Kasikornbank

เงินฝากคล่องตัว ครอบครัวอุ่นใจ

Loan Type
เงินฝากประจำ

ดอกเบี้ยต่อปี

1.40

%

ขั้นต่ำเปิดบัญชี

9,000

บาท

โฆษณา

ข้อมูลทั่วไป

ธนาคาร ธนาคารกสิกรไทย / Kasikornbank
ดอกเบี้ยต่อปี 1.40%
ดอกเบี้ยปลอดภาษี ไม่ปลอดภาษี
ระยะเวลาการฝาก 9 เดือน
เงินฝากขั้นต่ำในการเปิดบัญชี 9,000

เงื่อนไขการเปิดบัญชี

อายุผู้ฝาก

16 - 70 ปี

ต้องใช้ผลิตภัณฑ์อื่นควบคู่กับการเปิดบัญชี

ต้องมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรือกระแสรายวันเพื่อรับโอนดอกเบี้ย หรือโอนเงินฝากส่วนที่เกิน 1,000,000 บาท

 • ลูกค้าต้องมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรือกระแสรายวันเพื่อรับโอนดอกเบี้ย หรือโอนเงินฝากส่วนที่เกิน 1,000,000 บาท

รายละเอียดดอกเบี้ยเพิ่มเติม

 • วิธีคิดอัตราดอกเบี้ย : อัตราดอกเบี้ยคงที่
 • ระยะเวลาจ่ายดอกเบี้ย : เมื่อครบกำหนดฝาก
 • ช่องทางการรับดอกเบี้ย : โอนดอกเบี้ยเข้าบัญชีออมทรัพย์หรือเงินฝากกระแสรายวันที่ลูกค้าแจ้งไว้

ดอกเบี้ย กรณีผิดเงื่อนไขการฝาก

กรณีถอนก่อนครบกำหนด

 • ฝาก <3 เดือน : จ่ายดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน อัตราต่ำสุด หักภาษี
 • ฝาก >=3 เดือน : จ่ายดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 6 เดือน อัตราต่ำสุด หักภาษี

การฝาก / ถอน / โอน

 • จำนวนเงินในการฝากขั้นต่ำต่อครั้ง : 9,000 บาท
 • จำนวนเงินในการฝากสูงสุด : 1,000,000 บาท
 • ฝากเพิ่มในบัญชีเดิม : ได้
 • ถอนเงินก่อนครบกำหนด : ได้

การถอน

 • กรณีถอนเงินต้นบางส่วนก่อนครบกำหนดระยะเวลาการฝาก เงินต้นส่วนที่เหลือในบัญชีเงินฝากประจำจะยังคงได้รับดอกเบี้ยตามอัตราดอกเบี้ยที่กำหนดไว้ ณ วันที่เริ่มฝากตามปกติ

เงินคงเหลือ

 • หากยอดเงินคงเหลือต่ำกว่า 9,000 บาท จะไม่ได้รับความคุ้มครองประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล

การฝาก

 • กรณีฝากเพิ่มในบัญชีเดิมทำได้แต่เปิด sub account ใหม่และรับฝากตั้งแต่ 9,000 บาทขึ้นไปต่อบัญชีย่อย (Sub Account)

การต่ออายุบัญชี

ต่ออายุเงินฝากเป็นประเภทเดิม

ประกัน

ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA)

 • บริษัท : บมจ. เมืองไทยประกันภัย
 • วงเงินคุ้มครอง : <p><strong>2 เท่าของยอดเงินฝาก สูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาทต่อราย</strong></p>

วันเริ่มต้นและสิ้นสุดความคุ้มครอง

 • ความคุ้มครองจะเริ่มนับตั้งแต่วันที่เปิดบัญชีเงินฝากคล่องตัว ครอบครัวอุ่นใจ และจะสิ้นสุดความคุ้มครองเมื่อผู้ฝากปิดบัญชีเงินฝากคล่องตัว ครอบครัวอุ่นใจ
 • คุ้มครองผู้ฝากที่มีอายุตั้งแต่16 ปีขึ้นไป และสูงสุดมีอายุไม่เกิน 70 ปีบริบูรณ์
 • หากผู้ฝากมียอดเงินคงเหลือในบัญชีเงินฝากต่ำกว่า 9,000 บาท หรือปิดบัญชีก่อนหน้า 1 วันที่ผู้ฝากเงินเสียชีวิต จะไม่ได้รับความคุ้มครองประกันภัยอุบตัิเหตุส่วนบุคคล

ความคุ้มครอง

 • การเสียชีวิตและทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุที่มิได้ระบุไว้ในข้อยกเว้นของกรมธรรม์อบ.1
 • อุบัติเหตุอันเนื่องมาจากการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์และการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกายโดยเจตนา
 • คุ้มครองตลอด 24 ชั่วโมงทั่วโลก

ค่าธรรมเนียม

 • ค่ารักษาบัญชี : ไม่มีการเรียกเก็บค่ารักษาบัญชี
 • ค่าบริการแจ้งยอดเงินและความเคลื่อนไหวของบัญชีผ่าน SMS : ไม่มีบริการ
 • ค่าธรรมเนียมออกสมุดคู่ฝากใหม่ : 50 บาท/เล่ม
 • ค่าธรรมเนียมขอใบแสดงรายการเคลื่อนไหวทางบัญชีเงินฝาก ผ่านสาขา : ขอใบแสดงรายการย้อนหลังน้อยกว่า 6 เดือน: 100 บาท/ฉบับ/บัญชี ขอใบแสดงรายการย้อนหลังตั้งแต่ 6 เดือน - 2 ปี: 200 บาท/ฉบับ/บัญชี ขอใบแสดงรายการย้อนหลังมากว่า 2 ปี: 500 บาท/ฉบับ/บัญชี เงื่อนไข: ค่าธรรมเนียมการขอใบแสดงรายการเคลื่อนไหวทางบัญชีเงินฝากผ่าน Call Center จัดเก็บในอัตราเดียวกันกับการขอผ่านสาขา
 • ค่าธรรมเนียมปิดบัญชี : ไม่มีค่าธรรมเนียม

ข้อมูลบัญชีเงินฝากอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามข้อมูลกับทางธนาคารอีกครั้งก่อนตัดสินใจ

เงินฝากธนาคารกสิกรไทย

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ "นโยบายความเป็นส่วนตัว" และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ "จัดการคุ๊กกี้"

ข้อมูลที่ได้และใช้ประมวลผลจากการใช้คุกกี้นั้น ไม่มีการระบุชื่อ หรือบ่งบอกความเป็นตัวตนของท่านได้ อีกทั้งไม่มีการเก็บข้อมูลจำเพาะบุคคลเช่น ชื่อ อีเมล เป็นต้น และใช้เป็นข้อมูลทางสถิติเท่านั้น

คุกกี้ที่จำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ (Strictly Necessary Cookies) StrictlyNecessaryCookies

มีความสำคัญต่อการทำงานของเว็บไซต์ ซึ่งช่วยให้ผู้เข้าชมสามารถเข้าถึงข้อมูล และใช้งานในเว็บไซต์ได้อย่างปลอดภัย

คุกกี้สำหรับการวิเคราะห์ (Analytics Cookies) AnalyticsCookies

มีหน้าที่จดจำและนับจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ตลอดจนวิเคราะห์พฤติกรรมในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ เพื่อปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์