โฆษณา

แอปคำนวณ VAT หายอดรวม ยอดก่อน พร้อมสูตรคิดง่ายๆ ใน 1 นาที

โปรแกรมคำนวณ VAT

ราคาก่อน VAT :
0
ราคารวม VAT :
0
VAT :
0

ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) คืออะไร?

ภาษีมูลค่าเพิ่ม คือภาษีการบริโภคที่เก็บจากผลิตภัณฑ์ ซึ่งจะถูกเก็บจากทุกขั้นตอนของห่วงโซ่อุปทาน ตั้งแต่การผลิตจนถึงจุดขาย จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มที่ผู้ใช้จ่ายเป็นต้นทุนของผลิตภัณฑ์ ลบด้วยต้นทุนวัสดุใดๆ ที่ใช้ในผลิตภัณฑ์ที่หักภาษีแล้ว อัตรามาตรฐานของภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) คือ 10% แต่ปัจจุบันลดเหลือ 7% จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2566 (เว้นแต่รัฐบาลจะขยายเวลาเพิ่มเติม)

สูตรคำนวน VAT

 1. วิธีคำนวณราคาก่อน VAT จากราคาที่รวม VAT
  ราคาก่อน VAT  = ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม x (100/107)
 2. วิธีคำนวณ VAT จากราคาทั้งหมด
  VAT  = ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม x (7/107)
 3. วิธีคำนวณราคารวม VAT จากราคาก่อน VAT
  ราคารวม VAT = ราคาก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม x 107%

ปัจจุบันอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มอยู่ที่ 7% ซึ่งหากอัตรามีการเปลี่ยนแปลง สูตรด้านบนก็จะต้องปรับเปลี่ยนตาม % ที่เปลี่ยนไป

ธุรกิจที่ได้รับการ ‘ยกเว้น’ VAT ตามกฎหมาย 

 1. ผู้ประกอบกิจการขายสินค้าพืชผลทางการเกษตร สัตว์ไม่ว่ามีชีวิตหรือไม่มีชีวิต ปุ๋ย ปลาป่นอาหารสัตว์ ยาหรือเคมีภัณฑ์ที่ใช้สำหรับพืชหรือสัตว์ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร หรือตำราเรียน
 2. ผู้ประกอบกิจการขายสินค้าหรือให้บริการ ซึ่งไม่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามกฎหมายและมีรายรับไม่เกิน 1.8 ล้านบาทต่อปี
 3. การให้บริการขนส่งในราชอาณาจักรโดยท่าอากาศยาน
 4. การส่งออกของผู้ประกอบการในเขตอุตสาหกรรมส่งออกตามกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 5. การให้บริการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงทางท่อในราชอาณาจักร

จากด้านบนแม้ได้รับการยกเว้น VAT แต่ผู้ประกอบการสามารถแจ้งขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มได้หากต้องการ

ธุรกิจที่ ‘ไม่ต้อง’ จด VAT

 1. ผู้ประกอบการที่มีรายรับจากการขายสินค้าหรือให้บริการไม่เกิน 1.8 ล้านบาทต่อปี
 2. ผู้ประกอบการที่ขายสินค้าหรือให้บริการที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามกฎหมาย
 3. ผู้ประกอบการที่ให้บริการจากต่างประเทศ และได้มีการใช้บริการนั้นในราชอาณาจักร
 4. ผู้ประกอบการที่อยู่นอกราชอาณาจักรและเข้ามาประกอบกิจการขายสินค้าหรือให้บริการในราชอาณาจักรเป็นครั้งคราว (ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร)
 5. ผู้ประกอบการที่ได้รับการประกาศจากกรมสรรพากร
โฆษณา

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ "นโยบายความเป็นส่วนตัว" และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ "จัดการคุ๊กกี้"

ข้อมูลที่ได้และใช้ประมวลผลจากการใช้คุกกี้นั้น ไม่มีการระบุชื่อ หรือบ่งบอกความเป็นตัวตนของท่านได้ อีกทั้งไม่มีการเก็บข้อมูลจำเพาะบุคคลเช่น ชื่อ อีเมล เป็นต้น และใช้เป็นข้อมูลทางสถิติเท่านั้น

คุกกี้ที่จำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ (Strictly Necessary Cookies) StrictlyNecessaryCookies

มีความสำคัญต่อการทำงานของเว็บไซต์ ซึ่งช่วยให้ผู้เข้าชมสามารถเข้าถึงข้อมูล และใช้งานในเว็บไซต์ได้อย่างปลอดภัย

คุกกี้สำหรับการวิเคราะห์ (Analytics Cookies) AnalyticsCookies

มีหน้าที่จดจำและนับจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ตลอดจนวิเคราะห์พฤติกรรมในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ เพื่อปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์