (Analytics Cookies) AnalyticsCookies

มีหน้าที่จดจำและนับจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ตลอดจนวิเคราะห์พฤติกรรมในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ เพื่อปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์