ICBC (Thai)

เงินฝากประจำปลอดภาษี 36 เดือน

Loan Type
เงินฝากประจำ
ปลอดภาษี เงินฝากประจำ 36 เดือน

ดอกเบี้ยต่อปี

2.70

%

ขั้นต่ำเปิดบัญชี

1,000

บาท

โฆษณา

ข้อมูลทั่วไป

ธนาคาร ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) / ICBC (Thai)
ดอกเบี้ยต่อปี 2.70%
ดอกเบี้ยปลอดภาษี ปลอดภาษี
ระยะเวลาการฝาก 36 เดือน
ฝากทุกเดือน ต้องฝากทุกเดือน
เงินฝากขั้นต่ำในการเปิดบัญชี 1,000

เงื่อนไขการเปิดบัญชี

อายุผู้ฝาก

7 ปีขึ้นไป

 • มีสิทธิ์ขอยกเว้นภาษีดอกเบี้ยเงินฝากประเภทนี้ได้ท่านละ 1 บัญชีเท่านั้น
 • ต้องไม่เป็นบัญชีร่วม

รายละเอียดดอกเบี้ยเพิ่มเติม

 • วิธีคิดอัตราดอกเบี้ย : อัตราดอกเบี้ยคงที่
 • ระยะเวลาจ่ายดอกเบี้ย : เมื่อครบกำหนดฝาก
 • ช่องทางการรับดอกเบี้ย : จ่ายดอกเบี้ยเข้าบัญชีออมทรัพย์/กระแสรายวันที่แจ้งไว้

ดอกเบี้ย กรณีผิดเงื่อนไขการฝาก

กรณีถอนก่อนครบกำหนด

 • ฝาก <3 เดือน : ไม่จ่ายดอกเบี้ย
 • ฝาก >= 3 เดือน : จ่ายดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ทั่วไป ตามระยะเวลาที่ฝากจริง และถูกหักภาษี

กรณีขาดฝากตามงวดที่กำหนด

 • ขาดฝากเกิน 2 ครั้ง ธนาคารจ่ายดอกเบี้ยตามจำนวนวันที่ฝากจริง ในอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์ทั่วไป และถูกหักภาษี

การฝาก / ถอน / โอน

 • จำนวนเงินในการฝากขั้นต่ำต่อครั้ง : 1,000 บาท/เดือน
 • จำนวนเงินในการฝากสูงสุด : 16,500 บาท/เดือน
 • ฝากเพิ่มในบัญชีเดิม : ได้
 • ถอนเงินก่อนครบกำหนด : ไม่ได้

การฝาก

 • ฝากเงินทุกเดือน ด้วยจำนวนเงินที่เท่ากับตอนเปิดบัญชี
 • ฝากด้วยตนเองที่สาขาธนาคาร หรือสมัครใช้บริการหักเงินอัตโนมัติเข้าบัญชีเงินฝากปลอดภาษีได้

การปิดบัญชี

 • ปิดที่สาขาที่เปิดบัญชีเท่านั้น

การต่ออายุบัญชี

ต่ออายุการฝากแบบไม่มีกำหนดระยะเวลา จ่ายคืนเมื่อทวงถาม โดยได้รับดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ทั่วไป ตามระยะเวลาที่ฝากจริงนับจากวันครบกำหนด และถูกหักภาษี

ค่าธรรมเนียม

 • ค่ารักษาบัญชี : ไม่มีการเรียกเก็บค่ารักษาบัญชี
 • ค่าบริการแจ้งยอดเงินและความเคลื่อนไหวของบัญชีผ่าน SMS : ไม่มีบริการ
 • ค่าธรรมเนียมออกสมุดคู่ฝากใหม่ : 100 บาท/เล่ม
 • ค่าธรรมเนียมขอใบแสดงรายการเคลื่อนไหวทางบัญชีเงินฝาก ผ่านสาขา : ไม่มีบริการ
 • ค่าธรรมเนียมปิดบัญชี : ไม่มีค่าธรรมเนียม

ข้อมูลบัญชีเงินฝากอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามข้อมูลกับทางธนาคารอีกครั้งก่อนตัดสินใจ

เงินฝากธนาคารไอซีบีซี (ไทย)

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ "นโยบายความเป็นส่วนตัว" และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ "จัดการคุ๊กกี้"

ข้อมูลที่ได้และใช้ประมวลผลจากการใช้คุกกี้นั้น ไม่มีการระบุชื่อ หรือบ่งบอกความเป็นตัวตนของท่านได้ อีกทั้งไม่มีการเก็บข้อมูลจำเพาะบุคคลเช่น ชื่อ อีเมล เป็นต้น และใช้เป็นข้อมูลทางสถิติเท่านั้น

คุกกี้ที่จำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ (Strictly Necessary Cookies) StrictlyNecessaryCookies

มีความสำคัญต่อการทำงานของเว็บไซต์ ซึ่งช่วยให้ผู้เข้าชมสามารถเข้าถึงข้อมูล และใช้งานในเว็บไซต์ได้อย่างปลอดภัย

คุกกี้สำหรับการวิเคราะห์ (Analytics Cookies) AnalyticsCookies

มีหน้าที่จดจำและนับจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ตลอดจนวิเคราะห์พฤติกรรมในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ เพื่อปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์