Thai Credit Retail Bank

เงินฝากพื้นฐาน

Loan Type
เงินฝากออมทรัพย์

ดอกเบี้ยต่อปี

0.40

%

ขั้นต่ำเปิดบัญชี

ไม่กำหนด

บาท

โฆษณา

ข้อมูลทั่วไป

ธนาคาร ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย / Thai Credit Retail Bank
ดอกเบี้ยต่อปี 0.40%
ระยะเวลาการฝาก ไม่กำหนด
เงินฝากขั้นต่ำในการเปิดบัญชี ไม่กำหนด

เงื่อนไขการเปิดบัญชี

อายุผู้ฝาก

- อายุ 18 ปี บริบูรณ์ สำหรับผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ - 65 ปีขึ้นไป ณ วันเปิดบัญชี สำหรับผู้สูงอายุ

 • จำกัด 1 ท่าน เปิด 1 บัญชี
 • สำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บุคคลธรรมดาที่มีอายุตั้งแต่ 65 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่เปิดบัญชี
 • ต้องเปิดบัญชีในนามบุคคลเดียวเท่านั้น

รายละเอียดดอกเบี้ยเพิ่มเติม

 • วิธีคิดอัตราดอกเบี้ย : อัตราดอกเบี้ยคงที่
 • ระยะเวลาจ่ายดอกเบี้ย : ทุกวันที่ 25 ของเดือนมิ.ย. และ เดือนธ.ค.
 • ช่องทางการรับดอกเบี้ย : โอนเข้าบัญชีนี้

การฝาก / ถอน / โอน

 • จำนวนเงินในการฝากขั้นต่ำต่อครั้ง : ไม่กำหนด
 • จำนวนเงินในการฝากสูงสุด : ไม่กำหนด
 • ฝาก/ถอน/โอน ผ่านช่องทางสาขาได้โดยไม่จำกัดจำนวนครั้ง
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการปรับสถานะประเภทผลิตภัณฑ์จากบัญชีเงินฝากพื้นฐานเป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทั่วไป โดยธนาคารจะแจ้งให้ผู้ฝากทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ในกรณีที่บัญชีเงินฝากพื้นฐานมีลักษณะตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้

(1) ไม่มีการเคลื่อนไหวบัญชีติดต่อกันเกินกว่า 24 เดือน

(2) เจ้าของบัญชีไม่มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขของการเป็นผู้มีสิทธิเปิดบัญชีเงินฝากพื้นฐาน

ค่าธรรมเนียม

 • ค่ารักษาบัญชี : ไม่มีการเรียกเก็บค่ารักษาบัญชี
 • ค่าบริการแจ้งยอดเงินและความเคลื่อนไหวของบัญชีผ่าน SMS : ไม่มีบริการ
 • ค่าธรรมเนียมออกสมุดคู่ฝากใหม่ : 50 บาท/เล่ม
 • ค่าธรรมเนียมขอใบแสดงรายการเคลื่อนไหวทางบัญชีเงินฝาก ผ่านสาขา : ขอใบแสดงรายการย้อนหลังน้อยกว่า 6 เดือน: ไม่มีค่าธรรมเนียม ขอใบแสดงรายการย้อนหลังตั้งแต่ 6 เดือน - 2 ปี: 200 บาท/ฉบับ/บัญชี ขอใบแสดงรายการย้อนหลังมากว่า 2 ปี: 500 บาท/ฉบับ/บัญชี
 • ค่าธรรมเนียมปิดบัญชี : 100 บาท/บัญชี เมื่อปิดบัญชีก่อน 30 วัน

ข้อมูลบัญชีเงินฝากอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามข้อมูลกับทางธนาคารอีกครั้งก่อนตัดสินใจ

เงินฝากธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ "นโยบายความเป็นส่วนตัว" และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ "จัดการคุ๊กกี้"

ข้อมูลที่ได้และใช้ประมวลผลจากการใช้คุกกี้นั้น ไม่มีการระบุชื่อ หรือบ่งบอกความเป็นตัวตนของท่านได้ อีกทั้งไม่มีการเก็บข้อมูลจำเพาะบุคคลเช่น ชื่อ อีเมล เป็นต้น และใช้เป็นข้อมูลทางสถิติเท่านั้น

คุกกี้ที่จำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ (Strictly Necessary Cookies) StrictlyNecessaryCookies

มีความสำคัญต่อการทำงานของเว็บไซต์ ซึ่งช่วยให้ผู้เข้าชมสามารถเข้าถึงข้อมูล และใช้งานในเว็บไซต์ได้อย่างปลอดภัย

คุกกี้สำหรับการวิเคราะห์ (Analytics Cookies) AnalyticsCookies

มีหน้าที่จดจำและนับจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ตลอดจนวิเคราะห์พฤติกรรมในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ เพื่อปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์