Siam Commercial Bank

เงินฝากจากใจ (มีสมุดคู่ฝาก)

Loan Type
เงินฝากออมทรัพย์

ดอกเบี้ยต่อปี

0.20

%

ขั้นต่ำเปิดบัญชี

500

บาท

โฆษณา

ข้อมูลทั่วไป

ธนาคาร ธนาคารไทยพาณิชย์ / Siam Commercial Bank
ดอกเบี้ยต่อปี 0.20%
ระยะเวลาการฝาก ไม่กำหนด
เงินฝากขั้นต่ำในการเปิดบัญชี 500

เงื่อนไขการเปิดบัญชี

อายุผู้ฝาก

อายุ 15 - 69 ปีบริบูรณ์

 • ผู้ฝากจะต้องเป็นบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทยและมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย หรือ ชาวต่างชาติที่เข้ามาในราชอาณาจักรไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมายและมีใบอนุญาตทำงานตามกฎหมายและมีหลักฐานที่แสดงการพำนักพักพิงในประเทศไทยเกิน 1 ปี
 • ผู้ฝากต้องมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดพิการ และไม่เป็นโรคร้ายแรง ศึกษาเพิ่มเติมที่ http://www.scb.co.th/th/personal-banking/deposit/thai-baht-deposits/Jak-Jai-Account

รายละเอียดดอกเบี้ยเพิ่มเติม

 • วิธีคิดอัตราดอกเบี้ย : อัตราดอกเบี้ยคงที่
 • ระยะเวลาจ่ายดอกเบี้ย : ทุกวันที่ 25 มิถุนายน และ 25 ธันวาคม
 • ช่องทางการรับดอกเบี้ย : โอนเข้าบัญชีนี้

การฝาก / ถอน / โอน

 • จำนวนเงินในการฝากขั้นต่ำต่อครั้ง : ไม่กำหนด
 • จำนวนเงินในการฝากสูงสุด : ไม่กำหนด

ประกัน

ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA)

 • บริษัท : บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
 • วงเงินคุ้มครอง : <p><strong>จำนวนเงิน 20 เท่า ของเงินฝากคงเหลือในบัญชี ณ วันก่อนประสบอุบัติเหตุ 1 วัน สูงสุดไม่เกิน 10 ล้านบาทต่อบุคคล</strong></p>

วันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดความคุ้มครอง :

 • ความคุ้มครองจะเริ่มต้นนับตั้งแต่วันเปิดบัญชีเงินฝากจากใจ และจะสิ้นสุดความคุ้มครองเมื่อผู้ฝากปิดบัญชีเงินฝากจากใจ หรือมีอายุครบ 70 ปีบริบูรณ์

ความคุ้มครอง :

 • ความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุ กรณีเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง หรือทุพพลภาพถาวร เนื่องจากอุบัติเหตุโดยทั่วไป (อบ.2)
 • ผู้ขอเปิดบัญชีต้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดพิการและไม่เป็นโรคร้ายแรง ในวันเปิดบัญชีเงินฝากจากใจและตลอดเวลาที่ยังมีบัญชีเงินฝากจากใจอยู่

ข้อยกเว้นที่ไม่ได้รับความคุ้มครอง :

 • ผู้ขอเปิดบัญชีจะได้รับความคุ้มครองกรณีอุบัติเหตุทั่วไปที่ไม่ได้เกิดจากกรณีการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ หรือการฆาตกรรม หรือการทำร้ายร่างกาย หรืออุบัติเหตุอื่นๆ ตามข้อยกเว้นของกรมธรรม์
 • บริษัทประกันภัยฯ มีสิทธิบอกเลิกความคุ้มครองหรือไม่ชดใช้สินไหมทดแทน หากตรวจพบว่าผู้ได้รับความคุ้มครองมีพฤติกรรมทุจริต หรือส่อไปทางทุจริตในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน หรือคุณสมบัติตรงกับข้อยกเว้น เช่น พิการ หรือเป็นโรคร้ายแรง เป็นต้น

วิธีการขอชดเชยสินไหม :

 • กรณีที่ผู้ขอเปิดบัญชีเกิดอุบัติเหตุ สามารถทำคำร้องขอรับค่าสินไหมทดแทน หรือติดต่อได้ที่ธนาคารทุกสาขา ภายใน 45 วัน นับจากวันที่ประสบอุบัติเหตุ

ค่าธรรมเนียม

 • ค่ารักษาบัญชี : 50 บาท/เดือน เมื่อไม่มีรายการเคลื่อนไหวติดต่อกันเกินกว่า 1 ปี และมียอดคงเหลือในบัญชีต่ำกว่า 2,000 บาท
 • ค่าบริการแจ้งยอดเงินและความเคลื่อนไหวของบัญชีผ่าน SMS : ค่าบริการรายเดือน : 20 บาท/บัญชี ค่าบริการรายปี : 199 บาท/บัญชี เงื่อนไข: 1. ค่าบริการ SMS สบายใจ รายปี (12 เดือน) แบบไม่จำกัดจำนวนครั้ง - ค่าธรรมเนียม 199 บาท/12 เดือน/บัญชี(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 2. ค่าบริการ SMS สบายใจ รายเดือน แบบไม่จำกัดจำนวนครั้ง - ค่าธรรมเนียม 20 บาท/เดือน/บัญชี(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 3. ค่าบริการ SMS สบายใจ รายข้อความ - ค่าธรรมเนียม ข้อความละ 2 บาท (รวมภาษีมลูค่าเพิ่ม)
 • ค่าธรรมเนียมออกสมุดคู่ฝากใหม่ : 100 บาท/เล่ม
 • ค่าธรรมเนียมขอใบแสดงรายการเคลื่อนไหวทางบัญชีเงินฝาก ผ่านสาขา : ขอใบแสดงรายการย้อนหลังน้อยกว่า 6 เดือน: 100 บาท/ฉบับ/บัญชี ขอใบแสดงรายการย้อนหลังตั้งแต่ 6 เดือน - 2 ปี: 200 บาท/ฉบับ/บัญชี ขอใบแสดงรายการย้อนหลังมากว่า 2 ปี: 200 บาท/ฉบับ/บัญชี
 • ค่าธรรมเนียมปิดบัญชี : 50 บาท/บัญชี เมื่อปิดบัญชีก่อน 30 วัน

ข้อมูลบัญชีเงินฝากอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามข้อมูลกับทางธนาคารอีกครั้งก่อนตัดสินใจ

เงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ "นโยบายความเป็นส่วนตัว" และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ "จัดการคุ๊กกี้"

ข้อมูลที่ได้และใช้ประมวลผลจากการใช้คุกกี้นั้น ไม่มีการระบุชื่อ หรือบ่งบอกความเป็นตัวตนของท่านได้ อีกทั้งไม่มีการเก็บข้อมูลจำเพาะบุคคลเช่น ชื่อ อีเมล เป็นต้น และใช้เป็นข้อมูลทางสถิติเท่านั้น

คุกกี้ที่จำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ (Strictly Necessary Cookies) StrictlyNecessaryCookies

มีความสำคัญต่อการทำงานของเว็บไซต์ ซึ่งช่วยให้ผู้เข้าชมสามารถเข้าถึงข้อมูล และใช้งานในเว็บไซต์ได้อย่างปลอดภัย

คุกกี้สำหรับการวิเคราะห์ (Analytics Cookies) AnalyticsCookies

มีหน้าที่จดจำและนับจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ตลอดจนวิเคราะห์พฤติกรรมในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ เพื่อปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์