Thai Credit Retail Bank

เงินฝากประจำปลอดภาษี 24 เดือน

Loan Type
เงินฝากประจำ
เงินฝากประจำ 24 เดือน ปลอดภาษี

ดอกเบี้ยต่อปี

2.75

%

ขั้นต่ำเปิดบัญชี

1,000

บาท

โฆษณา

ข้อมูลทั่วไป

ธนาคาร ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย / Thai Credit Retail Bank
ดอกเบี้ยต่อปี 2.75%
ดอกเบี้ยปลอดภาษี ปลอดภาษี
ระยะเวลาการฝาก 24 เดือน
ฝากทุกเดือน ต้องฝากทุกเดือน
เงินฝากขั้นต่ำในการเปิดบัญชี 1,000

เงื่อนไขการเปิดบัญชี

อายุผู้ฝาก

ไม่กำหนด

 • จำกัด 1 ท่าน เปิด 1 บัญชี (รวมเงินฝากปลอดภาษี 36 เดือน)
 • มีสิทธิ์ขอยกเว้นภาษีดอกเบี้ยเงินฝากประเภทนี้ได้คนละ 1 บัญชีเท่านั้น

รายละเอียดดอกเบี้ยเพิ่มเติม

 • วิธีคิดอัตราดอกเบี้ย : อัตราดอกเบี้ยคงที่
 • ระยะเวลาจ่ายดอกเบี้ย : เมื่อครบกำหนดฝาก
 • ช่องทางการรับดอกเบี้ย : โอนเข้าบัญชีนี้

ดอกเบี้ย กรณีผิดเงื่อนไขการฝาก

กรณีถอนก่อนครบกำหนด

 • ฝาก < 3 เดือน : ไม่จ่ายดอกเบี้ย
 • ฝาก >= 3 เดือน : ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ต่ำสุด ณ วันที่เปิดบัญชี

หักภาษี

กรณีขาดฝากตามงวดที่กำหนด

 • กรณีขาดการฝากไม่เกิน 2 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการฝาก ได้รับดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากปลอดภาษีตามประกาศ
 • กรณีขาดฝากเกิน 2 ครั้ง แต่นำฝากเพิ่มจนครบ 24 ครั้ง

จะได้รับดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากปลอดภาษีตามประกาศและหักภาษี ณ ที่จ่าย

 • กรณีผิดเงื่อนไขฝากไม่ครบจำนวนงวดที่กำหนด หรือ ปิดบัญชีก่อนครบกำหนดจะได้รับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ ณ วันเปิดบัญชี และหักภาษี ณ ที่จ่าย

การฝาก / ถอน / โอน

 • จำนวนเงินในการฝากขั้นต่ำต่อครั้ง : 1,000 บาท/เดือน
 • จำนวนเงินในการฝากสูงสุด : 25,000 บาท/เดือน
 • ฝากเพิ่มในบัญชีเดิม : ได้
 • ถอนเงินก่อนครบกำหนด : ไม่ได้

การฝาก

 • ต้องฝากเงินเป็นจำนวนเงินเท่ากันทุกเดือน

การต่ออายุบัญชี

เปลี่ยนเป็นเงินฝากออมทรัพย์

ค่าธรรมเนียม

 • ค่ารักษาบัญชี : ไม่มีการเรียกเก็บค่ารักษาบัญชี
 • ค่าบริการแจ้งยอดเงินและความเคลื่อนไหวของบัญชีผ่าน SMS : ไม่มีบริการ
 • ค่าธรรมเนียมออกสมุดคู่ฝากใหม่ : 50 บาท/เล่ม
 • ค่าธรรมเนียมขอใบแสดงรายการเคลื่อนไหวทางบัญชีเงินฝาก ผ่านสาขา : ขอใบแสดงรายการย้อนหลังน้อยกว่า 6 เดือน: ไม่มีค่าธรรมเนียม ขอใบแสดงรายการย้อนหลังตั้งแต่ 6 เดือน - 2 ปี: 200 บาท/ฉบับ/บัญชี ขอใบแสดงรายการย้อนหลังมากว่า 2 ปี: 500 บาท/ฉบับ/บัญชี
 • ค่าธรรมเนียมปิดบัญชี : ไม่มีค่าธรรมเนียม

ข้อมูลบัญชีเงินฝากอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามข้อมูลกับทางธนาคารอีกครั้งก่อนตัดสินใจ

เงินฝากธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ "นโยบายความเป็นส่วนตัว" และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ "จัดการคุ๊กกี้"

ข้อมูลที่ได้และใช้ประมวลผลจากการใช้คุกกี้นั้น ไม่มีการระบุชื่อ หรือบ่งบอกความเป็นตัวตนของท่านได้ อีกทั้งไม่มีการเก็บข้อมูลจำเพาะบุคคลเช่น ชื่อ อีเมล เป็นต้น และใช้เป็นข้อมูลทางสถิติเท่านั้น

คุกกี้ที่จำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ (Strictly Necessary Cookies) StrictlyNecessaryCookies

มีความสำคัญต่อการทำงานของเว็บไซต์ ซึ่งช่วยให้ผู้เข้าชมสามารถเข้าถึงข้อมูล และใช้งานในเว็บไซต์ได้อย่างปลอดภัย

คุกกี้สำหรับการวิเคราะห์ (Analytics Cookies) AnalyticsCookies

มีหน้าที่จดจำและนับจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ตลอดจนวิเคราะห์พฤติกรรมในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ เพื่อปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์