Bank of Ayudhya

เงินฝากพื้นฐาน

Loan Type
เงินฝากออมทรัพย์

ดอกเบี้ยต่อปี

0.10

%

ขั้นต่ำเปิดบัญชี

ไม่กำหนด

บาท

โฆษณา

ข้อมูลทั่วไป

ธนาคาร ธนาคารกรุงศรีอยุธยา / Bank of Ayudhya
ดอกเบี้ยต่อปี 0.10%
ระยะเวลาการฝาก ไม่กำหนด
เงินฝากขั้นต่ำในการเปิดบัญชี ไม่กำหนด

เงื่อนไขการเปิดบัญชี

อายุผู้ฝาก

ไม่กำหนด

 • สำหรับบุคคลธรรมดา ที่เป็นผู้ถือบัตรโครงการสวัสดิการแห่งรัฐที่ยังไม่หมดอายุ หรือผู้มีอายุ 65 ปีขึ้นไป
 • เปิดบัญชีได้เพียงบัญชีเดียวเท่านั้น

รายละเอียดดอกเบี้ยเพิ่มเติม

 • วิธีคิดอัตราดอกเบี้ย : อัตราดอกเบี้ยคงที่
 • ระยะเวลาจ่ายดอกเบี้ย : ในวันทําการก่อนวันทําการสุดท้ายของเดือนมิถุนายน และเดือนธันวาคม
 • ช่องทางการรับดอกเบี้ย : โอนเข้าบัญชีนี้

การฝาก / ถอน / โอน

 • จำนวนเงินในการฝากขั้นต่ำต่อครั้ง : ไม่กำหนด
 • จำนวนเงินในการฝากสูงสุด : 50,000 บาท

ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงสถานะผลิตภัณฑ์จากบัญชีเงินฝากพื้นฐานเป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ปกติ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน กรณีเข้าเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้

 • มียอดเงินฝากคงเหลือเฉลี่ย ณ สิ้นวันในแต่ละเดือนเกิน 50,000 บาท
 • มียอดเงินเข้ารวมหรือยอดเงินออกรวมอย่างใดอย่างหนึ่งเกิน 50,000 บาท/เดือน
 • ไม่มีการเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝากติดต่อกันเกิน 24 เดือน
 • ผู้เป็นเจ้าของบัญชีไม่เข้าเงื่อนไขของการเป็นผู้มีสิทธิเปิดบัญชีเงินฝากพื้นฐาน

ค่าธรรมเนียม

 • ค่ารักษาบัญชี : ไม่มีการเรียกเก็บค่ารักษาบัญชี
 • ค่าบริการแจ้งยอดเงินและความเคลื่อนไหวของบัญชีผ่าน SMS : ค่าบริการรายเดือน : 19 บาท/บัญชี ค่าบริการรายปี : ไม่มีบริการ
 • ค่าธรรมเนียมออกสมุดคู่ฝากใหม่ : 100 บาท/เล่ม
 • ค่าธรรมเนียมขอใบแสดงรายการเคลื่อนไหวทางบัญชีเงินฝาก ผ่านสาขา : ขอใบแสดงรายการย้อนหลังน้อยกว่า 6 เดือน: 100-200 บาท/ฉบับ/บัญชี ขอใบแสดงรายการย้อนหลังตั้งแต่ 6 เดือน - 2 ปี: 200 บาท/ฉบับ/บัญชี ขอใบแสดงรายการย้อนหลังมากว่า 2 ปี: 500 บาท/ฉบับ/บัญชี เงื่อนไข: - ข้อมูลย้อนหลังไม่เกิน 3 เดือนนับจากเดือนปัจจุบัน 100บาท/บัญชี - เกิน 3 เดือน แต่ไม่เกิน 2 ปี 200บาท/บัญชี
 • ค่าธรรมเนียมปิดบัญชี : ไม่มีค่าธรรมเนียม

ข้อมูลบัญชีเงินฝากอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามข้อมูลกับทางธนาคารอีกครั้งก่อนตัดสินใจ

เงินฝากธนาคารกรุงศรีอยุธยา

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ "นโยบายความเป็นส่วนตัว" และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ "จัดการคุ๊กกี้"

ข้อมูลที่ได้และใช้ประมวลผลจากการใช้คุกกี้นั้น ไม่มีการระบุชื่อ หรือบ่งบอกความเป็นตัวตนของท่านได้ อีกทั้งไม่มีการเก็บข้อมูลจำเพาะบุคคลเช่น ชื่อ อีเมล เป็นต้น และใช้เป็นข้อมูลทางสถิติเท่านั้น

คุกกี้ที่จำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ (Strictly Necessary Cookies) StrictlyNecessaryCookies

มีความสำคัญต่อการทำงานของเว็บไซต์ ซึ่งช่วยให้ผู้เข้าชมสามารถเข้าถึงข้อมูล และใช้งานในเว็บไซต์ได้อย่างปลอดภัย

คุกกี้สำหรับการวิเคราะห์ (Analytics Cookies) AnalyticsCookies

มีหน้าที่จดจำและนับจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ตลอดจนวิเคราะห์พฤติกรรมในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ เพื่อปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์