Heng Leasing and Capital

สินเชื่อเฮงเปลี่ยนรถเป็นเงิน

Loan Type
เงินกู้เบิกทั้งจำนวน
สินเชื่อรถยนต์ สินเชื่อรถมอเตอร์ไซค์ สินเชื่อรถบรรทุก สินเชื่อรถเพื่อการเกษตร

วงเงินสูงสุด

5,000

บาท

รายได้ขั้นต่ำ

ไม่กำหนด

บาท/เดือน

ดอกเบี้ยสูงสุด

24%

ต่อปี

โฆษณา

เงื่อนไขการได้รับวงเงิน

ขึ้นอยู่กับมูลค่าหลักทรัพย์ค้ำประกัน (อายุของรถ ประเภทของรถ และยี่ห้อของรถ)

โปรดจำไว้ว่ากู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหว อัตราดอกเบี้ย 24% ต่อปี
ข้อมูลสินเชื่ออาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามข้อมูลกับผู้ให้บริการสินเชื่ออีกครั้งก่อนตัดสินใจ

ข้อมูลทั่วไป

ผู้ให้บริการสินเชื่อ บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จำกัด / Heng Leasing and Capital
ดอกเบี้ยสูงสุด 24%
วงเงินสูงสุด 5,000 บาท
ผ่อนชำระนานสุด 12 - 84 งวด

คุณสมบัติผู้สมัคร

อายุผู้สมัคร

20-70 ปี

รายได้ขั้นต่ำ

ไม่กำหนด บาท/เดือน

ประเภทผู้กู้

 • ผู้มีรายได้ประจำ
 • ผู้ประกอบกิจการส่วนตัว
 • เกษตรกร
 • นักศึกษา
 • แม่บ้าน/พ่อบ้าน
 • พระภิกษุ
 • ผู้ที่มีรายได้ไม่ประจำ /รับจ้างอิสระ
 • เจ้าของกิจการ

เงื่อนไขการสมัครอื่นๆ

 • อายุผู้ขอสินเชื่อรวมกับอายุการผ่อนชำระสูงสุดไม่เกิน 75 ปี

บริษัทจะพิจารณาตามความเหมาะสม โดยจะพิจารณาจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ขอสินเชื่อ

หลักประกัน

ประเภทรถ : รถยนต์, รถกระบะ, รถตู้, รถจักรยานยนต์, รถบรรทุก, รถอื่น, รถทัวร์, รถไถ, รถแบคโฮ, รถแทร๊คเตอร์, รถเครน, รถบด, รถเกรด, รถตัก, รถบรรทุกหัวลาก, รถพ่วง

เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รถในเล่มทะเบียน และหลักทรัพย์นั้นต้องปลอดภาระหนี้ หรือภาระผูกพัน (ค้ำประกัน)

รายละเอียดดอกเบี้ย

เงื่อนไขดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียม

อัตราดอกเบี้ยขึ้นอยู่กับประเภทรถ อายุรถ

ดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ (ต่อปี)

ไม่มีค่าธรรมเนียม

ค่าติดตามทวงหนี้

50 - 100 บาท/งวด

เงื่อนไข:

ล่าช้า 1 งวดเก็บ 50 บาท

ล่าช้าตั้งแต่งวดที่ 2 เป็นต้นไป 100บาท/งวด

*เก็บเฉพาะกรณียอดค้างรวม 1,000 บาทขึ้นไป

ค่าธรรมเนียม

ค่าอากรแสตมป์

0.05% ของวงเงินสินเชื่อ

เงื่อนไข:

ไม่เกิน 10,000 บาท ค่าอากรแสตมป์ของสัญญาค้ำประกัน 10 บาท

ค่าใช้จ่ายกรณีชำระเป็นเช็คและเช็คถูกคืน

ไม่มีบริการ

ค่าติดตามทวงหนี้

50 - 100 บาท/งวด

เงื่อนไข:

ล่าช้า 1 งวดเก็บ 50 บาท

ล่าช้าตั้งแต่งวดที่ 2 เป็นต้นไป 100บาท/งวด

*เก็บเฉพาะกรณียอดค้างรวม 1,000 บาทขึ้นไป

ช่องทางการชำระเงิน

 • ช่องทางการชำระเงินที่ไม่มีค่าธรรมเนียม : 1.สำนักงานสาขาของบริษัท 2.mobile aplication ทุกธนาคาร
 • ชำระที่จุดบริการรับชำระเงิน : - ร้านค้าสะดวกซื้อ 7 - ELEVEN ค่าธรรมเนียม 15-20 บาท
  ค่าธรรมเนียมในการชำระผ่านจุดบริการรับชำระเงิน เป็นค่าธรรมเนียมตามอัตราที่ตัวแทนรับชำระเงินเรียกเก็บจากท่าน ณ จุดชำระเงิน ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับตัวแทนรับชำระเงิน
 • ชำระผ่านช่องทาง Online : ไม่เสียค่าธรรมเนียม
 • ชำระผ่านเครื่อง CDM / ATM : ค่าธรรมเนียม 10 -20 บาท
  ค่าธรรมเนียมในการชำระผ่านจุดบริการรับชำระเงิน เป็นค่าธรรมเนียมตามอัตราที่ตัวแทนรับชำระเงินเรียกเก็บจากท่าน ณ จุดชำระเงิน ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับตัวแทนรับชำระเงิน

วิธีรับเงิน

ช่องทางการรับเงิน

<ul class="list-disc list-inside"> <li>วงเงินไม่เกิน 30,000 บาท สามารถรับเป็นเงินสดได้ที่ทำการสาขา</li> <li>วงเงินตั้งแต่ 30,000 บาท ขึ้นไป บริษัทจะโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารที่มีชื่อตรงกับผู้ขอสินเชื่อเท่านั้น</li> </ul>

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ค่าทนายความ

2,000 - 5,000 บาท

เงื่อนไข:

กรณีรถจักรยานยนต์ 2,000 บาท

กรณีรถยนต์และรถประเภทอื่นๆ 5,000 บาท

ค่าธรรมเนียมตามคำสั่งของศาล

ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ

 • ค่าติดตามเอารถ ซึ่งจะถูกคำนวณรวมกับอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม ไม่เกินร้อยละ 24 ต่อปี

สินเชื่อรถยนต์

สินเชื่อรถแลกเงิน แบบอัตราดอกเบี้ยลดต้นลดดอก
Issuer Name
TMBThanachart Bank (TTB)
Financial Product Type /
สินเชื่อรถแลกเงิน / เงินกู้เบิกทั้งจำนวน
Personal Loan Name
สินเชื่อรถแลกเงิน แบบอัตราดอกเบี้ยลดต้นลดดอก

วงเงินสูงสุด

1,000,000

บาท

รายได้ขั้นต่ำ

20,000

บาท/เดือน

ดอกเบี้ยสูงสุด

23%

ต่อปี

สินเชื่อทะเบียนรถเก๋ง-กระบะ
Issuer Name
TIDLOR
Financial Product Type /
สินเชื่อรถแลกเงิน / เงินกู้เบิกทั้งจำนวน
Personal Loan Name
สินเชื่อทะเบียนรถเก๋ง-กระบะ

วงเงินสูงสุด

2,000,000

บาท

รายได้ขั้นต่ำ

ไม่กำหนด

บาท/เดือน

ดอกเบี้ยสูงสุด

24%

ต่อปี

สินเชื่อที่มีทะเบียนรถยนต์หรือทะเบียนรถจักรยานยนต์หรือทะเบียนรถบรรทุกเป็นประกัน
Issuer Name
Siam Commercial Bank
Financial Product Type /
สินเชื่อรถแลกเงิน / เงินกู้เบิกทั้งจำนวน รายละเอียดเงินกู้อื่น ๆ สินเชื่อหมุนเวียนแบบไม่ผูกพัน
Personal Loan Name
สินเชื่อที่มีทะเบียนรถยนต์หรือทะเบียนรถจักรยานยนต์หรือทะเบียนรถบรรทุกเป็นประกัน

วงเงินสูงสุด

1,000,000

บาท

รายได้ขั้นต่ำ

ไม่กำหนด

บาท/เดือน

ดอกเบี้ยสูงสุด

24%

ต่อปี

สินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน
Issuer Name
Krungthai Card PCL (KTC)
Financial Product Type /
สินเชื่อรถแลกเงิน / เงินกู้เบิกทั้งจำนวน
Personal Loan Name
สินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน

วงเงินสูงสุด

1,000,000

บาท

รายได้ขั้นต่ำ

8,000

บาท/เดือน

ดอกเบี้ยสูงสุด

24%

ต่อปี

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ "นโยบายความเป็นส่วนตัว" และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ "จัดการคุ๊กกี้"

ข้อมูลที่ได้และใช้ประมวลผลจากการใช้คุกกี้นั้น ไม่มีการระบุชื่อ หรือบ่งบอกความเป็นตัวตนของท่านได้ อีกทั้งไม่มีการเก็บข้อมูลจำเพาะบุคคลเช่น ชื่อ อีเมล เป็นต้น และใช้เป็นข้อมูลทางสถิติเท่านั้น

คุกกี้ที่จำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ (Strictly Necessary Cookies) StrictlyNecessaryCookies

มีความสำคัญต่อการทำงานของเว็บไซต์ ซึ่งช่วยให้ผู้เข้าชมสามารถเข้าถึงข้อมูล และใช้งานในเว็บไซต์ได้อย่างปลอดภัย

คุกกี้สำหรับการวิเคราะห์ (Analytics Cookies) AnalyticsCookies

มีหน้าที่จดจำและนับจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ตลอดจนวิเคราะห์พฤติกรรมในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ เพื่อปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์