อเมริกัน เอ็กซ์เพรส (เขียว)

บัตรเครดิต อเมริกัน เอ็กซ์เพรส (เขียว)
(American Express (Green))

Credit Card Type
American Express | American Express
สะสมคะแนน ประกัน/คุ้มครอง

ทุกการจ่าย

25 บาท

รับ 3 คะแนน

รายได้ขั้นต่ำ

30,000

บาท/เดือน

ค่าธรรมเนียม

1,765

บาท/ปี

โฆษณา

จุดเด่นบัตรเครดิต

โปรดจำไว้ว่าใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนด จะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16%
ข้อมูลบัตรเครดิตอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามข้อมูลกับผู้ออกบัตรอีกครั้งก่อนตัดสินใจ

ข้อมูลทั่วไป

ทุกการจ่าย 25 บาท รับ 3 คะแนน
ผู้ออกบัตรเครดิต อเมริกัน เอ็กซ์เพรส / American Express
ผู้ให้บริการเครือข่าย American Express
ดอกเบี้ย 16%
ระยะเวลาปลอดดอกเบี้ย 45 วัน
วงเงินสูงสุด 3-5 เท่า

ค่าธรรมเนียมทั่วไป

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 856 บาท
ค่าธรรมเนียมปีแรก 1,765 บาท
ค่าธรรมเนียมปีต่อไป 1,765 บาท

เรียกเก็บเต็มจำนวนโดยไม่มีการยกเว้น

คุณสมบัติผู้สมัคร

อายุผู้สมัคร

20 ปีขึ้นไป

รายได้ขั้นต่ำ

30,000 บาท/เดือน

 • ผู้มีรายได้ประจำ ต้องมีอายุงานตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไป
 • ผู้ประกอบการ/เจ้าของกิจการ/ประกอบธุรกิจส่วนตัว ต้องดำเนินธุรกิจตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป และมีกระแสเงินหมุนเวียนบัญชีขาเข้าย้อนหลัง 6 เดือน นับจากเดือนปัจจุบันเฉลี่ยเดือนละ 380,000 บาทขึ้นไป*
 • ผู้มีเงินออม ต้องมีเงินฝากประจำ/ออมทรัพย์ ไม่น้อยกว่า 1,500,000 บาท ที่ธนาคารพาณิชย์ใดก็ได้ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือน

* ขึ้นอยู่กับสัดส่วนหุ้นที่ท่านถือครอง และประเภทธุรกิจ

การชำระขั้นต่ำและดอกเบี้ย

 • ชำระขั้นต่ำ : 100% ของยอดเงินตามใบแจ้งยอด
 • ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน : 16% ต่อปี จากวันที่สรุปยอดรายการ
  เงื่อนไข:
  ไม่มีดอกเบี้ย มีแต่ค่าปรับในการชำระหนี้ล่าช้ากว่ากำหนด 16% ต่อปีของยอดค้างชำระ

บัตรเสริม

 • อายุผู้สมัครบัตรเสริม : 20 ปีขึ้นไป
 • จำนวนบัตรเสริมสูงสุด : 4
 • ค่าธรรมเนียมแรกเข้า (บัตรเสริม) : ไม่มีค่าธรรมเนียม
 • ค่าธรรมเนียมปีแรก (บัตรเสริม) : 1,444 บาท
 • ค่าธรรมเนียมปีต่อมา (บัตรเสริม) : 0 บาท

เรียกเก็บเต็มจำนวนโดยไม่มีการยกเว้น

การกดเงินสด

 • ค่าธรรมเนียมเบิกถอนเงินสด : 3%
 • เงื่อนไขการเบิกถอนเงินสด : ยอดจากการเบิกถอนเงินสดจะคำนวณจากวันที่สรุปยอดรายการ
 • ยอดเงินที่ถอนได้ : ขั้นต่ำ 0 บาท และ
  ภายในประเทศ เฉพาะบัตรหลัก
  30,000 บาทต่อรอบบัญชี

ค่าธรรมเนียมอื่นๆ

 • ค่าธรรมเนียมออกบัตรใหม่ : 0.00 บาท
 • ค่าขอรหัสใหม่แทนรหัสเดิม : 0 บาท
 • ค่าธรรมเนียมขอใบแจ้งยอดบัญชี : 25 บาท/ครั้ง เงื่อนไข: ใบแจ้งยอดบัญชีที่จัดส่งตามรอบบิลปกติ ถือเป็นชุดที่ 1 การขอเพิ่มเติมนอกเหนือจากการจัดส่งในรอบบิลปกติ ถือเป็นชุดที่ 2 เป็นต้นไป
 • ค่าธรรมเนียมขอตรวจสอบรายการ : ไม่มีค่าธรรมเนียม
 • ค่าธรรมเนียมขอสำเนาใบบันทึกการขาย : ไม่มีบริการ
 • ค่าปรับกรณีชำระเป็นเช็คและเช็คถูกคืน : 214 บาท/ครั้ง
 • ค่าติดตามทวงถามหนี้ : ไม่มีค่าธรรมเนียม
 • ค่าธรรมเนียมการชำระภาษีอากร และค่าธรรมเนียมให้หน่วยงานราชการ : ไม่มีค่าธรรมเนียม

ช่องทางชำระค่าธรรมเนียม

 • ช่องทางชำระเงินที่ฟรีค่าธรรมเนียม : 1) ชำระโดยหักบัญชีเงินฝากของธนาคารดังต่อไปนี้ - ธนาคารยูโอบี - ธนาคารกรุงไทย - ธนาคารทหารไทย - ธนาคารโตเกียว มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ - ธนาคารซูมิโตโม มิตซุย แบงกิ้ง คอร์ปเรชั่น - ธนาคารกรุงศรีอยุธยา - ธนาคารกรุงเทพ - ธนาคารกสิกรไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์ 2) ชำระที่จุดบริการรับชำระ ณ อเมริกัน เอ็กซ์เพรส 3) ชำระโดยเช็คหรือธนาณัติทางไปรษณีย์ 4) ชำระผ่านระบบออนไลน์ (Internet/ Mobile) - ธนาคารกรุงเทพ - ธนาคารกสิกรไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์ - ธนาคารกรุงศรีอยุธยา - ธนาคารยูโอบี
 • ชำระผ่านระบบ Online : เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล - ธนาคารกรุงเทพ ไม่มีค่าธรรมเนียม - ธนาคารกสิกรไทย ไม่มีค่าธรรมเนียม - ธนาคารไทยพาณิชย์ ไม่มีค่าธรรมเนียม - ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ไม่มีค่าธรรมเนียม - ธนาคารยูโอบี ไม่มีค่าธรรมเนียม เขตต่างจังหวัด - ธนาคารกรุงเทพ ไม่มีค่าธรรมเนียม - ธนาคารกสิกรไทย ไม่มีค่าธรรมเนียม - ธนาคารไทยพาณิชย์ ไม่มีค่าธรรมเนียม - ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ไม่มีค่าธรรมเนียม - ธนาคารยูโอบี ไม่มีค่าธรรมเนียม
 • ชำระโดยหักบัญชีของผู้ให้บริการ : ไม่มีบริการ
 • ชำระโดยหักบัญชีของผู้ให้บริการอื่น : ไม่มีค่าธรรมเนียม รายชื่อธนาคารหลักที่ให้บริการหักบัญชีเงินฝากผ่านธนาคาร - ธนาคารยูโอบี - ธนาคารกรุงไทย - ธนาคารทหารไทย - ธนาคารโตเกียว มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ - ธนาคารซูมิโตโม มิตซุย แบงกิ้ง คอร์ปเรชั่น - ธนาคารกรุงศรีอยุธยา - ธนาคารกรุงเทพ - ธนาคารกสิกรไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์
 • ชำระที่สาขาของผู้ให้บริการ : ไม่มีค่าธรรมเนียม
 • ชำระที่สาขาของผู้ให้บริการอื่น : เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล - ธนาคารกรุงเทพ 15 บาท/รายการ - ธนาคารกสิกรไทย 15 บาท/รายการ - ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 15 บาท/รายการ - ธนาคารยูโอบี 10 บาท/รายการ เขตต่างจังหวัด - ธนาคารกรุงเทพ 30 บาท/รายการ - ธนาคารกสิกรไทย 50 บาท/รายการ - ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 30 บาท/รายการ - ธนาคารยูโอบี 20 บาท/รายการ
 • ชำระผ่านเครื่อง ATM/CDM : ไม่มีบริการ
 • ชำระผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ : เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล - ธนาคารกรุงเทพ 15 บาท/รายการ - ธนาคารกสิกรไทย 15 บาท/รายการ - ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 10 บาท/รายการ เขตต่างจังหวัด - ธนาคารกรุงเทพ 30 บาท/รายการ - ธนาคารกสิกรไทย 25 บาท/รายการ - ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 20 บาท/รายการ
 • ชำระโดยเช็คหรือธนาณัติทางไปรษณีย์ : ไม่มีค่าธรรมเนียม

บัตรเครดิตอเมริกัน เอ็กซ์เพรส

แพลทินัม การบินไทย อเมริกัน เอ็กซ์เพรส
Issuer Name / Credit Card Type
American Express / American Express
Financial Product Type
บัตรเครดิต
Credit Card Name
THAI American Express Platinum

ทุกการจ่าย

25 บาท

รับ 1 ไมล์

รายได้ขั้นต่ำ

41,667

บาท/เดือน

ค่าธรรมเนียม

4,280

บาท/ปี

ทองอเมริกัน เอ็กซ์เพรส
Issuer Name / Credit Card Type
American Express / American Express
Financial Product Type
บัตรเครดิต
Credit Card Name
American Express (Gold)

ทุกการจ่าย

25 บาท

รับ 3 คะแนน

รายได้ขั้นต่ำ

35,000

บาท/เดือน

ค่าธรรมเนียม

3,210

บาท/ปี

บัตรแพลทินัมอเมริกัน เอ็กซ์เพรส
มีโปรสมัครบัตรอยู่ขณะนี้!
Issuer Name / Credit Card Type
American Express / American Express
Financial Product Type
บัตรเครดิต
Credit Card Name
Amex Platinum

ทุกการจ่าย

25 บาท

รับ 1 คะแนน

รายได้ขั้นต่ำ

125,000

บาท/เดือน

ค่าธรรมเนียม

40,000

บาท/ปี

บัตรเครดิต สะสมคะแนน

กรุงศรี เลดี้ ไทเทเนี่ยม
มีโปรสมัครบัตรอยู่ขณะนี้!
Issuer Name / Credit Card Type
Bank of Ayudhya / Mastercard
Financial Product Type
บัตรเครดิต
Credit Card Name
Krungsri Lady Titanium

รับเครดิตเงินคืน

1%

เมื่อเติมน้ำมัน

รายได้ขั้นต่ำ

15,000

บาท/เดือน

ค่าธรรมเนียม

802

บาท/ปี

ทีทีบี โซ ฟาสต์
มีโปรสมัครบัตรอยู่ขณะนี้!
Issuer Name / Credit Card Type
TMBThanachart Bank / VISA
Financial Product Type
บัตรเครดิต
Credit Card Name
ttb so fast

ทุกการจ่าย

10 บาท

รับ 1 คะแนน

รายได้ขั้นต่ำ

15,000

บาท/เดือน

ค่าธรรมเนียม

ไม่มี

บาท/ปี

เคทีซี เจซีบี อัลติเมท
Issuer Name / Credit Card Type
KTC / JCB
Financial Product Type
บัตรเครดิต
Credit Card Name
KTC JCB ULTIMATE

ทุกการจ่าย

25 บาท

รับ 2 คะแนน

รายได้ขั้นต่ำ

50,000

บาท/เดือน

ค่าธรรมเนียม

ไม่มี

บาท/ปี

ซิตี้ อัลทิมา วีซ่า
Issuer Name / Credit Card Type
Citibank Thailand / VISA
Financial Product Type
บัตรเครดิต
Credit Card Name
Citi Ultima Visa

ทุกการจ่าย

25 บาท

รับ 3 คะแนน

รายได้ขั้นต่ำ

ไม่กำหนด

บาท/เดือน

ค่าธรรมเนียม

99,000

บาท/ปี

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ "นโยบายความเป็นส่วนตัว" และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ "จัดการคุ๊กกี้"

ข้อมูลที่ได้และใช้ประมวลผลจากการใช้คุกกี้นั้น ไม่มีการระบุชื่อ หรือบ่งบอกความเป็นตัวตนของท่านได้ อีกทั้งไม่มีการเก็บข้อมูลจำเพาะบุคคลเช่น ชื่อ อีเมล เป็นต้น และใช้เป็นข้อมูลทางสถิติเท่านั้น

คุกกี้ที่จำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ (Strictly Necessary Cookies) StrictlyNecessaryCookies

มีความสำคัญต่อการทำงานของเว็บไซต์ ซึ่งช่วยให้ผู้เข้าชมสามารถเข้าถึงข้อมูล และใช้งานในเว็บไซต์ได้อย่างปลอดภัย

คุกกี้สำหรับการวิเคราะห์ (Analytics Cookies) AnalyticsCookies

มีหน้าที่จดจำและนับจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ตลอดจนวิเคราะห์พฤติกรรมในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ เพื่อปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์