NGERN ZING DAI FOR QUICK CASH

สินเชื่อที่มีทะเบียนรถยนต์ ทะเบียนรถจักรยานยนต์ หรือ ทะเบียนรถบรรทุกเป็นหลักประกัน

Loan Type
เงินกู้เบิกทั้งจำนวน
สินเชื่อรถยนต์ สินเชื่อรถมอเตอร์ไซค์ สินเชื่อรถบรรทุก

วงเงินสูงสุด

500,000

บาท

รายได้ขั้นต่ำ

ไม่กำหนด

บาท/เดือน

ดอกเบี้ยสูงสุด

24%

ต่อปี

โฆษณา

เงื่อนไขการได้รับวงเงิน

ขึ้นอยู่กับอายุรถ ผู้ค้ำประกัน และประเภทรถ

โปรดจำไว้ว่ากู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหว อัตราดอกเบี้ย 24% ต่อปี
ข้อมูลสินเชื่ออาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามข้อมูลกับผู้ให้บริการสินเชื่ออีกครั้งก่อนตัดสินใจ

ข้อมูลทั่วไป

ผู้ให้บริการสินเชื่อ บริษัท เงินซิ่งได้ ฟอร์ ควิก แคช จำกัด / NGERN ZING DAI FOR QUICK CASH
ดอกเบี้ยสูงสุด 24%
วงเงินสูงสุด 500,000 บาท
ผ่อนชำระนานสุด 12 - 72 งวด

คุณสมบัติผู้สมัคร

อายุผู้สมัคร

20-65 ปี

รายได้ขั้นต่ำ

ไม่กำหนด บาท/เดือน

ประเภทผู้กู้

 • ผู้มีรายได้ประจำ
 • ผู้ประกอบกิจการส่วนตัว
 • รับจ้างทั่วไป

หลักประกัน

ประเภทรถ : รถยนต์, รถกระบะ, รถตู้, รถจักรยานยนต์, รถบรรทุก

เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รถในเล่มทะเบียน รถกระบะอายุรถไม่เกิน 25 ปี รถเก๋งอายุรถไม่เกิน 25 ปี รถตู้อายุรถไม่เกิน 20 ปี รถบรรทุกอายุรถไม่เกิน 20 ปี รถจักรยานยนต์อายุรถไม่เกิน 15 ปี

รายละเอียดดอกเบี้ย

เงื่อนไขดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียม

อัตราดอกเบี้ยขึ้นอยู่กับอายุรถ ประเภทรถ ผู้ค้ำประกัน และระยะเวลาผ่อนชำระ

ดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ (ต่อปี)

24% ของของเงินต้นและค่างวดที่ค้างชำระในแต่ละงวด

ค่าติดตามทวงหนี้

50 - 100 บาท/งวด

เงื่อนไข:

ค่าใช้จ่ายในการทวงถามในแต่ละงวด กรณีผิดนัด

 • 1 งวด 50 บาท
 • 2 งวด เป็นต้นไป 100 บาท

เรียกเก็บกรณีลูกค้ามียอดหนี้ค้าง

ชำระสะสมเกิน 1,000 บาท

ค่าธรรมเนียม

ค่าอากรแสตมป์

ไม่มีค่าธรรมเนียม

ค่าใช้จ่ายกรณีชำระเป็นเช็คและเช็คถูกคืน

ไม่มีบริการ

ค่าติดตามทวงหนี้

50 - 100 บาท/งวด

เงื่อนไข:

ค่าใช้จ่ายในการทวงถามในแต่ละงวด กรณีผิดนัด

 • 1 งวด 50 บาท
 • 2 งวด เป็นต้นไป 100 บาท

เรียกเก็บกรณีลูกค้ามียอดหนี้ค้าง

ชำระสะสมเกิน 1,000 บาท

ช่องทางการชำระเงิน

 • ช่องทางการชำระเงินที่ไม่มีค่าธรรมเนียม : สาขาของบริษัท และ mobile banking ของธนาคารกสิกรไทย / ธนาคารไทยพาณิชย์ / ธนาคารกรุงเทพ / ธนาคารกรุงไทย / ธนาคารทหารไทยธนชาติ / ธนาคารกรุงศรีอยุธยา / ธนาคารทิสโก้ / ธนาคารยูโอบี / ธนาคารซีไอเอ็มบี / ธนาคารออมสิน / ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ / ธนาคารเกียรตินาคิน
 • ชำระที่จุดบริการรับชำระเงิน : ไม่มีบริการ
 • ชำระผ่านช่องทาง Online : ชำระผ่าน mobile application ของทุกธนาคารที่มีการให้บริการ bill payment โดยค่าธรรมเนียมเป็นไปตามอัตราที่ธนาคารเรียกเก็บ
 • ชำระผ่านเครื่อง CDM / ATM : ค่าธรรมเนียมเป็นไปตามอัตราที่ธนาคารเรียกเก็บ

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ค่าทนายความ

ตามที่จ่ายจริง

เงื่อนไข:

ค่าทนายความกรณีฟ้องร้องดำเนินคดี

 • กรณีฟ้องแล้วยังไม่มีการสืบพยานแล้วลูกค้านำเงินมาชำระ
 • กรณีฟ้องแล้วลูกค้าตกลงทำสัญญาประนีประนอมยอมความตามฟ้อง
 • กรณีฟ้องแล้วมีคำพิพากษาถึงที่สุด ค่าฤชาธรรมเนียมและค่าทนายตามคำพิพากษาหรือคำสั่งศาล

บริษัท เงินซิ่งได้ ฟอร์ ควิก แคช จำกัด

สินเชื่อทะเบียนรถเพื่อการเกษตร
Issuer Name
NGERN ZING DAI FOR QUICK CASH
Financial Product Type /
สินเชื่อรถแลกเงิน / เงินกู้เบิกทั้งจำนวน
Personal Loan Name
สินเชื่อทะเบียนรถเพื่อการเกษตร

วงเงินสูงสุด

500,000

บาท

รายได้ขั้นต่ำ

ไม่กำหนด

บาท/เดือน

ดอกเบี้ยสูงสุด

24%

ต่อปี

สินเชื่อรถยนต์

สินเชื่อรถแลกเงิน แบบอัตราดอกเบี้ยลดต้นลดดอก
Issuer Name
TMBThanachart Bank (TTB)
Financial Product Type /
สินเชื่อรถแลกเงิน / เงินกู้เบิกทั้งจำนวน
Personal Loan Name
สินเชื่อรถแลกเงิน แบบอัตราดอกเบี้ยลดต้นลดดอก

วงเงินสูงสุด

1,000,000

บาท

รายได้ขั้นต่ำ

20,000

บาท/เดือน

ดอกเบี้ยสูงสุด

23%

ต่อปี

สินเชื่อทะเบียนรถเก๋ง-กระบะ
Issuer Name
TIDLOR
Financial Product Type /
สินเชื่อรถแลกเงิน / เงินกู้เบิกทั้งจำนวน
Personal Loan Name
สินเชื่อทะเบียนรถเก๋ง-กระบะ

วงเงินสูงสุด

2,000,000

บาท

รายได้ขั้นต่ำ

ไม่กำหนด

บาท/เดือน

ดอกเบี้ยสูงสุด

24%

ต่อปี

สินเชื่อที่มีทะเบียนรถยนต์หรือทะเบียนรถจักรยานยนต์หรือทะเบียนรถบรรทุกเป็นประกัน
Issuer Name
Siam Commercial Bank
Financial Product Type /
สินเชื่อรถแลกเงิน / เงินกู้เบิกทั้งจำนวน รายละเอียดเงินกู้อื่น ๆ สินเชื่อหมุนเวียนแบบไม่ผูกพัน
Personal Loan Name
สินเชื่อที่มีทะเบียนรถยนต์หรือทะเบียนรถจักรยานยนต์หรือทะเบียนรถบรรทุกเป็นประกัน

วงเงินสูงสุด

1,000,000

บาท

รายได้ขั้นต่ำ

ไม่กำหนด

บาท/เดือน

ดอกเบี้ยสูงสุด

24%

ต่อปี

สินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน
Issuer Name
Krungthai Card PCL (KTC)
Financial Product Type /
สินเชื่อรถแลกเงิน / เงินกู้เบิกทั้งจำนวน
Personal Loan Name
สินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน

วงเงินสูงสุด

1,000,000

บาท

รายได้ขั้นต่ำ

8,000

บาท/เดือน

ดอกเบี้ยสูงสุด

24%

ต่อปี

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ "นโยบายความเป็นส่วนตัว" และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ "จัดการคุ๊กกี้"

ข้อมูลที่ได้และใช้ประมวลผลจากการใช้คุกกี้นั้น ไม่มีการระบุชื่อ หรือบ่งบอกความเป็นตัวตนของท่านได้ อีกทั้งไม่มีการเก็บข้อมูลจำเพาะบุคคลเช่น ชื่อ อีเมล เป็นต้น และใช้เป็นข้อมูลทางสถิติเท่านั้น

คุกกี้ที่จำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ (Strictly Necessary Cookies) StrictlyNecessaryCookies

มีความสำคัญต่อการทำงานของเว็บไซต์ ซึ่งช่วยให้ผู้เข้าชมสามารถเข้าถึงข้อมูล และใช้งานในเว็บไซต์ได้อย่างปลอดภัย

คุกกี้สำหรับการวิเคราะห์ (Analytics Cookies) AnalyticsCookies

มีหน้าที่จดจำและนับจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ตลอดจนวิเคราะห์พฤติกรรมในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ เพื่อปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์