CHAIRIT LEASING 58

สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้กำกับที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน (รถเพื่อการเกษตร)

Loan Type
เงินกู้เบิกทั้งจำนวน
สินเชื่อรถเพื่อการเกษตร

วงเงินสูงสุด

300,000

บาท

รายได้ขั้นต่ำ

ไม่กำหนด

บาท/เดือน

ดอกเบี้ยสูงสุด

24%

ต่อปี

โฆษณา

เงื่อนไขการได้รับวงเงิน

วงเงิน200,001-300,000บาทลูกค้าจะได้รับเงินโอนเข้าบัญชีสำหรับลูกค้าที่นำรถคันใหม่มาทำสัญญาและลูกค้าที่ได้รับยอดเงินเต็มจำนวนเท่านั้น

โปรดจำไว้ว่ากู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหว อัตราดอกเบี้ย 24% ต่อปี
ข้อมูลสินเชื่ออาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามข้อมูลกับผู้ให้บริการสินเชื่ออีกครั้งก่อนตัดสินใจ

ข้อมูลทั่วไป

ผู้ให้บริการสินเชื่อ บริษัท ชัยฤทธิ์ ลีสซิ่ง 58 / CHAIRIT LEASING 58
ดอกเบี้ยสูงสุด 24%
วงเงินสูงสุด 3,000 - 300,000 บาท
ผ่อนชำระนานสุด 3 - 48 งวด

คุณสมบัติผู้สมัคร

อายุผู้สมัคร

20-70 ปี

รายได้ขั้นต่ำ

ไม่กำหนด บาท/เดือน

ประเภทผู้กู้

 • ผู้มีรายได้ประจำ
 • ผู้ประกอบกิจการส่วนตัว
 • ไม่กำหนดลักษณะอาชีพผู้กู้

เงื่อนไขการสมัครอื่นๆ

หากอายุไม่ถึง20ปีสามารถให้ผู้ปกครองหรือญาติกู้แทนได้แต่ต้องนามสกุลเดียวกันต้องเซ็นชุดโอนลอยและทำการมอบอำนาจ

การอนุมัติวงเงินสินให้แก่ผู้รับบริการหรือลูกค้าเป็นไปตามราคากลางที่ทางบริษัทกำหนดโดยการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อนำข้อมูลรายได้ต่อเดือนของผู้รับบริการหรือลูกค้าเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาสินเชื่อด้วยแต่ไม่ได้กำหนดรายได้ต่อเดือนสูงสุดว่าต้องมีอัตรากี่เท่า

หลักประกัน

ประเภทรถ : รถเพื่อการเกษตร

เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รถในเล่มทะเบียน

รายละเอียดดอกเบี้ย

เงื่อนไขดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียม

เงื่อนไขการคิดดอกเบี้ยของบริษัทเป็นไปตามนโยบายของบริษัทและเมื่อรวมดอกเบี้ยผิดนัดชำระแล้วไม่เกิน24%ต่อปี ไม่มีค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินกู้ต่ำสุดและสูงสุดสำหรับผู้มีรายได้ประจำและผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว

ดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ (ต่อปี)

3% ของคำนวณจากเงินต้นคงเหลือในงวดที่ผิดนัดชำระ

เงื่อนไข:

 • ดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ที่มีลักษณะเป็นงวด(คำนวนจากเงินต้นคงเหลือในงวดนั้นๆ)โดยคิดดอกเบี้ยผิดนัดชำระบนค่างวดInstallmentที่ผิดนัดชำระ
 • ดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ที่ได้รับการผ่อนผันไม่คิดดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้อันเนื่องจากเหตุสุดวิสัย โดยระยะเวลา1-3เดือน นับจากวันเกิดเหตุสุดวิสัย

ค่าติดตามทวงหนี้

50 - 150 บาท/งวด

เงื่อนไข:

ค้างชำระค่างวด1งวดค่าทวงถาม50บาท/งวด

ค้างชำระค่างวด2งวดค่าทวงถาม150บาท/งวด

ค้างชำระค่างวด3งวดขึ้นไป(ติดตามภาคสนาม)

 • ยอดกู้0-99,999บาทค่าทวงถาม300บาท/ครั้ง
 • ยอดกู้100,000บาทขึ้นไปค่าทวงถาม800บาท/ครั้ง

ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการติดตามทวงถามหนี้:

ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหนี้โดยบุคคลอื่นหรือหน่วยงานภายนอก(กรณีลูกค้าค้างชำระตั้งแต่5งวดขึ้นไป)

 • ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหนี้โดยทนายความหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายรถจักรยานยนต์2,000บาท/ราย รถยนต์3,000บาท/ราย

ค่าธรรมเนียม

ค่าอากรแสตมป์

ไม่มีค่าธรรมเนียม

ค่าใช้จ่ายกรณีชำระเป็นเช็คและเช็คถูกคืน

ไม่มีบริการ

ค่าติดตามทวงหนี้

50 - 150 บาท/งวด

เงื่อนไข:

ค้างชำระค่างวด1งวดค่าทวงถาม50บาท/งวด

ค้างชำระค่างวด2งวดค่าทวงถาม150บาท/งวด

ค้างชำระค่างวด3งวดขึ้นไป(ติดตามภาคสนาม)

 • ยอดกู้0-99,999บาทค่าทวงถาม300บาท/ครั้ง
 • ยอดกู้100,000บาทขึ้นไปค่าทวงถาม800บาท/ครั้ง

ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการติดตามทวงถามหนี้:

ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหนี้โดยบุคคลอื่นหรือหน่วยงานภายนอก(กรณีลูกค้าค้างชำระตั้งแต่5งวดขึ้นไป)

 • ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหนี้โดยทนายความหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายรถจักรยานยนต์2,000บาท/ราย รถยนต์3,000บาท/ราย

ช่องทางการชำระเงิน

 • ช่องทางการชำระเงินที่ไม่มีค่าธรรมเนียม : ชำระที่สาขาบริษัทชัยฤทธิ์ลีสซิ่ง58จำกัด
 • ชำระที่จุดบริการรับชำระเงิน : ชำระที่จุดบริการรับชำระ(Counter service) ของร้านสะดวกซื้อ 7-11 (ยอดไม่เกิน49,000บาท) 15-20บาท/รายการ
  -กรุงเทพฯและปริมณฑล 15บาท/รายการ
  -ต่างจังหวัด 20บาท/รายการ
  ชำระที่จุดบริการรับชำระธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษต
  -15บาท/รายการ
 • ชำระผ่านช่องทาง Online : ชำระผ่านระบบ Online (Internet / Mobile banking) ไม่มีค่าธรรมเนียม
 • ชำระผ่านเครื่อง CDM / ATM : ชำระผ่านเครื่องATM
  กรณีธนาคารเดียวกัน(กสิกร)10บาท/รายการ
  กรณีต่างธนาคาร(บริษัทใช้ธนาคารกสิกร)
  - ยอดชำระไม่ถึง10,000 บาท 25บาท/รายการ
  - ยอดชำระตั้งแต่ 10,001-50,000 บาท 50บาท/รายการ
  ชำระผ่านเครื่องCDMกรณีต่างธนาคาร
  -ยอดโอนวงเงินไม่เกิน10,000 50บาท/รายการ
  -ยอดโอนวงเงิน10,001-20,000 60บาท/รายการ
  -ยอดวงเงิน20,001-30,000บาท คิด 70บาท/รายการ
  -ยอดวงเงิน30,001-40,000บาท คิด80บาท/รายการ
  -ยอดวงเงิน40,001-

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ค่าทนายความ

ตามที่จ่ายจริง

เงื่อนไข:

ค่าฤชาธรรมเนียมและค่าทนายความตามคำพิพากษาหรือคำสั่งศาล

บริษัท ชัยฤทธิ์ ลีสซิ่ง 58

สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้กำกับที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน
Issuer Name
CHAIRIT LEASING 58
Financial Product Type /
สินเชื่อรถแลกเงิน / เงินกู้เบิกทั้งจำนวน
Personal Loan Name
สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้กำกับที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน

วงเงินสูงสุด

300,000

บาท

รายได้ขั้นต่ำ

ไม่กำหนด

บาท/เดือน

ดอกเบี้ยสูงสุด

24%

ต่อปี

สินเชื่อรถเพื่อการเกษตร

สินเชื่อทะเบียนรถเพื่อการเกษตร
Issuer Name
NGERNPROMCHAI CO., LTD.
Financial Product Type /
สินเชื่อรถแลกเงิน / เงินกู้เบิกทั้งจำนวน
Personal Loan Name
สินเชื่อทะเบียนรถเพื่อการเกษตร

วงเงินสูงสุด

ไม่กำหนด

บาท

รายได้ขั้นต่ำ

ไม่กำหนด

บาท/เดือน

ดอกเบี้ยสูงสุด

24%

ต่อปี

สินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน
Issuer Name
Ratchthani Leasing
Financial Product Type /
สินเชื่อรถแลกเงิน / เงินกู้เบิกทั้งจำนวน
Personal Loan Name
สินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน

วงเงินสูงสุด

20,000,000

บาท

รายได้ขั้นต่ำ

9,000

บาท/เดือน

ดอกเบี้ยสูงสุด

24%

ต่อปี

สินเชื่อทะเบียนรถทุกชนิด
Issuer Name
Star Money
Financial Product Type /
สินเชื่อรถแลกเงิน / เงินกู้เบิกทั้งจำนวน
Personal Loan Name
สินเชื่อทะเบียนรถทุกชนิด

วงเงินสูงสุด

2,000,000

บาท

รายได้ขั้นต่ำ

6,000

บาท/เดือน

ดอกเบี้ยสูงสุด

24%

ต่อปี

สินเชื่อทะเบียนรถเพื่อการเกษตร
Issuer Name
NGERN ZING DAI FOR QUICK CASH
Financial Product Type /
สินเชื่อรถแลกเงิน / เงินกู้เบิกทั้งจำนวน
Personal Loan Name
สินเชื่อทะเบียนรถเพื่อการเกษตร

วงเงินสูงสุด

500,000

บาท

รายได้ขั้นต่ำ

ไม่กำหนด

บาท/เดือน

ดอกเบี้ยสูงสุด

24%

ต่อปี

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ "นโยบายความเป็นส่วนตัว" และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ "จัดการคุ๊กกี้"

ข้อมูลที่ได้และใช้ประมวลผลจากการใช้คุกกี้นั้น ไม่มีการระบุชื่อ หรือบ่งบอกความเป็นตัวตนของท่านได้ อีกทั้งไม่มีการเก็บข้อมูลจำเพาะบุคคลเช่น ชื่อ อีเมล เป็นต้น และใช้เป็นข้อมูลทางสถิติเท่านั้น

คุกกี้ที่จำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ (Strictly Necessary Cookies) StrictlyNecessaryCookies

มีความสำคัญต่อการทำงานของเว็บไซต์ ซึ่งช่วยให้ผู้เข้าชมสามารถเข้าถึงข้อมูล และใช้งานในเว็บไซต์ได้อย่างปลอดภัย

คุกกี้สำหรับการวิเคราะห์ (Analytics Cookies) AnalyticsCookies

มีหน้าที่จดจำและนับจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ตลอดจนวิเคราะห์พฤติกรรมในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ เพื่อปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์