Mitrsinduan

สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน

Loan Type
เงินกู้เบิกทั้งจำนวน
สินเชื่อรถยนต์ สินเชื่อรถมอเตอร์ไซค์

วงเงินสูงสุด

500,000

บาท

รายได้ขั้นต่ำ

ไม่กำหนด

บาท/เดือน

ดอกเบี้ยสูงสุด

24%

ต่อปี

โฆษณา

โปรดจำไว้ว่ากู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหว อัตราดอกเบี้ย 24% ต่อปี
ข้อมูลสินเชื่ออาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามข้อมูลกับผู้ให้บริการสินเชื่ออีกครั้งก่อนตัดสินใจ

ข้อมูลทั่วไป

ผู้ให้บริการสินเชื่อ บริษัท มิตรสินด่วน จำกัด / Mitrsinduan
ดอกเบี้ยสูงสุด 24%
วงเงินสูงสุด 500,000 บาท
ผ่อนชำระนานสุด 1 - 60 งวด

คุณสมบัติผู้สมัคร

อายุผู้สมัคร

20-85 ปี

รายได้ขั้นต่ำ

ไม่กำหนด บาท/เดือน

ประเภทผู้กู้

 • ผู้มีรายได้ประจำ
 • ผู้ประกอบกิจการส่วนตัว
 • เกษตรกร
 • ลูกจ้างประจำเอกชน/รัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ
 • ลูกจ้างชั่วคราวเอกชน/รัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ

เงื่อนไขการสมัครอื่นๆ

 • อายุ 20 - 85 ปี (รวมระยะเวลาสิ้นสุดการผ่อน)
 • มีสถานะเป็นเจ้าของรถ
 • สัญชาติไทย

หลักประกัน

ประเภทรถ : รถยนต์, รถกระบะ, รถตู้, รถจักรยานยนต์, รถอื่น

เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รถในเล่มทะเบียน

 • รถกระบะอายุรถไม่เกิน 25 ปี
 • รถเก๋งอายุรถไม่เกิน 25 ปี
 • รถอื่นๆอายุรถไม่เกิน 25 ปี
 • รถจักรยานยนต์อายุรถไม่เกิน 25 ปี

รายละเอียดดอกเบี้ย

เงื่อนไขดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียม

 • ดอกเบี้ย สูงสุดไม่เกิน 24% ต่อปี
 • ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมใด ๆ ไม่มีการเก็บ

ทั้งนี้ เมื่อรวมกับดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมใด ๆ แล้วไม่เกิน 24% ต่อปี

ดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ (ต่อปี)

24% ของคิดจากเงินต้นคงค้าง

ค่าติดตามทวงหนี้

50 - 100 บาท/งวด

เงื่อนไข:

ค่าใช้จ่ายในการทวงถาม(กรณีค้างชำระ)

รถจักรยานยนต์,รถยนต์

(1) ไม่เกิน 50 บาทต่อรอบการทวงถามหนี้ ในกรณีลูกหนี้มีหนี้ค้างชำระหนึ่งงวด

(2) ไม่เกิน100บาทต่อรอบการทวงถามหนี้ ในกรณีลูกหนี้มีหนี้ค้างชำระมากกว่าหนึ่งงวด

(ค่าติดตามทวงถามหนี้จะเรียกเก็บต่อเมื่อมียอดหนี้ค้างชำระหรือหนี้ที่ถึงกำหนดชำระสะสมตั้งแต่ 1,000 บาท)

ค่าธรรมเนียม

ค่าอากรแสตมป์

ตามอัตราที่กำหนด

เงื่อนไข:

 • 10 บาท ติดคู่สำเนาสัญญา/คู่สำเนาสัญญาค้ำประกัน(ถ้ามี)
 • 1 บาท ทุก ๆ เงินกู้ 2,000 บาท หรือเศษเงินกู้ 2,000 บาท

ค่าใช้จ่ายกรณีชำระเป็นเช็คและเช็คถูกคืน

ไม่มีค่าธรรมเนียม

ค่าติดตามทวงหนี้

50 - 100 บาท/งวด

เงื่อนไข:

ค่าใช้จ่ายในการทวงถาม(กรณีค้างชำระ)

รถจักรยานยนต์,รถยนต์

(1) ไม่เกิน 50 บาทต่อรอบการทวงถามหนี้ ในกรณีลูกหนี้มีหนี้ค้างชำระหนึ่งงวด

(2) ไม่เกิน100บาทต่อรอบการทวงถามหนี้ ในกรณีลูกหนี้มีหนี้ค้างชำระมากกว่าหนึ่งงวด

(ค่าติดตามทวงถามหนี้จะเรียกเก็บต่อเมื่อมียอดหนี้ค้างชำระหรือหนี้ที่ถึงกำหนดชำระสะสมตั้งแต่ 1,000 บาท)

ช่องทางการชำระเงิน

 • ช่องทางการชำระเงินที่ไม่มีค่าธรรมเนียม : - สาขาของบริษัท - mobile banking ธนาคารกรุงเทพ/ ธนาคารไทยพาณิชย์ / ธนาคารกรุงไทย/ ธนาคารออมสิน/ ธนาคารเพือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
 • ชำระที่จุดบริการรับชำระเงิน : ไม่มีบริการ
 • ชำระผ่านช่องทาง Online : ชำระผ่าน Mobile application, Internet banking ของทุกธนาคารที่มีการให้บริการ bill payment โดยค่าธรรมเนียมเป็นไปตามอัตราที่ธนาคารเรียกเก็บ
 • ชำระผ่านเครื่อง CDM / ATM : ไม่มีบริการ

วิธีรับเงิน

ช่องทางการรับเงิน

<ul class="list-disc list-inside"> <li>รับชำระค่างวดผ่านสำนักงานสาขา</li> <li>โอนเงินชำระค่างวดผ่านบัญชีธนาคาร</li> </ul>

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ค่าทนายความ

ตามอัตราที่กำหนด

เงื่อนไข:

 • ตามที่ศาลพิจารณา

ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ

 • ค่าบริการต่อภาษีประจำปี

รถจักรยานยนต์ 50 บาท

รถยนต์ 100 บาท

 • ค่าบริการคัดป้ายวงกลมใหม่ 200 บาท
 • ค่าบริการทำแผ่นป้ายทะเบียน 200 บาท
 • ค่าบริการปรับสมุดคู่มือรถ+ค่าถ่ายเอกสาร จัดส่ง 200 บาท
 • ค่าบริการยืมคู่มือรถเปลี่ยนแปลงสภาพรถ 500 บาท
 • ค่าบริการปั๊มกุญแจสำรอง 100 บาท
 • ค่าบริการถ่าย/ส่ง เอกสารสัญญาเงินกู้ 100 บาท
 • ค่าบริการออกหนังสือยืนยันยอดลูกหนี้ 200 บาท
 • ค่าบริการขอส่งคู่มือเล่มทะเบียนก่อนปิดสัญญา 300 บาท
 • ค่าบริการขาย พ.ร.บ. 80 บาท
 • ค่าบริการส่ง EMS&FAX 100 บาท
 • ค่าบริการถ่ายเอกสารเล่มทะเบียนย้ายไฟแนนท์ 500 บาท
 • ค่าบริการส่งเอกสารทางรถประจำทาง 300 บาท
 • ค่าคัดเอกสารประกันภัยกรมธรรม์ พ.ร.บ.

รถจักรยานยนต์ 150 บาท

รถยนต์ 200 บาท

 • ค่าขอสำเนาเล่มทะเบียน 100 บาท
 • ค่าออกเอกสารเกี่ยวกับงานทะเบียนรถ/สัญญา

รถจักรยานยนต์ 100 บาท

รถยนต์ 200 บาท

 • ค่าประกันการยืมเล่มทะเบียน 2,000 บาท

สินเชื่อรถยนต์

สินเชื่อรถแลกเงิน แบบอัตราดอกเบี้ยลดต้นลดดอก
Issuer Name
TMBThanachart Bank (TTB)
Financial Product Type /
สินเชื่อรถแลกเงิน / เงินกู้เบิกทั้งจำนวน
Personal Loan Name
สินเชื่อรถแลกเงิน แบบอัตราดอกเบี้ยลดต้นลดดอก

วงเงินสูงสุด

1,000,000

บาท

รายได้ขั้นต่ำ

20,000

บาท/เดือน

ดอกเบี้ยสูงสุด

23%

ต่อปี

สินเชื่อทะเบียนรถเก๋ง-กระบะ
Issuer Name
TIDLOR
Financial Product Type /
สินเชื่อรถแลกเงิน / เงินกู้เบิกทั้งจำนวน
Personal Loan Name
สินเชื่อทะเบียนรถเก๋ง-กระบะ

วงเงินสูงสุด

2,000,000

บาท

รายได้ขั้นต่ำ

ไม่กำหนด

บาท/เดือน

ดอกเบี้ยสูงสุด

24%

ต่อปี

สินเชื่อที่มีทะเบียนรถยนต์หรือทะเบียนรถจักรยานยนต์หรือทะเบียนรถบรรทุกเป็นประกัน
Issuer Name
Siam Commercial Bank
Financial Product Type /
สินเชื่อรถแลกเงิน / เงินกู้เบิกทั้งจำนวน รายละเอียดเงินกู้อื่น ๆ สินเชื่อหมุนเวียนแบบไม่ผูกพัน
Personal Loan Name
สินเชื่อที่มีทะเบียนรถยนต์หรือทะเบียนรถจักรยานยนต์หรือทะเบียนรถบรรทุกเป็นประกัน

วงเงินสูงสุด

1,000,000

บาท

รายได้ขั้นต่ำ

ไม่กำหนด

บาท/เดือน

ดอกเบี้ยสูงสุด

24%

ต่อปี

สินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน
Issuer Name
Krungthai Card PCL (KTC)
Financial Product Type /
สินเชื่อรถแลกเงิน / เงินกู้เบิกทั้งจำนวน
Personal Loan Name
สินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน

วงเงินสูงสุด

1,000,000

บาท

รายได้ขั้นต่ำ

8,000

บาท/เดือน

ดอกเบี้ยสูงสุด

24%

ต่อปี

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ "นโยบายความเป็นส่วนตัว" และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ "จัดการคุ๊กกี้"

ข้อมูลที่ได้และใช้ประมวลผลจากการใช้คุกกี้นั้น ไม่มีการระบุชื่อ หรือบ่งบอกความเป็นตัวตนของท่านได้ อีกทั้งไม่มีการเก็บข้อมูลจำเพาะบุคคลเช่น ชื่อ อีเมล เป็นต้น และใช้เป็นข้อมูลทางสถิติเท่านั้น

คุกกี้ที่จำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ (Strictly Necessary Cookies) StrictlyNecessaryCookies

มีความสำคัญต่อการทำงานของเว็บไซต์ ซึ่งช่วยให้ผู้เข้าชมสามารถเข้าถึงข้อมูล และใช้งานในเว็บไซต์ได้อย่างปลอดภัย

คุกกี้สำหรับการวิเคราะห์ (Analytics Cookies) AnalyticsCookies

มีหน้าที่จดจำและนับจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ตลอดจนวิเคราะห์พฤติกรรมในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ เพื่อปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์