CIMB THAI Bank

เงินฝากออมทรัพย์ ดิจิทัล Biz Payroll

Loan Type
เงินฝากออมทรัพย์

ดอกเบี้ยต่อปี

0.50-2.00

%

ขั้นต่ำเปิดบัญชี

ไม่กำหนด

บาท

โฆษณา

เงื่อนไขในการรับอัตราดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ยต่ำสุดและสูงสุด 0.50% - 2% ขึ้นกับยอดเงินฝาก

วงเงิน 0 - 10,000 บาท :0.50% (A)

ส่วนที่เกิน 10,000 - 50,000 บาท :1.80% (B)

ส่วนที่เกิน 50,000 - 100,000 บาท: 2.00%(C)

ส่วนที่เกิน 100,000 บาทขึ้นไป :0.20%(D):

*อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย (A) = 0.50% (B) = 0.50% - 1.54%(C) = 1.54% - 1.77% (D) = 0.20% - 1.77%

หมายเหตุ การคำนวณอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยขึ้นอยู่กับจำนวนเงินฝากของลูกค้า

ข้อมูลทั่วไป

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย / CIMB THAI Bank
ดอกเบี้ยต่อปี 0.50-2.00%
ระยะเวลาการฝาก ไม่กำหนด
เงินฝากขั้นต่ำในการเปิดบัญชี ไม่กำหนด

เงื่อนไขการเปิดบัญชี

อายุผู้ฝาก

15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่เปิดบัญชี

 • สำหรับบุคคลธรรมดา และมีอายุตั้งแต่ 15-65 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่เปิดบัญชี โดยจะต้องเป็นพนักงานของบริษัทที่ใช้บริการ CIMB Biz Account หรือ เป็นพนักงานของบริษัทที่ธนาคารกำหนด
 • เป็นบัญชีประเภทไม่มีสมุดคู่ฝาก ธนาคารจะจัดส่ง e-Statement ให้กับลูกค้าทุกเดือนตาม E-mail address ที่แจ้งไว้กับธนาคาร

รายละเอียดดอกเบี้ยเพิ่มเติม

 • วิธีคิดอัตราดอกเบี้ย : อัตราดอกเบี้ยขั้นบันไดตามยอดเงินฝาก คิดแบบอัตราก้าวหน้า
 • ระยะเวลาจ่ายดอกเบี้ย : ทุกสิ้นเดือน
 • ช่องทางการรับดอกเบี้ย : โอนเข้าบัญชีนี้

การฝาก / ถอน / โอน

 • จำนวนเงินในการฝากขั้นต่ำต่อครั้ง : 0 บาท
 • จำนวนเงินในการฝากสูงสุด : ไม่กำหนด

ประกัน

ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA)

 • บริษัท : บริษัท ซมโปะ ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 • วงเงินคุ้มครอง : <p><strong>10 เท่าของยอดเงินฝากคงเหลือในบัญชีก่อนวันประสบอุบัติเหตุ 1 วัน สูงสุดไม่เกิน 3,000,000 บาท</strong></p>
 • คุ้มครองทั่วโลก ตลอด 24 ชั่วโมง

ให้ความคุ้มครองความสูญเสีย หรือความเสียหายอันเกิดจากความบาดเจ็บทางร่างกายซึ่งเกิดจากปัจจัยภายนอกร่างกายของผู้เอาประกันภัยโดยอุบัติเหตุ (ข้อยกเว้น : ไม่รวมถึงการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกายโดยเจตนา) ทั้งนี้อยู่ภายใต้เงื่อนไขข้อตกลงความคุ้มครองและข้อยกเว้นของกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลกลุ่ม (อบ.1)

ผลประโยชน์

 • การเสียชีวิต 100%ของจำนวนเงินขอเอาประกันภัย
 • ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 100%ของจำนวนเงินขอเอาประกันภัย
 • การสูญเสียอวัยวะและสายตา 2 ใน 6 ส่วน 100%ของจำนวนเงินขอเอาประกันภัย
 • การสูญเสียอวัยวะและสายตา 1 ใน 6 ส่วน 60%ของจำนวนเงินขอเอาประกันภัย

ระยะเวลาเอาประกันภัย

 • นับตั้งแต่วันที่ธนาคารฯได้แจ้งทำประกันภัยเป็นต้นไป จนกว่าธนาคารฯหรือผู้รับประกันภัยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้แจ้งยกเลิกให้อีกฝ่ายหนึ่งได้ทราบ เป็นลายลักษณ์อักษร

การสิ้นสุดความคุ้มครอง

 • เมื่อผู้เอาประกันภัยปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ดิจิทัล Biz Payroll
 • เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาในการเอาประกันภัยตามที่ระบุ
 • ตามเงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงประเภทบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ดิจิทัล Biz Payroll เป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ CIMB Thai e-Savings account

ค่าธรรมเนียม

 • ค่ารักษาบัญชี : 50 บาท/เดือน เมื่อไม่มีรายการเคลื่อนไหวติดต่อกันเกินกว่า 1 ปี และมียอดคงเหลือในบัญชีต่ำกว่า 2,000 บาท
 • ค่าบริการแจ้งยอดเงินและความเคลื่อนไหวของบัญชีผ่าน SMS : ค่าบริการรายเดือน : 20 บาท/บัญชี ค่าบริการรายปี : ไม่มีค่าธรรมเนียม
 • ค่าธรรมเนียมออกสมุดคู่ฝากใหม่ : ไม่มีค่าธรรมเนียม
 • ค่าธรรมเนียมขอใบแสดงรายการเคลื่อนไหวทางบัญชีเงินฝาก ผ่านสาขา : ขอใบแสดงรายการย้อนหลังน้อยกว่า 6 เดือน: 100 บาท/ฉบับ/บัญชี ขอใบแสดงรายการย้อนหลังตั้งแต่ 6 เดือน - 2 ปี: 100 บาท/ฉบับ/บัญชี ขอใบแสดงรายการย้อนหลังมากว่า 2 ปี: 100 บาท/ฉบับ/บัญชี เงื่อนไข: ครั้งละ 100 บาท
 • ค่าธรรมเนียมปิดบัญชี : ไม่มีค่าธรรมเนียม

ข้อมูลบัญชีเงินฝากอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามข้อมูลกับทางธนาคารอีกครั้งก่อนตัดสินใจ

เงินฝากซีไอเอ็มบี ไทย

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ "นโยบายความเป็นส่วนตัว" และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ "จัดการคุ๊กกี้"

ข้อมูลที่ได้และใช้ประมวลผลจากการใช้คุกกี้นั้น ไม่มีการระบุชื่อ หรือบ่งบอกความเป็นตัวตนของท่านได้ อีกทั้งไม่มีการเก็บข้อมูลจำเพาะบุคคลเช่น ชื่อ อีเมล เป็นต้น และใช้เป็นข้อมูลทางสถิติเท่านั้น

คุกกี้ที่จำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ (Strictly Necessary Cookies) StrictlyNecessaryCookies

มีความสำคัญต่อการทำงานของเว็บไซต์ ซึ่งช่วยให้ผู้เข้าชมสามารถเข้าถึงข้อมูล และใช้งานในเว็บไซต์ได้อย่างปลอดภัย

คุกกี้สำหรับการวิเคราะห์ (Analytics Cookies) AnalyticsCookies

มีหน้าที่จดจำและนับจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ตลอดจนวิเคราะห์พฤติกรรมในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ เพื่อปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์