BAAC Thailand

เงินฝากเพื่อการลงทุนระยะสั้น 18 เดือน

Loan Type
เงินฝากประจำ

ดอกเบี้ยต่อปี

0.00

%

ขั้นต่ำเปิดบัญชี

10,000

บาท

โฆษณา

เงื่อนไขในการรับอัตราดอกเบี้ย

กำหนดสัดส่วนผลตอบแทนให้ผู้ฝากไม่น้อยกว่า 10 ส่วนใน 100 ส่วน โดยธนาคารจะประกาศอัตราผลตอบแทนให้ทราบทุกเดือน

ข้อมูลทั่วไป

ธนาคาร ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) / BAAC Thailand
ดอกเบี้ยต่อปี 0.00%
ดอกเบี้ยปลอดภาษี ไม่ปลอดภาษี
ระยะเวลาการฝาก 18 เดือน
เงินฝากขั้นต่ำในการเปิดบัญชี 10,000

เงื่อนไขการเปิดบัญชี

อายุผู้ฝาก

7 ปีขึ้นไป

ต้องใช้ผลิตภัณฑ์อื่นควบคู่กับการเปิดบัญชี

ต้องมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์รักษาทรัพย์/เงินฝากประเภทอื่นๆ ของธนาคาร เพื่อรองรับการโอนผลตอบแทน

รายละเอียดดอกเบี้ยเพิ่มเติม

 • วิธีคิดอัตราดอกเบี้ย : อัตราดอกเบี้ยแบบอื่น ๆ
 • ระยะเวลาจ่ายดอกเบี้ย : เมื่อครบกำหนดฝาก
 • ช่องทางการรับดอกเบี้ย : โอนเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์รักษาทรัพย์ หรือ บัญชีเงินฝากประเภทอื่น ๆ ของธนาคาร หรือ ทบเป็นต้นเงิน

ดอกเบี้ย กรณีผิดเงื่อนไขการฝาก

กรณีถอนก่อนครบกำหนด

ไม่ได้รับผลตอบแทน

การฝาก / ถอน / โอน

 • จำนวนเงินในการฝากขั้นต่ำต่อครั้ง : 10,000 บาท
 • จำนวนเงินในการฝากสูงสุด : ไม่กำหนด
 • ฝากเพิ่มในบัญชีเดิม : ได้
 • ถอนเงินก่อนครบกำหนด : ไม่ได้

การถอนเงิน - ผู้ฝากต้องถอนเงินฝากเต็มจำนวน ของการฝากในแต่ละครั้ง - ผู้ฝากไม่สามารถถอนเงินฝากเพียงบางส่วน

 • ผู้ฝากถอนเงินฝากก่อนครบกำหนดการฝาก จะไม่ได้รับผลตอบแทน
 • กรณีผู้ฝากเสียชีวิต ทายาทผู้มีสิทธิรับมรดกสามารถถอนเงินฝากได้ แต่

จะไม่ได้รับผลตอบแทน

การต่ออายุบัญชี

ต่ออายุเงินฝากประเภทเดิม

ค่าธรรมเนียม

 • ค่ารักษาบัญชี : ไม่มีการเรียกเก็บค่ารักษาบัญชี
 • ค่าบริการแจ้งยอดเงินและความเคลื่อนไหวของบัญชีผ่าน SMS : ไม่มีบริการ
 • ค่าธรรมเนียมออกสมุดคู่ฝากใหม่ : 50 บาท/เล่ม
 • ค่าธรรมเนียมขอใบแสดงรายการเคลื่อนไหวทางบัญชีเงินฝาก ผ่านสาขา : ขอใบแสดงรายการย้อนหลังน้อยกว่า 6 เดือน: 100 บาท/ฉบับ/บัญชี ขอใบแสดงรายการย้อนหลังตั้งแต่ 6 เดือน - 2 ปี: 200 บาท/ฉบับ/บัญชี ขอใบแสดงรายการย้อนหลังมากว่า 2 ปี: 500 บาท/ฉบับ/บัญชี เงื่อนไข: ลูกค้าขอเพิ่มเติมจากที่จัดส่งให้ 1. ไม่เกิน 6 เดือน 100 บาท/ครั้ง/บัญชี 2. เกินกว่า 6 เดือน - 2 ปี 200 บาท/ครั้ง/บัญชี 3. เกินกว่า 2 ปี 500 บาท/ครั้ง/บัญชี
 • ค่าธรรมเนียมปิดบัญชี : 100 บาท/บัญชี เมื่อปิดบัญชีก่อน 31 วัน

ข้อมูลบัญชีเงินฝากอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามข้อมูลกับทางธนาคารอีกครั้งก่อนตัดสินใจ

เงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ "นโยบายความเป็นส่วนตัว" และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ "จัดการคุ๊กกี้"

ข้อมูลที่ได้และใช้ประมวลผลจากการใช้คุกกี้นั้น ไม่มีการระบุชื่อ หรือบ่งบอกความเป็นตัวตนของท่านได้ อีกทั้งไม่มีการเก็บข้อมูลจำเพาะบุคคลเช่น ชื่อ อีเมล เป็นต้น และใช้เป็นข้อมูลทางสถิติเท่านั้น

คุกกี้ที่จำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ (Strictly Necessary Cookies) StrictlyNecessaryCookies

มีความสำคัญต่อการทำงานของเว็บไซต์ ซึ่งช่วยให้ผู้เข้าชมสามารถเข้าถึงข้อมูล และใช้งานในเว็บไซต์ได้อย่างปลอดภัย

คุกกี้สำหรับการวิเคราะห์ (Analytics Cookies) AnalyticsCookies

มีหน้าที่จดจำและนับจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ตลอดจนวิเคราะห์พฤติกรรมในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ เพื่อปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์