Krungthai Bank

เงินฝากออมทรัพย์แบบมีประกันอุบัติเหตุ (Krungthai Care Savings)

Loan Type
เงินฝากออมทรัพย์

ดอกเบี้ยต่อปี

0.20

%

ขั้นต่ำเปิดบัญชี

1,000

บาท

โฆษณา

ข้อมูลทั่วไป

ธนาคาร ธนาคารกรุงไทย / Krungthai Bank
ดอกเบี้ยต่อปี 0.20%
ระยะเวลาการฝาก ไม่กำหนด
เงินฝากขั้นต่ำในการเปิดบัญชี 1,000

เงื่อนไขการเปิดบัญชี

อายุผู้ฝาก

อายุ 15 - 69 ปีบริบูรณ์

 • บุคคลธรรมดา สัญชาติไทย
 • เป็นผู้ที่มีอายุ 15 - 69 ปีบริบูรณ์
 • จำกัด 1 ท่าน เปิด 1 บัญชี
 • ต้องเปิดบัญชีในนามบุคคลเดียวเท่านั้น
 • ไม่สามารถเป็นบัญชีที่ขอวงเงินสินเชื่อธนวัฎได้

รายละเอียดดอกเบี้ยเพิ่มเติม

 • วิธีคิดอัตราดอกเบี้ย : อัตราดอกเบี้ยคงที่
 • ระยะเวลาจ่ายดอกเบี้ย : ทุกเดือนมิ.ย. และธ.ค.
 • ช่องทางการรับดอกเบี้ย : โอนเข้าบัญชีนี้

การฝาก / ถอน / โอน

 • จำนวนเงินในการฝากขั้นต่ำต่อครั้ง : ไม่กำหนด
 • จำนวนเงินในการฝากสูงสุด : ไม่กำหนด

ฝาก-ถอน

 • ทำรายการฝาก/ถอน ต่างสาขาได้

การโอน

 • การโอนเงินอัตโนมัติแบบ Standing Payment Order และ Overdraft Account Linkage คิดค่าบริการ 20 บาท/วัน
 • การโอนเงินเพื่อจ่ายค่าใช้จ่ายประจำอัตโนมัติ (Auto Payment) คิดค่าบริการ 30บาท/รายการ

ประกัน

ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA)

 • บริษัท : กรุงไทยพานิชประกันภัย (KPI)
 • วงเงินคุ้มครอง : <p><strong>25 เท่าของยอดเงินฝากคงเหลือ 1 วันก่อนประสบอุบัติเหตุ สูงสุดไม่เกิน 2,500,000 บาท</strong></p>

เงื่อนไขการคุ้มครอง ดังนี้

 • คุ้มครองการเสียชีวิตและทุพพลภาพถาวรจากอุบัติเหตุ อบ.2 (ไม่คุ้มครอง อุบัติเหตุจากการขับขี่ / โดยสารรถจักรยานยนต์) และไม่คุ้มครองอาชีพ ทหาร ตำรวจ อาสาสมัคร ขณะปฎิบัติหน้าที่
 • ความคุ้มครองเป็นจำนวน 25 เท่าของยอดเงินฝากคงเหลือในบัญชี 1 วัน ก่อนประสบอุบัติเหตุ สูงสุดไม่เกิน 2.5 ล้านบาท
 • จำนวนเงินฝากที่ได้รับความคุ้มครอง 1,000 - 100,000 บาท
 • สามารถกำหนดผู้รับผลประโยชน์ได้ ขั้นต่ำ 1 คน สูงสุด 4 คน โดยอัตราส่วนผลประโยชน์ที่ได้รับเมื่อรวมแล้วต้องเท่ากับ 100%
 • ความคุ้มครองจะเริ่มต้นในวันถัดไปจากวันที่เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์แบบมีประกันอุบัติเหตุ (Krungthai Care Savings) ณ เวลา 00.01 น. เป็นต้นไป
 • กรณีลูกค้าอายุครบ 70 ปีบริบูรณ์ ความคุ้มครองอุบัติเหตุจะสิ้นสุดเมื่อเวลา 24.00 น. ของวันครบรอบวันเกิด และระบบงานจะเปลี่ยนประเภทเงินฝากจากเงินฝากออมทรัพย์แบบมีประกันอุบัติเหตุ (Krungthai Care Savings) เป็นเงินฝากออมทรัพย์ปกติในวันถัดจากวันครบรอบวันเกิด โดยอัตราดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม และเงื่อนไขการฝากเป็นไปตามผลิตภัณฑ์เงินฝากออมทรัพย์ปกติ
 • กรณีลูกค้าได้ใช้สิทธิเรียกร้องและได้รับค่าสินไหมทดแทนเต็มจำนวน (เสียชีวิต หรือ ทุพพลภาพถาวร) ความคุ้มครองด้านประกันภัยจะสิ้นสุดลง แต่อัตราดอกเบี้ยเงินฝากและอัตราค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องยังเป็นไปตามเงื่อนไขของบัญชีเงินฝากออมทรัพย์แบบมีประกันอุบัติเหตุ (Krungthai Care Savings) จนกว่าผู้มีอำนาจตามกฏหมายหรือเจ้าของบัญชีเงินฝากมาดำเนินการเปลี่ยนแปลง
 • ลูกค้า/ผู้เกี่ยวข้อง สามารถดำเนินการยื่นคำร้องพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอรับผลประโยชน์ ได้ ณ ที่ทำการของผู้รับประกันภัย หรือสาขาของธนาคารภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันที่ประสบอุบัติเหตุหรือเสียชีวิต
 • เงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา

ค่าธรรมเนียม

 • ค่ารักษาบัญชี : 50 บาท/เดือน เมื่อไม่มีรายการเคลื่อนไหวติดต่อกันเกินกว่า 1 ปี และมียอดคงเหลือในบัญชีต่ำกว่า 2,000 บาท
 • ค่าบริการแจ้งยอดเงินและความเคลื่อนไหวของบัญชีผ่าน SMS : ค่าบริการรายเดือน : 20 บาท/บัญชี ค่าบริการรายปี : ไม่มีบริการ เงื่อนไข: ใช้บริการแบบระบุบัญชี 20.-บาท/เดือน/บัญชี ใช้บริการแบบทุกบัญชี(เหมาจ่าย) 35.-บาท/เดือน/ลูกค้า 1 CIF
 • ค่าธรรมเนียมออกสมุดคู่ฝากใหม่ : 50 บาท/เล่ม
 • ค่าธรรมเนียมขอใบแสดงรายการเคลื่อนไหวทางบัญชีเงินฝาก ผ่านสาขา : ขอใบแสดงรายการย้อนหลังน้อยกว่า 6 เดือน: 100 บาท/ฉบับ/บัญชี ขอใบแสดงรายการย้อนหลังตั้งแต่ 6 เดือน - 2 ปี: 200 บาท/ฉบับ/บัญชี ขอใบแสดงรายการย้อนหลังมากว่า 2 ปี: 500 บาท/ฉบับ/บัญชี
 • ค่าธรรมเนียมปิดบัญชี : 50 บาท/บัญชี เมื่อปิดบัญชีก่อน 30 วัน

ข้อมูลบัญชีเงินฝากอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามข้อมูลกับทางธนาคารอีกครั้งก่อนตัดสินใจ

เงินฝากธนาคารกรุงไทย

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ "นโยบายความเป็นส่วนตัว" และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ "จัดการคุ๊กกี้"

ข้อมูลที่ได้และใช้ประมวลผลจากการใช้คุกกี้นั้น ไม่มีการระบุชื่อ หรือบ่งบอกความเป็นตัวตนของท่านได้ อีกทั้งไม่มีการเก็บข้อมูลจำเพาะบุคคลเช่น ชื่อ อีเมล เป็นต้น และใช้เป็นข้อมูลทางสถิติเท่านั้น

คุกกี้ที่จำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ (Strictly Necessary Cookies) StrictlyNecessaryCookies

มีความสำคัญต่อการทำงานของเว็บไซต์ ซึ่งช่วยให้ผู้เข้าชมสามารถเข้าถึงข้อมูล และใช้งานในเว็บไซต์ได้อย่างปลอดภัย

คุกกี้สำหรับการวิเคราะห์ (Analytics Cookies) AnalyticsCookies

มีหน้าที่จดจำและนับจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ตลอดจนวิเคราะห์พฤติกรรมในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ เพื่อปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์