TMBThanachart Bank (TTB)

บัญชี พื้นฐาน

Loan Type
เงินฝากออมทรัพย์

ดอกเบี้ยต่อปี

0.00

%

ขั้นต่ำเปิดบัญชี

ไม่กำหนด

บาท

โฆษณา

ข้อมูลทั่วไป

ธนาคาร ธนาคารทหารไทยธนชาต / TMBThanachart Bank (TTB)
ดอกเบี้ยต่อปี 0.00%
ระยะเวลาการฝาก ไม่กำหนด
เงินฝากขั้นต่ำในการเปิดบัญชี ไม่กำหนด

เงื่อนไขการเปิดบัญชี

อายุผู้ฝาก

65 ปี ขึ้นไป หรือ 18 ปี ขึ้นไป (เป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับสวัสดิการแห่งรัฐ)

 • ไม่กำหนดจำนวนเงินฝากขั้นต่ำในการเปิดบัญชีครั้งแรก หรือฝากเพิ่มครั้งต่อไป
 • ผู้ฝากเงิน 1 ราย สามารถเปิดบัญชีได้เพียง 1 บัญชีเท่านั้น (ทุกสาขารวมกัน)
 • การเปิดบัญชี ชื่อบัญชีเงินฝากต้องเป็นชื่อบุคคลที่เป็นเจ้าของบัญชี (บุคคลธรรมดา) ที่มีอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป หรือ บุคคลธรรมดาที่แสดงบัตรโครงการสวัสดิการแห่งรัฐ ร่วมกับบัตรประชาชน (หรือเอกสารแสดงตนอื่นตามที่ธนาคารกาหนด) และธนาคารไม่อนุญาตให้ใช้นามแฝงในการเปิดบัญชี และไม่อนุญาตให้เปิดบัญชีแทนผู้อื่น หรือให้ผู้อื่นมาใช้บัญชี
 • ผู้ฝากเงินสามารถเลือกสมัครใช้บริการบัตรเดบิตของธนาคาร และต้องปฏิบัติตามข้อตกลงการใช้บริการบัตรเดบิตของธนาคาร กรณีที่ผู้ฝากเงินสมัครใช้บริการบัตรเดบิตของธนาคาร คู่กับบัญชี พื้นฐาน ผู้ฝากเงินจะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมแรกเข้า, ค่าธรรมเนียมรายปี และค่าธรรมเนียมบัตรต่ออายุ สาหรับค่าธรรมเนียมออกบัตรทดแทน กรณีบัตรเดบิตชารุดหรือสูญหาย จะเรียกเก็บตามอัตราที่ธนาคารประกาศกำหนดผู้ฝากเงิน 1 ราย สามารถเปิดบัญชี พื้นฐาน ได้เพียง 1 บัญชีเท่านั้น

รายละเอียดดอกเบี้ยเพิ่มเติม

 • วิธีคิดอัตราดอกเบี้ย : อัตราดอกเบี้ยแบบอื่น ๆ
 • ระยะเวลาจ่ายดอกเบี้ย : ไม่จ่ายดอกเบี้ย
 • ช่องทางการรับดอกเบี้ย : ไม่จ่ายดอกเบี้ย

การฝาก / ถอน / โอน

 • จำนวนเงินในการฝากขั้นต่ำต่อครั้ง : ไม่กำหนด
 • จำนวนเงินในการฝากสูงสุด : ไม่กำหนด

การทำธุรกรรมฟรี(ไม่มีค่าธรรมเนียม) แบบไม่จำกัดจานวนครั้ง สำหรับการทำธุรกรรมดังต่อไปนี้

1) การฝากเงินทำได้ทุกสาขาทีเอ็มบีธนชาต ทั่วประเทศในเวลาทำการของสาขานั้นๆ และไม่กำหนดจำนวนครั้งในการรับฝาก

2) เช็ค ดร๊าฟท์ หรือตราสารอื่นๆ ที่นำฝากเข้าบัญชี ธนาคารจะรับฝากไว้เพื่อการเรียกเก็บเท่านั้น การฝากเงินจะสมบูรณ์เมื่อธนาคารเรียกเก็บเงินตามตราสารดังกล่าวได้ และผู้ฝากเงินจะถอนเงินที่นาฝากตามตราสารดังกล่าวได้ต่อเมื่อธนาคารเรียกเก็บเงินได้เรียบร้อยแล้ว

3) การถอนเงินโดยเจ้าของบัญชี และการมอบฉันทะ : ถอนได้ทุกสาขาทีเอ็มบีธนชาต ไม่จากัดจานวนเงิน ทั้งในเขตสานักหักบัญชีเดียวกันและต่างสานักหักบัญชี/ข้ามจังหวัดการโอนเงินระหว่างบัญชีของธนาคารทหารไทยธนชาต (ทั้งผู้โอนและผู้รับโอน) ที่สาขาของธนาคาร, เครื่อง ATM,เครื่องรับฝากเงินสดอัตโนมัติ (CDM) , ช่องทาง ttb internet banking และ แอปพลิเคชัน ttb touch ของธนาคาร

4) การถอนเงินสด, การฝากเงินสด และสอบถามยอดเงินคงเหลือ ที่เครื่อง ATM และเครื่องรับฝากเงินสดอัตโนมัติ (CDM) ของทีเอ็มบีธนชาต

5)การถอนเงินสดผ่านเครื่อง EDC ที่ตัวแทนรับถอนเงิน สูงสุด 20,000 บาท/ บัญชี/ วัน ไม่จำกัดจำนวนครั้ง

สำหรับการทาธุรกรรมที่มีค่าธรรมเนียม

1) การถอนเงินสด และสอบถามยอดเงินคงเหลือ ที่เครื่อง ATM ต่างธนาคาร

2) การโอนเงินระหว่างธนาคาร ที่เครื่อง ATM , เครื่องรับฝากเงินสดอัตโนมัติ (CDM) ของทีเอ็มบีธนชาต ,เครื่อง ATM ต่างธนาคารภายในประเทศไทยที่มีสัญลักษณ์ ATM Pool และผ่านช่องทาง ttb internet banking และ แอปพลิเคชัน ttb touch ของทีเอ็มบีธนชาต

3) การชำระค่าสาธารณูปโภค / ค่าสินค้าและบริการ (Bill Payment) ที่เครื่อง ATM, เครื่องรับฝากเงินสดอัตโนมัติ (CDM) ทีเอ็มบีธนชาต , ช่องทาง ttb internet banking และ แอปพลิเคชัน ttb touch ของทีเอ็มบีธนชาต

4) การใช้บริการหักบัญชีอัตโนมัติชำระค่าสินค้าและบริการ (direct debit)

5) การชำระค่าสินค้าและบริการผ่าน EPAYS (E-Payment)

ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ จากการใช้บริการบัญชี พื้นฐาน นอกเหนือจากธุรกรรมที่ถูกระบุไว้ในข้อ 1-6 ให้เป็นไปตามประกาศอัตราค่าธรรมเนียมของธนาคาร

ค่าธรรมเนียม

 • ค่ารักษาบัญชี : ไม่มีการเรียกเก็บค่ารักษาบัญชี
 • ค่าบริการแจ้งยอดเงินและความเคลื่อนไหวของบัญชีผ่าน SMS : ไม่มีบริการ
 • ค่าธรรมเนียมออกสมุดคู่ฝากใหม่ : 50 บาท/เล่ม
 • ค่าธรรมเนียมขอใบแสดงรายการเคลื่อนไหวทางบัญชีเงินฝาก ผ่านสาขา : ขอใบแสดงรายการย้อนหลังน้อยกว่า 6 เดือน: 50-100 บาท/ฉบับ/บัญชี ขอใบแสดงรายการย้อนหลังตั้งแต่ 6 เดือน - 2 ปี: 200 บาท/ฉบับ/บัญชี ขอใบแสดงรายการย้อนหลังมากว่า 2 ปี: 500 บาท/ฉบับ/บัญชี
 • ค่าธรรมเนียมปิดบัญชี : ไม่มีค่าธรรมเนียม

ข้อมูลบัญชีเงินฝากอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามข้อมูลกับทางธนาคารอีกครั้งก่อนตัดสินใจ

เงินฝากธนาคารทหารไทยธนชาต

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ "นโยบายความเป็นส่วนตัว" และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ "จัดการคุ๊กกี้"

ข้อมูลที่ได้และใช้ประมวลผลจากการใช้คุกกี้นั้น ไม่มีการระบุชื่อ หรือบ่งบอกความเป็นตัวตนของท่านได้ อีกทั้งไม่มีการเก็บข้อมูลจำเพาะบุคคลเช่น ชื่อ อีเมล เป็นต้น และใช้เป็นข้อมูลทางสถิติเท่านั้น

คุกกี้ที่จำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ (Strictly Necessary Cookies) StrictlyNecessaryCookies

มีความสำคัญต่อการทำงานของเว็บไซต์ ซึ่งช่วยให้ผู้เข้าชมสามารถเข้าถึงข้อมูล และใช้งานในเว็บไซต์ได้อย่างปลอดภัย

คุกกี้สำหรับการวิเคราะห์ (Analytics Cookies) AnalyticsCookies

มีหน้าที่จดจำและนับจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ตลอดจนวิเคราะห์พฤติกรรมในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ เพื่อปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์