เคทีซี โกล มาสเตอร์การ์ด

บัตรเครดิต เคทีซี โกล มาสเตอร์การ์ด
(KTC GOLD MASTERCARD)

Credit Card Type
Krungthai Card PCL (KTC) | Mastercard
ฟรีค่าธรรมเนียมตลอดชีพ เด็กจบใหม่ ต่างชาติสมัครได้

ทุกการจ่าย

25 บาท

รับ 1 คะแนน

รายได้ขั้นต่ำ

15,000

บาท/เดือน

ค่าธรรมเนียม

ไม่มี

บาท/ปี

สมัครบัตรเครดิต

จุดเด่นบัตรเครดิต

โปรดจำไว้ว่าใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนด จะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16%
ข้อมูลบัตรเครดิตอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามข้อมูลกับผู้ออกบัตรอีกครั้งก่อนตัดสินใจ

ข้อมูลทั่วไป

ทุกการจ่าย 25 บาท รับ 1 คะแนน
ผู้ออกบัตรเครดิต บัตรกรุงไทย / KTC
ผู้ให้บริการเครือข่าย Mastercard
ดอกเบี้ย 16%
ระยะเวลาปลอดดอกเบี้ย 45 วัน
วงเงินสูงสุด 1.5-5 เท่า

ค่าธรรมเนียมทั่วไป

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 0 บาท
ค่าธรรมเนียมปีแรก 0 บาท
ค่าธรรมเนียมปีต่อไป ไม่มี บาท

- ใบที่ 1-2 ไม่มีค่าธรรมเนียม - ใบที่ 3 ขึ้นไป กรณีที่ซ้ำกับแบรนด์บัตรเครดิตเดิม (VISA/MASTERCARD/JCB/UNIONPAY) ที่สมาชิกถืออยู่ 500 บาท/บัตร (เฉพาะปีแรก)

คุณสมบัติผู้สมัคร

อายุผู้สมัคร

20 ปีขึ้นไป

รายได้ขั้นต่ำ

15,000 บาท/เดือน

 • บุคคลธรรมดา พนักงานประจำ/พนักงานบริษัท/ข้าราชการ/ผู้มีรายได้ประจำ ต้องมีอายุงานตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป
 • ผู้มีเงินออม ต้องมีเงินฝากประจำ/ออมทรัพย์ ไม่น้อยกว่า 1,000,000 บาท ที่ธนาคารพาณิชย์ใดก็ได้ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือน
 • ผู้ใช้บัญชีเงินฝากค้ำประกัน ต้องมีเงินฝากออมทรัพย์หรือเงินฝากประจำของธนาคาร ไม่น้อยกว่า 15,000 บาท และไม่อนุญาตให้ใช้บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ และชื่อบัญชีเงินฝากเป็นชื่อเดียวกับผู้สมัคร
 • กรณีชาวต่างชาติทำงาน/ประกอบธุรกิจในไทยตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป และต้องมีรายได้ 50,000 บาท/เดือน ขึ้นไป

การชำระขั้นต่ำและดอกเบี้ย

 • ชำระขั้นต่ำ : 10% ของยอดเงินตามใบแจ้งยอด หรือไม่น้อยกว่า 500 บาท แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า
 • ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน : 16% ต่อปี จากวันจ่ายเงินให้ร้านค้า
  เงื่อนไข:
  - กรณีจ่ายล่าช้า จะถูกเรียเก็บค่าติดตามหนี้ และดอกเบี้ย + ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินตั้งแต่วันที่ใช้บัตร
  - กรณีจ่ายไม่ครบ จะถูกเรียกเก็บดอกเบี้ย + ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินตั้งแต่วันที่ใช้บัตร

บัตรเสริม

 • อายุผู้สมัครบัตรเสริม : 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ถึงไม่เกิน 80 ปี และหากอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ ต้องมีหนังสือยินยอมจากบิดา/มารดา/ผู้แทนโดยชอบธรรม เว้นแต่เป็นบุตรของผู้ถือบัตรหลัก
 • จำนวนบัตรเสริมสูงสุด : 999
 • ค่าธรรมเนียมแรกเข้า (บัตรเสริม) : ไม่มีค่าธรรมเนียม
 • ค่าธรรมเนียมปีแรก (บัตรเสริม) : 0 บาท
 • ค่าธรรมเนียมปีต่อมา (บัตรเสริม) : 0 บาท

- ใบที่ 1-2 ไม่มีค่าธรรมเนียม - ใบที่ 2 ขึ้นไป กรณีผู้ถือบัตรเเสริมรายเดียวกันภายใต้บัตรหลักรายเดียวกัน 500 บาท/บัตร (เฉพาะปีแรก) - ใบที่ 3 ขึ้นไป กรณีผู้ถือบัตรเสริมคนละรายกันภายใต้บัตรหลักรายเดียวกัน 500 บาท/บัตร (เฉพาะปีแรก)

การกดเงินสด

 • ค่าธรรมเนียมเบิกถอนเงินสด : 3%
 • เงื่อนไขการเบิกถอนเงินสด : เริ่มคิดดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมตั้งแต่วันที่ทำรายการ (เบิกถอนไม่ต่ำกว่า 500 บาทต่อครั้ง)
 • ยอดเงินที่ถอนได้ : ขั้นต่ำ 500 บาท และ
  100% ของยอดวงเงินคงเหลือขณะนั้น และสูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท/วัน

ค่าธรรมเนียมอื่นๆ

 • ค่าธรรมเนียมออกบัตรใหม่ : 214.00 บาท
 • ค่าขอรหัสใหม่แทนรหัสเดิม : 53.5 บาท
 • ค่าธรรมเนียมขอใบแจ้งยอดบัญชี : 53.5 บาท/ครั้ง เงื่อนไข: ต่อบัตร / ต่อรอบบัญชี / ต่อครั้ง (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
 • ค่าธรรมเนียมขอตรวจสอบรายการ : 100-300 บาท/ครั้ง
  เงื่อนไข:
  100 บาท/ครั้ง/รายการใช้จ่ายผ่านบัตร MASTERCARD
  100 บาท/ครั้ง/รายการใช้จ่ายผ่านบัตร VISA
  100 บาท/ครั้ง/รายการใช้จ่ายผ่านบัตร JCB
  100 บาท/ครั้ง/รายการใช้จ่ายผ่านบัตร UPI
 • ค่าธรรมเนียมขอสำเนาใบบันทึกการขาย : 217 บาท/ครั้ง
 • ค่าปรับกรณีชำระเป็นเช็คและเช็คถูกคืน : ไม่มีค่าธรรมเนียม
 • ค่าติดตามทวงถามหนี้ : 107 บาท/งวด
 • ค่าธรรมเนียมการชำระภาษีอากร และค่าธรรมเนียมให้หน่วยงานราชการ : ไม่เกิน 1% ของจำนวนภาษีอากรและค่าธรรมเนียมที่ชำระผ่านบัตรเครดิต

ช่องทางชำระค่าธรรมเนียม

 • ช่องทางชำระเงินที่ฟรีค่าธรรมเนียม : - KTC TOUCH ทุกสาขา - เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย - เช็คผ่านทางไปรษณีย์
 • ชำระผ่านระบบ Online : ชำระผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เขต กทม. และปริมณฑล (บาท/รายการ) ธนาคารกรุงไทย ไม่มีค่าธรรมเนียม ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 10 บาท* ธนาคารไทยพาณิชย์ 10 บาท* ธนาคารกสิกรไทย 15 บาท* ธนาคารกรุงเทพ 10 บาท* ธนาคารออมสิน 10 บาท* ธนาคารยูโอบี 10 บาท ธนาคารธนชาต 10 บาท ธนาคารทหารไทย 10 บาท* เขตต่างจังหวัด (บาท/รายการ) ธนาคารกรุงไทย ไม่มีค่าธรรมเนียม ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 20 บาท* ธนาคารไทยพาณิชย์ 10 บาท* ธนาคารกสิกรไทย 25 บาท* ธนาคารกรุงเทพ 20 บาท* ธนาคารออมสิน 10 บาท ธนาคารยูโอบี 20 บาท ธนาคารธนชาต 10 บาท ธนาคารทหารไทย 10 บาท* * ธนาคารอื่นคิดค่าธรรมเนียมสำหรับเงินส่วนเกินที่ชำระเงิน - ธนาคารจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมโดยการหักจากบัญชีทันทีในอัตราที่กำหนด ชำระผ่าน Mobile Application เขต กทม. และปริมณฑล (บาท/รายการ) ทรูมันนี่ วอลเล็ท แอฟพลิเคชั่น 15 บาท* บริการเอ็มเปย์ 15 บาท แอร์เพย์ วอลเล็ท แอปพลิเคชั่น 15 บาท* เขตต่างจังหวัด (บาท/รายการ) ทรูมันนี่ วอลเล็ท แอฟพลิเคชั่น 15 บาท* บริการเอ็มเปย์ 15 บาท แอร์เพย์ วอลเล็ท แอปพลิเคชั่น 15 บาท* * จำนวนเงินที่ชำระได้สูงสุด ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของผู้ให้บริการ - อัตราค่าธรรมเนียม อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามแต่ที่จะเรียกเก็บโดยผู้ให้บริการ
 • ชำระโดยหักบัญชีของผู้ให้บริการ : ไม่มีบริการ
 • ชำระโดยหักบัญชีของผู้ให้บริการอื่น : เขต กทม. และปริมณฑล (บาท/รายการ) ธนาคารกรุงไทย ไม่มีค่าธรรมเนียม ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 10 บาท ธนาคารกสิกรไทย 10 บาท ธนาคารออมสิน 10 บาท เขตต่างจังหวัด (บาท/รายการ) ธนาคารกรุงไทย ไม่มีค่าธรรมเนียม ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 10 บาท ธนาคารกสิกรไทย 10 บาท ธนาคารออมสิน 10 บาท - ต้องนำเงินสดเข้าบัญชีก่อนวันครบกำหนดอย่างน้อย 1 วันทำการ กรณีเช็ค ล่วงหน้า 3 วันทำการ - ธนาคารจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียม โดยการหักจากบัญชีเงินฝากอัตโนมัติในอัตราที่กำหนด
 • ชำระที่สาขาของผู้ให้บริการ : ไม่มีค่าธรรมเนียม
 • ชำระที่สาขาของผู้ให้บริการอื่น : เขต กทม. และปริมณฑล (บาท/รายการ) ธนาคารกรุงไทย ไม่มีค่าธรรมเนียม ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 15 บาท* ธนาคารไทยพาณิชย์ 15 บาท* ธนาคารกสิกรไทย 15 บาท* ธนาคารทิสโก้ 15 บาท ธนาคารออมสิน 10 บาท* ธนาคารยูโอบี 10 บาท ธนาคารธนชาต 10 บาท ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ 10 บาท ธนาคารกรุงเทพ 15 บาท* ธนาคารทหารไทย 10 บาท* ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 13 บาท ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย 13 บาท ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 13 บาท เขตต่างจังหวัด (บาท/รายการ) ธนาคารกรุงไทย ไม่มีค่าธรรมเนียม ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 20 บาท* ธนาคารไทยพาณิชย์ 20 บาท* ธนาคารกสิกรไทย 25 บาท* ธนาคารทิสโก้ 25 บาท ธนาคารออมสิน 15 บาท* ธนาคารยูโอบี 20 บาท ธนาคารธนชาต 10 บาท ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ 10 บาท ธนาคารกรุงเทพ 25 บาท* ธนาคารทหารไทย 15 บาท* ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 13 บาท ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย 13 บาท ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 13 บาท * ธนาคารอาจคิดค่าบริการเพิ่ม หากยอดชำระเกินกว่าที่ธนาคารกำหนด - ใช้ใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายที่มีเครื่องหมายบาร์โค้ด เพื่อเป็นเอกสารในการชำระเงิน - อัตราค่าธรรมเนียม อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามแต่ที่จะเรียกเก็บจริงโดยธนาคาร - จำนวนเงินที่ชำระได้สูงสุด ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละธนาคาร
 • ชำระผ่านเครื่อง ATM/CDM : เขตกรุงเทพและปริมณฑล (บาท/รายการ) เคาน์เตอร์เซอร์วิส 15 บาท* ไปรษณียไทย 15 บาท เทสโก้ โลตัส 10 บาท ทรูมันนี่ เอ็กซ์เพรส ในร้าน ซีพีเฟรชมาร์ท 15 บาท* ทรูมันนี่ เอ็กซ์เพรส ในร้าน ทรูพาร์ทเนอร์ 15,20 บาท* การประปานครหลวง 10 บาท เอ็มเปย์ สเตชั่น 15 บาท จุดบริการแคชเชียร์บิ๊กซี 15 บาท* จุดบริการเซ็นเพย์ 15 บาท* แอร์เพย์ เคาน์เตอร์ 15 บาท* จุดบริการเอ็ม บิล เพย์ 10 บาท เขตต่างจังหวัด (บาท/รายการ) เคาน์เตอร์เซอร์วิส 15 บาท* ไปรษณียไทย 20 บาท เทสโก้ โลตัส 10 บาท ทรูมันนี่ เอ็กซ์เพรส ในร้าน ซีพีเฟรชมาร์ท 15 บาท* ทรูมันนี่ เอ็กซ์เพรส ในร้าน ทรูพาร์ทเนอร์ 20 บาท* การประปานครหลวง 10 บาท เอ็มเปย์ สเตชั่น 15 บาท จุดบริการแคชเชียร์บิ๊กซี 10 บาท* จุดบริการเซ็นเพย์ 15 บาท* แอร์เพย์ เคาน์เตอร์ 15 บาท* จุดบริการเอ็ม บิล เพย์ 10 บาท * จำนวนเงินที่ชำระได้สูงสุด ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของผู้ให้บริการ
 • ชำระผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ : เขต กทม. และปริมณฑล (บาท/รายการ) ธนาคารกรุงไทย โทร 02 111 1111 ไม่มีค่าธรรมเนียม ธนาคารกรุงศรีอยุธยา โทร 1572 10 บาท* ธนาคารไทยพาณิชย์ โทร 02 777 7777 10 บาท* ธนาคารกสิกรไทย โทร 02 888 8888 15 บาท* ธนาคารกรุงเทพ โทร 1333 10 บาท* ธนาคารยูโอบี โทร 02 285 1555 10 บาท ธนาคารทหารไทย โทร 1558 10 บาท* เขตต่างจังหวัด (บาท/รายการ) ธนาคารกรุงไทย โทร 02 111 1111 ไม่มีค่าธรรมเนียม ธนาคารกรุงศรีอยุธยา โทร 1572 10 บาท* ธนาคารไทยพาณิชย์ โทร 02 777 7777 10 บาท* ธนาคารกสิกรไทย โทร 02 888 8888 25 บาท* ธนาคารกรุงเทพ โทร 1333 20 บาท* ธนาคารยูโอบี โทร 02 285 1555 10 บาท ธนาคารทหารไทย โทร 1558 10 บาท* * ธนาคารอื่นคิดค่าธรรมเนียมสำหรับเงินส่วนเกินที่ชำระเงิน - ธนาคารจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมโดยการหักจากบัญชีทันทีในอัตราที่กำหนด
 • ชำระโดยเช็คหรือธนาณัติทางไปรษณีย์ : ไม่มีค่าธรรมเนียม

บัตรเครดิตบัตรกรุงไทย

เคทีซี บางจากฯ สวนกุหลาบ วีซ่า แพลทินัม
Issuer Name / Credit Card Type
KTC / VISA
Financial Product Type
บัตรเครดิต
Credit Card Name
KTC - BANGCHAK - SUANKULARB VISA PLATINUM

รับเครดิตเงินคืน

1%

เมื่อเติมน้ำมัน

รายได้ขั้นต่ำ

15,000

บาท/เดือน

ค่าธรรมเนียม

ไม่มี

บาท/ปี

เคทีซี บางกอกแอร์เวย์ส วีซ่า ซิกเนเจอร์
Issuer Name / Credit Card Type
KTC / VISA
Financial Product Type
บัตรเครดิต
Credit Card Name
KTC - BANGKOK AIRWAYS VISA SIGNATURE

ทุกการจ่าย

25 บาท

รับ 3 คะแนน

รายได้ขั้นต่ำ

50,000

บาท/เดือน

ค่าธรรมเนียม

ไม่มี

บาท/ปี

เคทีซี บางกอกแอร์เวย์ส เวิลด์ รีวอร์ด มาสเตอร์การ์ด
Issuer Name / Credit Card Type
KTC / Mastercard
Financial Product Type
บัตรเครดิต
Credit Card Name
KTC - BANGKOK AIRWAYS WORLD REWARDS MASTERCARD

ทุกการจ่าย

25 บาท

รับ 3 คะแนน

รายได้ขั้นต่ำ

50,000

บาท/เดือน

ค่าธรรมเนียม

ไม่มี

บาท/ปี

เคทีซี เอ็กซ์ บางกอก แอร์เวย์ วีซ่า ซิกเนเจอร์
Issuer Name / Credit Card Type
KTC / VISA
Financial Product Type
บัตรเครดิต
Credit Card Name
KTC X - BANGKOK AIRWAYS VISA SIGNATURE

ทุกการจ่าย

25 บาท

รับ 3 คะแนน

รายได้ขั้นต่ำ

50,000

บาท/เดือน

ค่าธรรมเนียม

5,000

บาท/ปี

บัตรเครดิต ฟรีค่าธรรมเนียมตลอดชีพ

ทีทีบี โซ ชิลล์
มีโปรสมัครบัตรอยู่ขณะนี้!
Issuer Name / Credit Card Type
TMBThanachart Bank / VISA
Financial Product Type
บัตรเครดิต
Credit Card Name
ttb so chill

รับสูงสุด

5%

เครดิตเงินคืน

รายได้ขั้นต่ำ

15,000

บาท/เดือน

ค่าธรรมเนียม

ไม่มี

บาท/ปี

ทีทีบี โซ ฟาสต์
มีโปรสมัครบัตรอยู่ขณะนี้!
Issuer Name / Credit Card Type
TMBThanachart Bank / VISA
Financial Product Type
บัตรเครดิต
Credit Card Name
ttb so fast

ทุกการจ่าย

10 บาท

รับ 1 คะแนน

รายได้ขั้นต่ำ

15,000

บาท/เดือน

ค่าธรรมเนียม

ไม่มี

บาท/ปี

เคทีซี เจซีบี อัลติเมท
Issuer Name / Credit Card Type
KTC / JCB
Financial Product Type
บัตรเครดิต
Credit Card Name
KTC JCB ULTIMATE

ทุกการจ่าย

25 บาท

รับ 2 คะแนน

รายได้ขั้นต่ำ

50,000

บาท/เดือน

ค่าธรรมเนียม

ไม่มี

บาท/ปี

ซิตี้ แกร็บ วีซ่า
Issuer Name / Credit Card Type
Citibank Thailand / VISA
Financial Product Type
บัตรเครดิต
Credit Card Name
Citi Grab Visa

ทุกการจ่าย

25 บาท

รับ 10 คะแนน

รายได้ขั้นต่ำ

15,000

บาท/เดือน

ค่าธรรมเนียม

2,000

บาท/ปี

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ "นโยบายความเป็นส่วนตัว" และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ "จัดการคุ๊กกี้"

ข้อมูลที่ได้และใช้ประมวลผลจากการใช้คุกกี้นั้น ไม่มีการระบุชื่อ หรือบ่งบอกความเป็นตัวตนของท่านได้ อีกทั้งไม่มีการเก็บข้อมูลจำเพาะบุคคลเช่น ชื่อ อีเมล เป็นต้น และใช้เป็นข้อมูลทางสถิติเท่านั้น

คุกกี้ที่จำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ (Strictly Necessary Cookies) StrictlyNecessaryCookies

มีความสำคัญต่อการทำงานของเว็บไซต์ ซึ่งช่วยให้ผู้เข้าชมสามารถเข้าถึงข้อมูล และใช้งานในเว็บไซต์ได้อย่างปลอดภัย

คุกกี้สำหรับการวิเคราะห์ (Analytics Cookies) AnalyticsCookies

มีหน้าที่จดจำและนับจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ตลอดจนวิเคราะห์พฤติกรรมในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ เพื่อปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์