United Overseas Bank (UOB)

เงินฝากประจำปลอดภาษี ทวีสิน / แคร์โฟร์คิดส์ 36 - 60 เดือน

Loan Type
เงินฝากประจำ
ปลอดภาษี เงินฝากประจำ 36 เดือน

ดอกเบี้ยต่อปี

2.50

%

ขั้นต่ำเปิดบัญชี

1,000

บาท

โฆษณา

ข้อมูลทั่วไป

ธนาคาร ยูโอบี / United Overseas Bank (UOB)
ดอกเบี้ยต่อปี 2.50%
ดอกเบี้ยปลอดภาษี ปลอดภาษี
ระยะเวลาการฝาก 36 - 60 เดือน
ฝากทุกเดือน ต้องฝากทุกเดือน
เงินฝากขั้นต่ำในการเปิดบัญชี 1,000

เงื่อนไขการเปิดบัญชี

อายุผู้ฝาก

ทวีสิน ตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป แคร์โฟร์คิดส์ อายุไม่เกิน 18 ปี ณ วันที่เปิดบัญชี

มีสิทธิ์ขอยกเว้นภาษีดอกเบี้ยเงินฝากประเภทนี้ได้คนละ 1 บัญชีเท่านั้น

รายละเอียดดอกเบี้ยเพิ่มเติม

 • วิธีคิดอัตราดอกเบี้ย : อัตราดอกเบี้ยคงที่
 • ระยะเวลาจ่ายดอกเบี้ย : เมื่อครบกำหนดฝาก
 • ช่องทางการรับดอกเบี้ย : โอนเข้าบัญชีนี้

ดอกเบี้ย กรณีผิดเงื่อนไขการฝาก

กรณีถอนก่อนครบกำหนด

 • ฝาก < 3 เดือน : ไม่จ่ายดอกเบี้ย
 • ฝาก >= 3 เดือน : ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ หักภาษี(ถ้ามี)

กรณีขาดฝากตามงวดที่กำหนด

 • ขาดการฝากได้ไม่เกิน 2 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการฝาก
 • หากขาดการฝากตั้งแต่ครั้งที่ 3 เป็นต้นไป ธนาคารจะไม่รับฝากเงินฝากทวีสินในงวดที่เหลือต่อไป และจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ตามประกาศของธนาคาร และหักภาษี ณ ที่จ่าย

การฝาก / ถอน / โอน

 • จำนวนเงินในการฝากขั้นต่ำต่อครั้ง : 1,000 บาท/เดือน
 • จำนวนเงินในการฝากสูงสุด : 600,000 บาท/เดือน
 • ฝากเพิ่มในบัญชีเดิม : ได้
 • ถอนเงินก่อนครบกำหนด : ไม่ได้

การฝาก

 • ต้องฝากเงินเป็นจำนวนเงินเท่ากันทุกเดือน

การผิดนัดการฝากเกิน 2 ครั้ง

 • จะไม้ได้รับการยกเว้นภาษีตลอดระยะเวลาการฝาก โดยจะได้รับอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์ตามที่ธนาคารประกาศ ณ ขณะนั้น พร้อมหักภาษี ณ ที่จ่าย
 • ไม่ได้รับความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุ ตั้งแต่

การต่ออายุบัญชี

ต่ออายุเงินฝากเป็นประเภทฝากประจำทั่วไประยะเวลาฝาก 12 เดือน

ประกัน

ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA)

 • บริษัท : TVI
 • วงเงินคุ้มครอง : <p><strong>2 เท่าของจำนวนเงินที่จะต้องฝากต่อในบัญชีหลังจากวันที่เกิดอุบัติเหตุ</strong></p>

วันเริ่มต้นและสิ้นสุดความคุ้มครอง

 • ความคุ้มครองจะเริ่มนับตั้งแต่วันที่เปิดบัญชี และจะสิ้นสุดความคุ้มครองเมื่อผู้ฝากปิดบัญชี

ความคุ้มครอง

 • กรณีอายุต่ำกว่า 15 ปี หรือ มากกว่า 70 ปี ณ วันที่เปิดบัญชี หรือวันที่ประสบอุบัติเหตุ จะได้รับความคุ้มครอง 70% ของจำ

ค่าธรรมเนียม

 • ค่ารักษาบัญชี : ไม่มีการเรียกเก็บค่ารักษาบัญชี
 • ค่าบริการแจ้งยอดเงินและความเคลื่อนไหวของบัญชีผ่าน SMS : ไม่มีบริการ
 • ค่าธรรมเนียมออกสมุดคู่ฝากใหม่ : 100 บาท/เล่ม
 • ค่าธรรมเนียมขอใบแสดงรายการเคลื่อนไหวทางบัญชีเงินฝาก ผ่านสาขา : ขอใบแสดงรายการย้อนหลังน้อยกว่า 6 เดือน: 100 บาท/ฉบับ/บัญชี ขอใบแสดงรายการย้อนหลังตั้งแต่ 6 เดือน - 2 ปี: 200 บาท/ฉบับ/บัญชี ขอใบแสดงรายการย้อนหลังมากว่า 2 ปี: 500 บาท/ฉบับ/บัญชี
 • ค่าธรรมเนียมปิดบัญชี : ไม่มีค่าธรรมเนียม

ข้อมูลบัญชีเงินฝากอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามข้อมูลกับทางธนาคารอีกครั้งก่อนตัดสินใจ

เงินฝากยูโอบี

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ "นโยบายความเป็นส่วนตัว" และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ "จัดการคุ๊กกี้"

ข้อมูลที่ได้และใช้ประมวลผลจากการใช้คุกกี้นั้น ไม่มีการระบุชื่อ หรือบ่งบอกความเป็นตัวตนของท่านได้ อีกทั้งไม่มีการเก็บข้อมูลจำเพาะบุคคลเช่น ชื่อ อีเมล เป็นต้น และใช้เป็นข้อมูลทางสถิติเท่านั้น

คุกกี้ที่จำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ (Strictly Necessary Cookies) StrictlyNecessaryCookies

มีความสำคัญต่อการทำงานของเว็บไซต์ ซึ่งช่วยให้ผู้เข้าชมสามารถเข้าถึงข้อมูล และใช้งานในเว็บไซต์ได้อย่างปลอดภัย

คุกกี้สำหรับการวิเคราะห์ (Analytics Cookies) AnalyticsCookies

มีหน้าที่จดจำและนับจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ตลอดจนวิเคราะห์พฤติกรรมในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ เพื่อปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์