ทีทีบี รีเซิร์ฟ อินฟินิท

บัตรเครดิต ทีทีบี รีเซิร์ฟ อินฟินิท
(ttb reserve infinite)

Credit Card Type
TMBThanachart Bank (TTB) | VISA
ฟรีค่าธรรมเนียมตลอดชีพ ช้อปปิ้ง สะสมคะแนน Airport Lounge ผ่อน 0% ประกัน/คุ้มครอง

ทุกการจ่าย

10 บาท

รับ 1 คะแนน

รายได้ขั้นต่ำ

ไม่กำหนด

บาท/เดือน

ค่าธรรมเนียม

ไม่มี

บาท/ปี

โฆษณา

จุดเด่นบัตรเครดิต

โปรดจำไว้ว่าใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนด จะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 7%
ข้อมูลบัตรเครดิตอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามข้อมูลกับผู้ออกบัตรอีกครั้งก่อนตัดสินใจ

ข้อมูลทั่วไป

ทุกการจ่าย 10 บาท รับ 1 คะแนน
ผู้ออกบัตรเครดิต ทหารไทยธนชาต / TMBThanachart Bank
ผู้ให้บริการเครือข่าย VISA
ดอกเบี้ย 7%
ระยะเวลาปลอดดอกเบี้ย 50 วัน
วงเงินสูงสุด 3-5 เท่า ตามแต่ละประเภทบัตร

ค่าธรรมเนียมทั่วไป

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 0 บาท
ค่าธรรมเนียมปีแรก 0 บาท
ค่าธรรมเนียมปีต่อไป ไม่มี บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

อายุผู้สมัคร

20-99 ปี

รายได้ขั้นต่ำ

ไม่กำหนด บาท/เดือน

 • มีอายุระหว่าง 20 – 99 ปี
 • ผู้สมัครจะต้องมีสัญชาติไทย และมีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
 • มียอดรวมในผลิตภัณฑ์ของธนาคาร ทีทีบี ไม่น้อยกว่า 30,000,000 บาท ดังต่อไปนี้

ยอดผลิตภัณฑ์เงินฝากประจำ 6 เดือนขึ้นไป และ/หรือ

ยอดผลิตภัณฑ์เงินฝากบุคคลประเภทอื่นนอกเหนือจากเงินฝากประจำ 6 เดือนขึ้นไป (รวมถึงผลิตภัณฑ์เงินฝาก ttb ME save) เฉลี่ย 6 เดือนย้อนหลัง และ/หรือ

ยอดผลิตภัณฑ์เงินฝากเงินตราต่างประเทศ (FCD) ทั้งออมทรัพย์และฝากประจำ ทุกสกุลเงิน และ/หรือ

ยอดเงินลงทุนในกองทุน Fixed Term Fund 6 เดือนขึ้นไป และ/หรือ

ยอดเงินลงทุนในกองทุนรวมอื่นนอกเหนือจากกองทุน Fixed Term Fund 6 เดือนขึ้นไป เฉลี่ย 6 เดือนย้อนหลัง และ/หรือ

ยอดผลิตภัณฑ์หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง และ/หรือ

ยอดชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตและประกันวินาศภัยที่ซื้อผ่านธนาคาร ทีทีบี 12 เดือนย้อนหลัง โดยผ่านระยะเวลาการขอยกเลิกกรมธรรม์ (Free Look Period) และ กรมธรรม์ยังมีผลบังคับอยู่

การชำระขั้นต่ำและดอกเบี้ย

 • ชำระขั้นต่ำ : 8% ของยอดเงินตามใบแจ้งยอด
 • ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน : 7% ต่อปี จากวันจ่ายเงินให้ร้านค้า

บัตรเสริม

 • อายุผู้สมัครบัตรเสริม : 15 ปีขึ้นไป
 • จำนวนบัตรเสริมสูงสุด : 4
 • ค่าธรรมเนียมแรกเข้า (บัตรเสริม) : ไม่มีค่าธรรมเนียม
 • ค่าธรรมเนียมปีแรก (บัตรเสริม) : 0 บาท
 • ค่าธรรมเนียมปีต่อมา (บัตรเสริม) : 0 บาท

การกดเงินสด

 • ค่าธรรมเนียมเบิกถอนเงินสด : 3%
 • เงื่อนไขการเบิกถอนเงินสด : - กรณีเบิกถอนเงินสดล่วงหน้า เริ่มคำนวณดอกเบี้ยนับจากวันที่ทำรายการถอนเงิน จนถึงวันที่ชำระเงินครบตามจำนวนเงินที่เบิกถอน
 • ยอดเงินที่ถอนได้ : ขั้นต่ำ 1,000 บาท และ
  ไม่เกิน 100% ของวงเงิน และไม่เกิน 60,000 บาท/วัน
  และไม่เกิน 3 ครั้ง/วัน/บัตร
  หมายเหตุ : ถอนเงินผ่าน Mobile Application ขั้นต่ำ 5,000 บาท

ค่าธรรมเนียมอื่นๆ

 • ค่าธรรมเนียมออกบัตรใหม่ : 0.00 บาท
 • ค่าขอรหัสใหม่แทนรหัสเดิม : 0 บาท
 • ค่าธรรมเนียมขอใบแจ้งยอดบัญชี : ไม่มีค่าธรรมเนียม
 • ค่าธรรมเนียมขอตรวจสอบรายการ : ไม่มีค่าธรรมเนียม
 • ค่าธรรมเนียมขอสำเนาใบบันทึกการขาย : 200 บาท/ครั้ง
 • ค่าปรับกรณีชำระเป็นเช็คและเช็คถูกคืน : ไม่มีค่าธรรมเนียม
 • ค่าติดตามทวงถามหนี้ : 100 บาท/งวด
 • ค่าธรรมเนียมการชำระภาษีอากร และค่าธรรมเนียมให้หน่วยงานราชการ : ไม่เกิน 2.5% ของจำนวนภาษีอากรและค่าธรรมเนียมที่ชำระผ่านบัตรเครดิต

ช่องทางชำระค่าธรรมเนียม

 • ช่องทางชำระเงินที่ฟรีค่าธรรมเนียม : ชำระผ่านช่องทางการให้บริการของธนาคารทีทีบี ดังนี้ - ชำระโดยการหักบัญชีเงินฝากของ ทีทีบี - ชำระด้วยเงินสดหรือเช็คที่เคาน์เตอร์ของธนาคาร ทีทีบี - ชำระผ่านตู้ATM/CDM ของทีทีบี - ชำระผ่านแอป ttb touch
 • ชำระผ่านระบบ Online : - ชำระผ่าน Mobile Banking ของ ทีทีบี ไม่มีค่าธรรมเนียม - สามารถชำระ online ผ่านธนาคารอื่นได้ ตามเงื่อนไขของแต่ละธนาคาร
 • ชำระโดยหักบัญชีของผู้ให้บริการ : ไม่มีค่าธรรมเนียม
 • ชำระโดยหักบัญชีของผู้ให้บริการอื่น : ไม่มีบริการ
 • ชำระที่สาขาของผู้ให้บริการ : ไม่มีค่าธรรมเนียม
 • ชำระที่สาขาของผู้ให้บริการอื่น : ไม่มีบริการ
 • ชำระผ่านเครื่อง ATM/CDM : - เคาน์เตอร์เซอร์วิส (ยอดชำระไม่เกิน 49,000 บาท/รายการ) เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 15 บาท/รายการ เขตต่างจังหวัด 20 บาท/รายการ - ไปรษณีย์ไทย (ยอดชำระไม่เกิน 50,000 บาท/รายการ) เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 10 บาท/รายการ เขตต่างจังหวัด 15 บาท/รายการ - เทสโก้โลตัส (ยอดชำระไม่เกิน 49,000 บาท/วัน/รายการ) 10 บาท/รายการ ทั่วประเทศ
 • ชำระผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ : ไม่มีบริการ
 • ชำระโดยเช็คหรือธนาณัติทางไปรษณีย์ : ไม่มีบริการ

บัตรเครดิตทหารไทยธนชาต

ทีทีบี โซ ฟาสต์
มีโปรสมัครบัตรอยู่ขณะนี้!
Issuer Name / Credit Card Type
TMBThanachart Bank / VISA
Financial Product Type
บัตรเครดิต
Credit Card Name
ttb so fast

ทุกการจ่าย

10 บาท

รับ 1 คะแนน

รายได้ขั้นต่ำ

15,000

บาท/เดือน

ค่าธรรมเนียม

ไม่มี

บาท/ปี

ทีทีบี แอปโซลูท
มีโปรสมัครบัตรอยู่ขณะนี้!
Issuer Name / Credit Card Type
TMBThanachart Bank / VISA
Financial Product Type
บัตรเครดิต
Credit Card Name
ttb absolute

ทุกการจ่าย

20 บาท

รับ 1 คะแนน

รายได้ขั้นต่ำ

75,000

บาท/เดือน

ค่าธรรมเนียม

ไม่มี

บาท/ปี

ทีทีบี รีเซิร์ฟ ซิกเนเจอร์
Issuer Name / Credit Card Type
TMBThanachart Bank / VISA
Financial Product Type
บัตรเครดิต
Credit Card Name
ttb reserve signature

ทุกการจ่าย

10 บาท

รับ 1 คะแนน

รายได้ขั้นต่ำ

ไม่กำหนด

บาท/เดือน

ค่าธรรมเนียม

ไม่มี

บาท/ปี

ทีทีบี รอยัล ท็อป บราส
Issuer Name / Credit Card Type
TMBThanachart Bank / VISA
Financial Product Type
บัตรเครดิต
Credit Card Name
ttb royal top brass

ทุกการจ่าย

10 บาท

รับ 1 คะแนน

รายได้ขั้นต่ำ

15,000

บาท/เดือน

ค่าธรรมเนียม

ไม่มี

บาท/ปี

บัตรเครดิต ฟรีค่าธรรมเนียมตลอดชีพ

ทีทีบี โซ ชิลล์
มีโปรสมัครบัตรอยู่ขณะนี้!
Issuer Name / Credit Card Type
TMBThanachart Bank / VISA
Financial Product Type
บัตรเครดิต
Credit Card Name
ttb so chill

รับสูงสุด

5%

เครดิตเงินคืน

รายได้ขั้นต่ำ

15,000

บาท/เดือน

ค่าธรรมเนียม

ไม่มี

บาท/ปี

ทีทีบี โซ ฟาสต์
มีโปรสมัครบัตรอยู่ขณะนี้!
Issuer Name / Credit Card Type
TMBThanachart Bank / VISA
Financial Product Type
บัตรเครดิต
Credit Card Name
ttb so fast

ทุกการจ่าย

10 บาท

รับ 1 คะแนน

รายได้ขั้นต่ำ

15,000

บาท/เดือน

ค่าธรรมเนียม

ไม่มี

บาท/ปี

เคทีซี เจซีบี อัลติเมท
Issuer Name / Credit Card Type
KTC / JCB
Financial Product Type
บัตรเครดิต
Credit Card Name
KTC JCB ULTIMATE

ทุกการจ่าย

25 บาท

รับ 2 คะแนน

รายได้ขั้นต่ำ

50,000

บาท/เดือน

ค่าธรรมเนียม

ไม่มี

บาท/ปี

ซิตี้ แกร็บ วีซ่า
Issuer Name / Credit Card Type
Citibank Thailand / VISA
Financial Product Type
บัตรเครดิต
Credit Card Name
Citi Grab Visa

ทุกการจ่าย

25 บาท

รับ 10 คะแนน

รายได้ขั้นต่ำ

15,000

บาท/เดือน

ค่าธรรมเนียม

2,000

บาท/ปี

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ "นโยบายความเป็นส่วนตัว" และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ "จัดการคุ๊กกี้"

ข้อมูลที่ได้และใช้ประมวลผลจากการใช้คุกกี้นั้น ไม่มีการระบุชื่อ หรือบ่งบอกความเป็นตัวตนของท่านได้ อีกทั้งไม่มีการเก็บข้อมูลจำเพาะบุคคลเช่น ชื่อ อีเมล เป็นต้น และใช้เป็นข้อมูลทางสถิติเท่านั้น

คุกกี้ที่จำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ (Strictly Necessary Cookies) StrictlyNecessaryCookies

มีความสำคัญต่อการทำงานของเว็บไซต์ ซึ่งช่วยให้ผู้เข้าชมสามารถเข้าถึงข้อมูล และใช้งานในเว็บไซต์ได้อย่างปลอดภัย

คุกกี้สำหรับการวิเคราะห์ (Analytics Cookies) AnalyticsCookies

มีหน้าที่จดจำและนับจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ตลอดจนวิเคราะห์พฤติกรรมในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ เพื่อปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์