Bangkok Bank

เงินฝากประจำขวัญบัวหลวง ระยะเวลาการฝาก 12 เดือน

Loan Type
เงินฝากประจำ
เงินฝากประจำ 12 เดือน

ดอกเบี้ยต่อปี

1.60

%

ขั้นต่ำเปิดบัญชี

50,000

บาท

โฆษณา

ข้อมูลทั่วไป

ธนาคาร ธนาคารกรุงเทพ / Bangkok Bank
ดอกเบี้ยต่อปี 1.60%
ดอกเบี้ยปลอดภาษี ไม่ปลอดภาษี
ระยะเวลาการฝาก 12 เดือน
เงินฝากขั้นต่ำในการเปิดบัญชี 50,000

เงื่อนไขการเปิดบัญชี

อายุผู้ฝาก

5-60 ปี

การเปิดบัญชีสามารถเปิดได้มากกว่า 1 บัญชีขึ้นไป แต่จะได้รับความคุ้มครองทุกบัญชีรวมกันเมื่อยอดเงินฝากไม่ต่ำกว่า 50,000 บาท และไม่เกิน 1,000,000 บาท

รายละเอียดดอกเบี้ยเพิ่มเติม

 • วิธีคิดอัตราดอกเบี้ย : อัตราดอกเบี้ยคงที่
 • ระยะเวลาจ่ายดอกเบี้ย : เมื่อครบกำหนดฝาก
 • ช่องทางการรับดอกเบี้ย : โอนเข้าบัญชีนี้ หรือ โอนเข้าบัญชีสะสมทรัพย์ หรือกระแสรายวันที่แจ้งไว้

ดอกเบี้ย กรณีผิดเงื่อนไขการฝาก

กรณีถอนก่อนครบกำหนด

< 3 เดือน : ไม่จ่ายดอกเบี้ย

>= 3 เดือน : ดอกเบี้ยเงินฝากสะสมทรัพย์ หักภาษี(ถ้ามี)

การฝาก / ถอน / โอน

 • จำนวนเงินในการฝากขั้นต่ำต่อครั้ง : 2,000 บาท
 • จำนวนเงินในการฝากสูงสุด : ไม่กำหนด
 • ฝากเพิ่มในบัญชีเดิม : ได้
 • ถอนเงินก่อนครบกำหนด : ได้

การต่ออายุบัญชี

ต่ออายุเงินฝากเป็นประเภทเดิม

ประกัน

ประกันชีวิต

 • บริษัท : บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
 • วงเงินคุ้มครอง : <p><strong>ค่าเบี้ยประกันร้อยละ 0.5 ต่อปีของจำนวนเงินฝากเมื่อเงินฝากครบกำหนดตามระยะเวลาการฝาก หรือในวันที่ถอนเงินฝากแล้วแต่กรณี</strong></p> <p><strong>วงเงินคุ้มครอง</strong></p> <ul class="list-disc list-inside"> <li>กรณีเสียชีวิตทุกกรณี ได้รับความคุ้มครอง 20,000 บาท</li> <li>เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ได้รับความคุ้มครองเพิ่มอีก 5 เท่าของยอดเงินฝาก* สูงสุดไม่เกิน 5,000,000 บาท</li> <li>สูญเสียอวัยวะ/สายตา เนื่องจากอุบัติเหตุ สูญเสียนิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้ของข้างเดียวกันข้างใดข้างหนึ่ง โดยการตัดออกได้รับความคุ้มครอง</li> <li>สูญเสียสายตา หรือมือ หรือเท้าข้างใดข้างหนึ่ง ได้รับความคุ้มครอง 3 เท่าของยอดเงินฝาก* สูงสุด 3,000,000 บาท</li> <li>สูญเสียสายตา หรือมือ หรือเท้า 2 ข้าง หรืออย่างใดอย่างหนึ่ง รวม 2 อย่างขึ้นไป ได้รับความคุ้มครอง 5 เท่าของยอดเงินฝาก*สูงสุด 5,000,000 บาท</li> <li>ทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวรเนื่องจากอุบัติเหตุ ได้รับความคุ้มครอง 10 เท่าของยอดเงินฝาก* สูงสุด 5,000,000 บาท โดยรับเงิน 1 เท่า ทุกปีเป็นระยะเวลา 10 ปี</li> </ul> <p><strong> *ยอดเงินฝาก หมายถึง ยอดเงินฝากคงเหลือในบัญชี 1 วันก่อนวันเสียชีวิต หรือ เกิดอุบัติเหตุ แต่ต้องไม่ต่ำกว่า 50,000 บาท และไม่เกิน 1,000,000 บาท</strong></p>

วันเริ่มต้นและสิ้นสุดความคุ้มครอง

 • ความคุ้มครองจะเริ่มนับตั้งแต่วันที่เปิดบัญชีเงินฝากประจำขวัญบัวหลวง และสิ้นสุดความคุ้มครองเมื่อปิดบัญชี หรือผู้ฝากมีอายุเกิน 60 ปี

ความคุ้มครอง

 • ทั้งกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วย หรืออุบัติเหตุ สูญเสียอวัยวะ รวมถึงทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวรจากอุบัติเหตุ
 • คุ้มครองตลอด 24 ชั่วโมง ทั่วโลก

ข้อยกเว้นที่ไม่ได้รับความคุ้มครอง

 • กรณีมียอดเงินฝากต่ำกว่า 50,000 บาท หรือบัญชีถูกปิดลงไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม

วิธีการขอชดเชยสินไหม

 • ติดต่อสาขาที่เปิดบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ขวัญบัวหลวงไว้ สาขาจะติดต่อกับบริษัท กรุงเทพประกันชีวิตฯ

เพื่อดำเนินการต่อไป

ค่าธรรมเนียม

 • ค่ารักษาบัญชี : ไม่มีการเรียกเก็บค่ารักษาบัญชี
 • ค่าบริการแจ้งยอดเงินและความเคลื่อนไหวของบัญชีผ่าน SMS : ไม่มีบริการ
 • ค่าธรรมเนียมออกสมุดคู่ฝากใหม่ : 100 บาท/เล่ม
 • ค่าธรรมเนียมขอใบแสดงรายการเคลื่อนไหวทางบัญชีเงินฝาก ผ่านสาขา : ขอใบแสดงรายการย้อนหลังน้อยกว่า 6 เดือน: 100 บาท/ฉบับ/บัญชี ขอใบแสดงรายการย้อนหลังตั้งแต่ 6 เดือน - 2 ปี: 200 บาท/ฉบับ/บัญชี ขอใบแสดงรายการย้อนหลังมากว่า 2 ปี: 500 บาท/ฉบับ/บัญชี
 • ค่าธรรมเนียมปิดบัญชี : ไม่มีค่าธรรมเนียม

ข้อมูลบัญชีเงินฝากอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามข้อมูลกับทางธนาคารอีกครั้งก่อนตัดสินใจ

เงินฝากธนาคารกรุงเทพ

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ "นโยบายความเป็นส่วนตัว" และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ "จัดการคุ๊กกี้"

ข้อมูลที่ได้และใช้ประมวลผลจากการใช้คุกกี้นั้น ไม่มีการระบุชื่อ หรือบ่งบอกความเป็นตัวตนของท่านได้ อีกทั้งไม่มีการเก็บข้อมูลจำเพาะบุคคลเช่น ชื่อ อีเมล เป็นต้น และใช้เป็นข้อมูลทางสถิติเท่านั้น

คุกกี้ที่จำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ (Strictly Necessary Cookies) StrictlyNecessaryCookies

มีความสำคัญต่อการทำงานของเว็บไซต์ ซึ่งช่วยให้ผู้เข้าชมสามารถเข้าถึงข้อมูล และใช้งานในเว็บไซต์ได้อย่างปลอดภัย

คุกกี้สำหรับการวิเคราะห์ (Analytics Cookies) AnalyticsCookies

มีหน้าที่จดจำและนับจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ตลอดจนวิเคราะห์พฤติกรรมในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ เพื่อปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์