Siam Commercial Bank

เงินฝากโบนัส 36 เดือน (มีสมุดคู่ฝาก)

Loan Type
เงินฝากประจำ
ปลอดภาษี เงินฝากประจำ 36 เดือน

ดอกเบี้ยต่อปี

2.80

%

ขั้นต่ำเปิดบัญชี

500

บาท

โฆษณา

เงื่อนไขในการรับอัตราดอกเบี้ย

อัตราเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 12 เดือน(แบบมีสมุดคู่ฝาก) บวก 1.10% (หากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 12 เดือนมีหลายอัตราให้ใช้อัตราต่ำที่สุด)

*อัตราดอกเบี้ยสำหรับบัญชีที่เปิดผ่านสาขาธนาคาร หรือบริการ SCB Easy Application

ข้อมูลทั่วไป

ธนาคาร ธนาคารไทยพาณิชย์ / Siam Commercial Bank
ดอกเบี้ยต่อปี 2.80%
ดอกเบี้ยปลอดภาษี ปลอดภาษี
ระยะเวลาการฝาก 36 เดือน
ฝากทุกเดือน ต้องฝากทุกเดือน
เงินฝากขั้นต่ำในการเปิดบัญชี 500

เงื่อนไขการเปิดบัญชี

อายุผู้ฝาก

ไม่กำหนด

 • ผู้ใช้บริการจะต้องแจ้งความประสงค์ พร้อมทั้งแจ้งเลขประจำตัวประชาชน
 • ชื่อบัญชีเงินฝากต้องเป็นชื่อของผู้มีหน้าที่เสียภาษี
 • ต้องนำฝากจนครบ 36 งวด(เดือน) และต้องมีเงินต้นรวมกันเมื่อครบกำหนดไม่เกิน 600,000 บาท
 • ผู้ฝากเงินมีสิทธิขอยกเว้นภาษีดอกเบี้ยเงินฝากได้คนละ 1 บัญชีเท่านั้น
 • กรณีที่เงินต้นรวมกันเมื่อครบกำหนดเกิน 600,000 บาท ลูกค้าจะเสียสิทธิ์การยกเว้นภาษี โดยธนาคารจะรับฝากสูงสุดเดือนละ 900,000บาท

รายละเอียดดอกเบี้ยเพิ่มเติม

 • วิธีคิดอัตราดอกเบี้ย : อัตราดอกเบี้ยคงที่
 • ระยะเวลาจ่ายดอกเบี้ย : เมื่อครบกำหนดฝาก
 • ช่องทางการรับดอกเบี้ย : โอนเข้าบัญชีนี้

ดอกเบี้ย กรณีผิดเงื่อนไขการฝาก

กรณีถอนก่อนครบกำหนด

 • ฝาก < 3 เดือน : ไม่จ่ายดอกเบี้ย
 • ฝาก >= 3 เดือน : ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ต่ำสุด หักภาษี(ถ้ามี)

กรณีขาดฝากตามงวดที่กำหนด

 • หากขาดการนำเงินเข้าฝากติดต่อกันเป็นเวลา 7 เดือน(งวด) จะไม่สามารถฝากต่อได้อีก ผู้ฝากจะต้องมาถอนเงินและปิดบัญชีเท่านั้น และจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ต่ำสุด ณ วันถอน ตามประกาศของธนาคาร และหักภาษี ณ ที่จ่าย

การฝาก / ถอน / โอน

 • จำนวนเงินในการฝากขั้นต่ำต่อครั้ง : 500 บาท/เดือน
 • จำนวนเงินในการฝากสูงสุด : 16,500 บาท/เดือน
 • ฝากเพิ่มในบัญชีเดิม : ได้
 • ถอนเงินก่อนครบกำหนด : ไม่ได้

การฝาก

 • ต้องฝากต่อเนื่องทุกเดือน ๆ ละเท่า ๆ กัน จนครบตามที่กำหนด
 • หากขาดการนำเงินเข้าฝากเกินกว่า 2 เดือน(งวด) ไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ จะไม่ได้รับสิทธิ์การยกเว้นภาษี

การถอน

 • วันที่ครบกำหนด จะนับจากวันที่ฝากงวดสุดท้ายไปอีก 1 เดือน

การต่ออายุบัญชี

หลังจากวันครบกำหนดธนาคารจะคำนวณดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์จนกว่าจะมาปิดบัญชี (วันที่ครบกำหนด จะนับจากวันที่ฝากงวดสุดท้ายไปอีก 1 เดือน)

ค่าธรรมเนียม

 • ค่ารักษาบัญชี : ไม่มีการเรียกเก็บค่ารักษาบัญชี
 • ค่าบริการแจ้งยอดเงินและความเคลื่อนไหวของบัญชีผ่าน SMS : ไม่มีบริการ
 • ค่าธรรมเนียมออกสมุดคู่ฝากใหม่ : 100 บาท/เล่ม
 • ค่าธรรมเนียมขอใบแสดงรายการเคลื่อนไหวทางบัญชีเงินฝาก ผ่านสาขา : ขอใบแสดงรายการย้อนหลังน้อยกว่า 6 เดือน: 100 บาท/ฉบับ/บัญชี ขอใบแสดงรายการย้อนหลังตั้งแต่ 6 เดือน - 2 ปี: 200 บาท/ฉบับ/บัญชี ขอใบแสดงรายการย้อนหลังมากว่า 2 ปี: 200 บาท/ฉบับ/บัญชี
 • ค่าธรรมเนียมปิดบัญชี : ไม่มีค่าธรรมเนียม

ข้อมูลบัญชีเงินฝากอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามข้อมูลกับทางธนาคารอีกครั้งก่อนตัดสินใจ

เงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ "นโยบายความเป็นส่วนตัว" และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ "จัดการคุ๊กกี้"

ข้อมูลที่ได้และใช้ประมวลผลจากการใช้คุกกี้นั้น ไม่มีการระบุชื่อ หรือบ่งบอกความเป็นตัวตนของท่านได้ อีกทั้งไม่มีการเก็บข้อมูลจำเพาะบุคคลเช่น ชื่อ อีเมล เป็นต้น และใช้เป็นข้อมูลทางสถิติเท่านั้น

คุกกี้ที่จำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ (Strictly Necessary Cookies) StrictlyNecessaryCookies

มีความสำคัญต่อการทำงานของเว็บไซต์ ซึ่งช่วยให้ผู้เข้าชมสามารถเข้าถึงข้อมูล และใช้งานในเว็บไซต์ได้อย่างปลอดภัย

คุกกี้สำหรับการวิเคราะห์ (Analytics Cookies) AnalyticsCookies

มีหน้าที่จดจำและนับจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ตลอดจนวิเคราะห์พฤติกรรมในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ เพื่อปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์