วีซ่าคอร์ปอเรทการ์ด

บัตรเครดิต วีซ่าคอร์ปอเรทการ์ด
(UOB VISA CORPORATE CARD)

Credit Card Type
United Overseas Bank (UOB) | VISA
ต่างชาติสมัครได้

ทุกการจ่าย

25 บาท

รับ 1 คะแนน

รายได้ขั้นต่ำ

15,000

บาท/เดือน

ค่าธรรมเนียม

1,200

บาท/ปี

โฆษณา

จุดเด่นบัตรเครดิต

บัตรเครดิตในนามนิติบุคคล

โปรดจำไว้ว่าใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนด จะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16%
ข้อมูลบัตรเครดิตอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามข้อมูลกับผู้ออกบัตรอีกครั้งก่อนตัดสินใจ

ข้อมูลทั่วไป

ทุกการจ่าย 25 บาท รับ 1 คะแนน
ผู้ออกบัตรเครดิต ยูโอบี / United Overseas Bank
ผู้ให้บริการเครือข่าย VISA
ดอกเบี้ย 16%
ระยะเวลาปลอดดอกเบี้ย 55 วัน
วงเงินสูงสุด 1-5 เท่า

ค่าธรรมเนียมทั่วไป

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 0 บาท
ค่าธรรมเนียมปีแรก 0 บาท
ค่าธรรมเนียมปีต่อไป 1,200 บาท

ยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปี เมื่อยอดรวมการใช้จ่ายของทั้งบริษัทเกินกว่า 2,000,000 ล้าน/ปี

คุณสมบัติผู้สมัคร

อายุผู้สมัคร

20-60

รายได้ขั้นต่ำ

15,000 บาท/เดือน

 • คู่สัญญาคือนิติบุคคลที่ต้องการเปิดบัญชีบัตรเครดิตในนามบริษัทฯ
 • คู่สัญญาคือนิติบุคคลต้องผ่านขั้นตอนการKYC & Name screening และตรวจสอบNCB ก่อนการอนุมัติให้ดำเนินการเปิดบัญชีบัตรเครดิตในนามนิติบุคคล
 • นิติบุคคลต้องกรอกแบบฟอร์มใบสมัครเพื่อขอเปิดบัตรเครดิตในนามบริษัทโดยกรรมการหรือผู้แทนบริษัทเซ็นกำกับในแบบฟอร์มพร้อมกำหนดผู้ถือบัตรในนามบริษัท
 • ผู้ถือบัตรในนามนิติบุคคลประกอบด้วยกรรมการบริษัท หรือพนักงานบริษัทที่สามารถถือบัตรได้เป็นไปตามข้อกำหนดของบริษัท
 • โดยบุคคลซึ่งบริษัทได้ระบุในใบสมัครต้องแจ้งข้อมูลส่วนบุคคลในแบบฟอร์มการสมัครพร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทางหากเป็นชาวต่างชาติ
 • โดยบริษัทฯจะเป็นผู้ประสานงานกับทางธนาคารโดยตรงในการออกบัตรเครดิตในนามบริษัท ซึ่งพนักงานของนิติบุคคลนั้น ไม่สามารถดำเนินการโดยลำพังเพื่อยื่นแบบฟอร์มการสมัครกับพนักงานธนาคารที่สาขาหรือผ่านตัวแทนได้
 • คู่สัญญาคือนิติบุคคลต้องผ่านขั้นตอนการKYC & Name screening และตรวจสอบNCB ก่อนการอนุมัติให้ดำเนินการเปิดบัญชีบัตรเครดิตในนามนิติบุคคล
 • นิติบุคคลต้องกรอกแบบฟอร์มใบสมัครเพื่อขอเปิดบัตรเครดิตในนามบริษัทโดยกรรมการหรือผู้แทนบริษัทเซ็นกำกับในแบบฟอร์มพร้อมกำหนดผู้ถือบัตรในนามบริษัท
 • ผู้ถือบัตรในนามนิติบุคคลประกอบด้วยกรรมการบริษัท หรือพนักงานบริษัทที่สามารถถือบัตรได้เป็นไปตามข้อกำหนดของบริษัท
 • โดยบุคคลซึ่งบริษัทได้ระบุในใบสมัครต้องแจ้งข้อมูลส่วนบุคคลในแบบฟอร์มการสมัครพร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทางหากเป็นชาวต่างชาติ
 • โดยบริษัทฯจะเป็นผู้ประสานงานกับทางธนาคารโดยตรงในการออกบัตรเครดิตในนามบริษัท ซึ่งพนักงานของนิติบุคคลนั้น ไม่สามารถดำเนินการโดยลำพังเพื่อยื่นแบบฟอร์มการสมัครกับพนักงานธนาคารที่สาขาหรือผ่านตัวแทนได้

การชำระขั้นต่ำและดอกเบี้ย

 • ชำระขั้นต่ำ : 100% ของยอดเงินตามใบแจ้งยอด หรือไม่น้อยกว่า 0 บาท แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า
 • ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน : 16% ต่อปี จากวันจ่ายเงินให้ร้านค้า

บัตรเสริม

 • อายุผู้สมัครบัตรเสริม : ไม่มีบริการ
 • จำนวนบัตรเสริมสูงสุด : None
 • ค่าธรรมเนียมแรกเข้า (บัตรเสริม) : ไม่มีบริการ
 • ค่าธรรมเนียมปีแรก (บัตรเสริม) : 0 บาท
 • ค่าธรรมเนียมปีต่อมา (บัตรเสริม) : 0 บาท

การกดเงินสด

 • ค่าธรรมเนียมเบิกถอนเงินสด : 3%
 • เงื่อนไขการเบิกถอนเงินสด : nan
 • ยอดเงินที่ถอนได้ : ขั้นต่ำ 0 บาท และ
  N/A

ค่าธรรมเนียมอื่นๆ

 • ค่าธรรมเนียมออกบัตรใหม่ : 0.00 บาท
 • ค่าขอรหัสใหม่แทนรหัสเดิม : 0 บาท
 • ค่าธรรมเนียมขอใบแจ้งยอดบัญชี : 50 บาท/ครั้ง เงื่อนไข: ยกเว้นค่าธรรมเนียมสำหรับการขอผ่านทางระบบโทรศัพท์อัตโนมัติโดยให้ส่งกลับอัตโนมัติทางโทรสาร
 • ค่าธรรมเนียมขอตรวจสอบรายการ : ไม่มีค่าธรรมเนียม
 • ค่าธรรมเนียมขอสำเนาใบบันทึกการขาย : 100-200 บาท/ครั้ง
 • ค่าปรับกรณีชำระเป็นเช็คและเช็คถูกคืน : ไม่มีค่าธรรมเนียม
 • ค่าติดตามทวงถามหนี้ : ไม่มีค่าธรรมเนียม
 • ค่าธรรมเนียมการชำระภาษีอากร และค่าธรรมเนียมให้หน่วยงานราชการ :

ช่องทางชำระค่าธรรมเนียม

 • ช่องทางชำระเงินที่ฟรีค่าธรรมเนียม : ชำระผ่านช่องทางการให้บริการของธนาคารยูโอบี ดังนี้ - ชำระที่เคาน์เตอร์ธนาคารยูโอบี - ชำระโดยหักบัญชีธนาคาร - ชำระผ่านเครื่อง ATM ของธนาคารยูโอบี - ชำระโดยการส่งเช็คทางไปรษณีย์ - ชำระผ่านยูโอบีไซเบอร์แบงก์กิ้ง
 • ชำระผ่านระบบ Online : ชำระผ่านระบบ Online (Internet / Mobile banking) ของธนาคาร ไม่มีค่าธรรมเนียม ชำระผ่านระบบ Online ธนาคารอื่น - ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 30 บาท/รายการ (ไม่จำกัดยอดชำระ) เขตต่างจังหวัด - ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 40 บาท/รายการ (สำหรับยอดที่ไม่เกิน 100,000 บาท) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา อัตราร้อยละ 0.10 ของจำนวนยอดที่ชำระ แต่ไม่เกิน 1,000 บาท (สำหรับยอดที่เกิน 100,000 บาท)
 • ชำระโดยหักบัญชีของผู้ให้บริการ : ไม่มีค่าธรรมเนียม
 • ชำระโดยหักบัญชีของผู้ให้บริการอื่น : ไม่มีบริการ
 • ชำระที่สาขาของผู้ให้บริการ : ไม่มีค่าธรรมเนียม
 • ชำระที่สาขาของผู้ให้บริการอื่น : เขตกรุงเทพและปริมณฑล - ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 30 บาท/รายการ (ไม่จำกัดยอดชำระ) เขตต่างจังหวัด - ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 40 บาท/รายการ (สำหรับยอดที่ไม่เกิน 100,000 บาท) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา อัตราร้อยละ 0.10 ของจำนวนยอดที่ชำระ แต่ไม่เกิน 1,000 บาท (สำหรับยอดที่เกิน 100,000 บาท)
 • ชำระผ่านเครื่อง ATM/CDM : เขตกรุงเทพและปริมณฑล - ที่ทำการไปรษณีย์ 10 บาท/รายการ (ต่อยอดชำระทุก 50,000 บาท) - เคาเตอร์เซอร์วิส 15 บาท/รายการ (รับชำระยอดเฉพาะเงินสดไม่เกิน 30,000 บาท/ครั้ง) - โลตัส 10 บาท/รายการ - เอ็มเปย์ สเตชั่น 15 บาท/รายการ - ทรู มันนี่ 20 บาท/รายการ เขตต่างจังหวัด - ที่ทำการไปรษณีย์ 10 บาท/รายการ (ต่อยอดชำระทุก 50,000 บาท) - เคาเตอร์เซอร์วิส 20 บาท/รายการ (รับชำระยอดเฉพาะเงินสดไม่เกิน 30,000 บาท/ครั้ง) - โลตัส 10 บาท/รายการ - เอ็มเปย์ สเตชั่น 15 บาท/รายการ - ทรู มันนี่ 20 บาท/รายการ
 • ชำระผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ : ไม่มีบริการ
 • ชำระโดยเช็คหรือธนาณัติทางไปรษณีย์ : ไม่มีค่าธรรมเนี่ยม

บัตรเครดิตยูโอบี

ยูโอบี ลาซาด้า มาสเตอร์การ์ด
มีโปรสมัครบัตรอยู่ขณะนี้!
Issuer Name / Credit Card Type
United Overseas Bank / Mastercard
Financial Product Type
บัตรเครดิต
Credit Card Name
UOB LAZADA MASTERCARD

ทุกการจ่าย

25 บาท

รับ 10 คะแนน

รายได้ขั้นต่ำ

15,000

บาท/เดือน

ค่าธรรมเนียม

2,000

บาท/ปี

ยูโอบี พรีเมียร์
มีโปรสมัครบัตรอยู่ขณะนี้!
Issuer Name / Credit Card Type
United Overseas Bank / Mastercard
Financial Product Type
บัตรเครดิต
Credit Card Name
UOB Premier

รับสูงสุด

5%

เครดิตเงินคืน

รายได้ขั้นต่ำ

30,000

บาท/เดือน

ค่าธรรมเนียม

5,000

บาท/ปี

ยูโอบี พรีเมียร์
มีโปรสมัครบัตรอยู่ขณะนี้!
Issuer Name / Credit Card Type
United Overseas Bank / VISA
Financial Product Type
บัตรเครดิต
Credit Card Name
UOB Premier Visa

รับสูงสุด

5%

เครดิตเงินคืน

รายได้ขั้นต่ำ

30,000

บาท/เดือน

ค่าธรรมเนียม

5,000

บาท/ปี

ยูโอบี ซีนิท
มีโปรสมัครบัตรอยู่ขณะนี้!
Issuer Name / Credit Card Type
United Overseas Bank / Mastercard
Financial Product Type
บัตรเครดิต
Credit Card Name
UOB Zenith Mastercard

ทุกการจ่าย

25 บาท

รับ 3 คะแนน

รายได้ขั้นต่ำ

50,000

บาท/เดือน

ค่าธรรมเนียม

7,900

บาท/ปี

บัตรเครดิต ต่างชาติสมัครได้

ทีทีบี โซ ชิลล์
มีโปรสมัครบัตรอยู่ขณะนี้!
Issuer Name / Credit Card Type
TMBThanachart Bank / VISA
Financial Product Type
บัตรเครดิต
Credit Card Name
ttb so chill

รับสูงสุด

5%

เครดิตเงินคืน

รายได้ขั้นต่ำ

15,000

บาท/เดือน

ค่าธรรมเนียม

ไม่มี

บาท/ปี

ทีทีบี โซ ฟาสต์
มีโปรสมัครบัตรอยู่ขณะนี้!
Issuer Name / Credit Card Type
TMBThanachart Bank / VISA
Financial Product Type
บัตรเครดิต
Credit Card Name
ttb so fast

ทุกการจ่าย

10 บาท

รับ 1 คะแนน

รายได้ขั้นต่ำ

15,000

บาท/เดือน

ค่าธรรมเนียม

ไม่มี

บาท/ปี

เคทีซี เจซีบี อัลติเมท
Issuer Name / Credit Card Type
KTC / JCB
Financial Product Type
บัตรเครดิต
Credit Card Name
KTC JCB ULTIMATE

ทุกการจ่าย

25 บาท

รับ 2 คะแนน

รายได้ขั้นต่ำ

50,000

บาท/เดือน

ค่าธรรมเนียม

ไม่มี

บาท/ปี

ซิตี้ แม็คโคร วีซ่า
Issuer Name / Credit Card Type
Citibank Thailand / VISA
Financial Product Type
บัตรเครดิต
Credit Card Name
Citi Makro Visa

รับเครดิตเงินคืน

1%

เมื่อเติมน้ำมัน

รายได้ขั้นต่ำ

15,000

บาท/เดือน

ค่าธรรมเนียม

1,900

บาท/ปี

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ "นโยบายความเป็นส่วนตัว" และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ "จัดการคุ๊กกี้"

ข้อมูลที่ได้และใช้ประมวลผลจากการใช้คุกกี้นั้น ไม่มีการระบุชื่อ หรือบ่งบอกความเป็นตัวตนของท่านได้ อีกทั้งไม่มีการเก็บข้อมูลจำเพาะบุคคลเช่น ชื่อ อีเมล เป็นต้น และใช้เป็นข้อมูลทางสถิติเท่านั้น

คุกกี้ที่จำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ (Strictly Necessary Cookies) StrictlyNecessaryCookies

มีความสำคัญต่อการทำงานของเว็บไซต์ ซึ่งช่วยให้ผู้เข้าชมสามารถเข้าถึงข้อมูล และใช้งานในเว็บไซต์ได้อย่างปลอดภัย

คุกกี้สำหรับการวิเคราะห์ (Analytics Cookies) AnalyticsCookies

มีหน้าที่จดจำและนับจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ตลอดจนวิเคราะห์พฤติกรรมในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ เพื่อปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์